Biuro Administracyjne

Dyrektor Biura:

Wiesław Zarzecki
e-mail:  wzarzecki@rcl.gov.pl
tel:   +48 22 694-75-76
faks: +48 22 694-68-75

Wicedyrektor Biura:

Tomasz Raszczepkin
e-mail: traszczepkin@rcl.gov.pl
tel:   +48 22 694-64-69
faks: +48 22 694-61-36

Naczelnik Wydziału Informatyki:

Bartosz Brodowski
e-mail: bbrodowski@rcl.gov.pl
tel:    +48 22 694-63-78
faks:  +48 22 694-68-75

 

W ramach Biura Administracyjnego funkcjonują:

 1. Wydział Administrowania;
 2. Wydział Informatyki;
 3. Wydział Kancelaryjny;
 4. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kadr.

1. Wydział Administrowania realizuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Centrum, w szczególności:

 • planowania i dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby Centrum;
 • administrowania pomieszczeniami Centrum;
 • prowadzenia spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
 • zapewnienia obsługi Centrum w zakresie przewozu osób i korespondencji oraz składników mienia;
 • prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum;
 • przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sprawozdawczości z realizowanych zamówień publicznych;
 • organizacji szkoleń, w tym aplikacji legislacyjnej;
 • gospodarowania środkami trwałymi;
 • zapewnienia księgozbioru fachowego na potrzeby realizacji zadań Centrum i doskonalenia zawodowego pracowników oraz jego udostępniania.

2. Wydział Informatyki realizuje zadania w zakresie:

 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Centrum i ich utrzymywania;
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisów internetowych Centrum, ich utrzymywania i proponowania kierunków rozwoju;
 • analizy sprawności posiadanego przez Centrum sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych oraz definiowania potrzeb w tym zakresie;
 • zapewnienia urządzeń umożliwiających pracę w systemach informatycznych użytkowanych przez Centrum.

3. Wydział Kancelaryjny realizuje zadania w zakresie:

 • obsługi kancelaryjnej oraz prowadzenia archiwum Centrum, w szczególności rejestrowania, obiegu, przekazywania i przechowywania przesyłek przychodzących i wychodzących z Centrum;
 • prowadzenia archiwum Centrum;
 • obsługiwania sekretariatów Prezesa Centrum i wiceprezesów;
 • zapewnienia zastępstw w sekretariatach obsługujących dyrektorów komórek organizacyjnych Centrum w uzgodnieniu z tymi dyrektorami.

4. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kadr realizuje zadania w zakresie spraw pracowniczych pracowników Centrum, w szczególności prowadzenia:

 • spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy, w tym prowadzenia akt osobowych pracowników Centrum;
 • spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników Centrum i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • ewidencji czasu pracy;
 • sprawozdawczości kadrowej;
 • spraw socjalnych;
 • spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich.

5. Biuro Administracyjne wykonuje także inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.