Biuro Finansowe

Dyrektor, Główny Księgowy:

Ewa Lipińska
tel. +48 22 694-72-52
e-mail: elipinska@rcl.gov.pl

Wicedyrektor, Zastępca Głównego Księgowego:

Jolanta Wenus
tel. +48 22 694-69-07
e-mail: jwenus@rcl.gov.pl

sekretariat:
tel: +48 22 694-75-22
fax: +48 22 694-70-67

 

Biuro Finansowe realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywania projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • prowadzenia rachunkowości Centrum;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy;
 • prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji; 
 • inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.