2.4.10. Rekomendacje członka Rady Ministrów

Punkt 10 OSR ex-post

Przedstawione w poprzednich punktach informacje mają na celu wyciągnięcie wniosków, czy wskazane jest pozostawienie stanu obecnego, czy należy rozpocząć proces analizy, który może doprowadzić do zmiany lub uchylenia ustawy, czy też wskazane jest podjęcie innych działań naprawczych. Co do zasady, można pozostawić sytuację bez zmian tylko jeżeli ustawa funkcjonuje prawidłowo, tzn. realizuje cele wymienione w pkt 3. Jeżeli brakuje danych pozwalających na wyciągnięcie wniosków o prawidłowym funkcjonowaniu ustawy, niezbędne jest rozważenie przygotowania analizy mającej na celu przeprowadzenie Oceny Wpływu (OW).

Rozpoczęcie prac analitycznych nie oznacza automatycznego rozpoczęcia prac legislacyjnych. Taka konieczność może, lecz nie musi wynikać z zakończonej OW.