Departament Prawa Administracyjnego

Dyrektor:

Stanisław Małecki
e-mail: smalecki@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-84
fax: +48 22 694-74-56

Wicedyrektor:

Grażyna Scholz
e-mail: gscholz@rcl.gov.pl  
tel: +48 22 694-65-28
fax: +48 22 694-74-56

Wicedyrektor:

Agnieszka Niewiarowska
e-mail: aniewiarowska@rcl.gov.pl  
tel: +48 22 694-71-28
fax: +48 22 694-74-56

Departament Prawa Administracyjnego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

  1. działami administracji rządowej:

   • administracja publiczna, z wyjątkiem spraw dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
   • kultura fizyczna,
   • obrona narodowa,
   • sprawiedliwość,
   • sprawy wewnętrzne,
   • turystyka,
   • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
   • sprawy zagraniczne,
   • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
   2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
     • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
     • Agencję Wywiadu,
     • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
     • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
     • Służbę Wywiadu Wojskowego;

     3. właściwością:

     • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
     • Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
     • Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Stanu;

     4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.