RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Biuro Administracyjno-Finansowe

Biuro Administracyjno-Finansowe

Biuro Administracyjno-Finansowe zapewnia obsługę  Rządowego Centrum Legislacji, w tym obsługę prawną, administracyjną, finansową oraz informatyczną. Wykonuje zadania w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz rozpatrywania petycji. 

W ramach Biura Administracyjno-Finansowego funkcjonują Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Informatyki, Wydział Finansowy, Wydział Prawny i Kadr oraz Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych.

Sekretariat:
e-mail: sekretariatbaf@rcl.gov.pl

Dyrektor:
Bartosz Miszewski

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego:
Magdalena Dąbrowska

Naczelnik Wydziału Informatyki:
Bartosz Brodowski

Główny księgowy – Naczelnik Wydziału Finansowego:
Anna Kunert

 •  W ramach Biura Administracyjno-Finansowego funkcjonują:
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
  • Wydział Finansowy;
  • Wydział Informatyki;
  • Wydział Prawny i Kadr;
  • Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych.
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy realizuje zadania w zakresie:
  • administrowania pomieszczeniami Centrum;
  • planowania i dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby Centrum;
  • prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji;
  • zapewnienia obsługi Centrum w zakresie przewozu osób i korespondencji oraz składników mienia;
  • planowania i realizacji zapotrzebowania na artykuły biurowe i spożywcze na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum;
  • gospodarowania środkami trwałymi;
  • obsługi kancelaryjnej Centrum, w szczególności rejestrowania, obiegu, przekazywania i przechowywania przesyłek przychodzących do Centrum i wychodzących z Centrum;
  • prowadzenia archiwum Centrum;
  • obsługi sekretariatu Prezesa i wiceprezesów Centrum;
  • prowadzenia spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
  • zapewnienia księgozbioru fachowego na potrzeby realizacji zadań Centrum i doskonalenia zawodowego pracowników oraz jego udostępniania.
 • Wydział Finansowy realizuje zadania w zakresie:
  • opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Centrum;
  • opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
  • prowadzenia rachunkowości Centrum;
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • sporządzania sprawozdań w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  • przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  • pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
  • prowadzenia spraw z zakresu pracowniczych planów kapitałowych, w tym obliczania i pobierania wpłat od uczestników pracowniczych planów kapitałowych, którzy są zatrudnieni w Centrum, oraz dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
  • prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, zwrotem i obsługą kart płatniczych;
  • opracowywania planu zakupów Centrum;
  • innych zadań zleconych przez Prezesa Centrum.
 • Wydział Informatyki realizuje zadania w zakresie:
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Centrum i ich utrzymywania;
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisów internetowych Centrum i ich utrzymywania;
  • zapewnienia wsparcia obsługi programów i sprzętu informatycznego użytkowanych w Centrum;
  • analizy sprawności posiadanego przez Centrum sprzętu informatycznego, posiadanych przez Centrum urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych oraz definiowania potrzeb w tym zakresie;
  • zapewnienia urządzeń umożliwiających pracę w systemach informatycznych użytkowanych przez Centrum.
 • Wydział Prawny i Kadr:
  • wykonuje zadania w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz rozpatrywania petycji;
  • zapewnia obsługę prawną Centrum w zakresie:
   • opracowywania pod względem legislacyjno-prawnym i analizy pod względem spójności z systemem prawa aktów prawnych Prezesa Centrum,
   • opracowywania i prowadzenia rejestru aktów prawnych Prezesa Centrum,
   • występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach, które dotyczą obsługi prawnej Prezesa Centrum lub w których w charakterze strony występuje Rządowe Centrum Legislacji;
  • w zakresie spraw pracowniczych pracowników Centrum zapewnia prowadzenie:
   • spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych,
   • spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników Centrum i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
   • ewidencji czasu pracy,
   • sprawozdawczości kadrowej,
   • spraw socjalnych,
   • spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich,
   • spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum,
   • spraw związanych z indywidualnym podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Centrum.
 • Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych wykonuje zadania w zakresie zamówień publicznych obejmujące:
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • sprawozdawczość z realizowanych zamówień publicznych.
Skip to content