RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Gospodarczego

Departament Prawa Gospodarczego

Departament Prawa Gospodarczego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Infrastruktury, Ministra Klimatu i Środowiska oraz spraw objętych właściwością Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiego Komitet Normalizacyjnego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dyrektor:
Rafał Gumowski

Wicedyrektor:
Anna Mróz

Departament Prawa Gospodarczego wykonuje określone zadania w zakresie spraw:

 • objętych działami administracji rządowej:
  • aktywa państwowe,
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • budżet,
  • finanse publiczne,
  • gospodarka,
  • gospodarka złożami kopalin,
  • instytucje finansowe,
  • łączność,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
 • objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez
  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Polski Komitet Normalizacyjny,
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • dotyczących ustroju i zakresu działania:
  • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Narodowego Banku Polskiego;
 • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt. 1 lub podległych tym ministrom.
Skip to content