RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Cyfryzacji, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Edukacji i Nauki oraz spraw objętych właściwością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Akademii Nauk.
Departament opiniuje i przygotowuje projekty aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykonuje zadania związane z kontrasygnatą Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wykonuje zadania polegające na prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o legislacji, a także ujednolicania praktyki legislacyjnej, prowadzi aplikację legislacyjną oraz zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej.

Dyrektor:
Arkadiusz Goławski

Wicedyrektor:
Barbara Trojanowska

Naczelnik:
Michał Włodarczyk

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji wykonuje określone zadania:

 • w zakresie spraw:
  •  objętych działami administracji rządowej:
   • informatyzacja,
   • kultura fizyczna,
   • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
   • oświata i wychowanie,
   • szkolnictwo wyższe i nauka,
   • turystyka,
   • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
  • dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej;
  • dotyczących ustroju i zakresu działania:
   • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
   • Polskiej Akademii Nauk;
  • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt a. lub podległych tym ministrom.
 • w zakresie:
  • opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów;
  • kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum;
  • prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej;
  • realizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej;
  • aktualizacji treści serwisów internetowych Centrum;
  • rozwoju i modernizacji serwisów internetowych Centrum;
  • realizacji działań promocyjnych oraz współpracy Centrum z mediami;
  • zamieszczania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • organizacji konferencji i wideokonferencji prasowych z udziałem członków kierownictwa Centrum;
  • przygotowywania przemówień i listów okolicznościowych dla członków kierownictwa Centrum;
  • prowadzenia aplikacji legislacyjnej;
  • zapewnienia obsługi Rady Legislacyjnej, w tym wydawania czasopisma z zakresu legislacji.

W Departamencie Prawa Ustrojowego i Edukacji funkcjonuje Wydział Edukacji i Komunikacji wykonujący zadania, o których mowa w pkt 2 lit. d–l.

Skip to content