RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Rolnego i Środowiska

Departament Prawa Rolnego i Środowiska

Departament Prawa Rolnego i Środowiska opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Klimatu i Środowiska oraz spraw objętych właściwością Urzędu Regulacji Energetyki.

Dyrektor:
Adam Zieliński

Wicedyrektor:
Justyna Jaskólska

Departament Prawa Rolnego i Środowiska wykonuje określone zadania w zakresie spraw:

 • objętych działami administracji rządowej:
  • energia,
  • klimat,
  • rolnictwo,
  • rozwój regionalny,
  • rozwój wsi,
  • rynki rolne,
  • rybołówstwo,
  • środowisko,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach,
 • objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez Urząd Regulacji Energetyki;
 • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.
Skip to content