RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego

Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego

Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych oraz spraw objętych właściwością Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu.

Departament wykonuje zadania w zakresie zapewnienia udziału Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, analizuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa oraz monitoruje wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Dyrektor:
dr Marcin Olszówka

Wicedyrektor:
Piotr Myć

Wicedyrektor:
Piotr Ołdak

Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego wykonuje określone zadania w zakresie:

 • spraw objętych działami administracji rządowej:
  • administracja publiczna,
  • obrona narodowa,
  • sprawiedliwość,
  • sprawy wewnętrzne,
  • sprawy zagraniczne,
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach.
 • spraw objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
  • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencję Wywiadu,
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służbę Wywiadu Wojskowego,
 • spraw dotyczących ustroju i zakresu działania:
  • Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • Krajowej Rady Sądownictwa,
  • Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Najwyższej Izby Kontroli,
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Rzecznika Praw Dziecka,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Sądu Najwyższego,
  • Trybunału Konstytucyjnego,
  • Trybunału Stanu.
 • spraw dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom;
 • zapewnienia udziału Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa,
 • monitorowania wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Skip to content