RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury

Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury

Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych , przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Infrastruktury, Ministra Zdrowia, oraz spraw objętych właściwością Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyrektor:
Agnieszka Juszczyk

Wicedyrektor:
Artur Miśkiewicz

Wicedyrektor:
Krzysztof Olszak

Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury wykonuje określone zadania w zakresie spraw:

 • objętych działami administracji rządowej:
  • gospodarka morska,
  • gospodarka wodna,
  • praca,
  • rodzina,
  • transport,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • zdrowie,
  • żegluga śródlądowa,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
 • właściwością:
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.
Skip to content