1.2.1. Charakterystyka etapu

Etap ten składa się z trzech odrębnych procesów, tj. uzgadniania, konsultacji publicznych i opiniowania, przy czym Regulamin pracy Rady Ministrów nie określa kolejności ich przeprowadzania, pozostawiając to do wyłącznej decyzji organu wnioskującego, który może zdecydować również o ich łącznym procedowaniu. Jednocześnie zauważenia wymaga, że w przypadku, gdy w wyniku któregoś z tych procesów projekt założeń ulegnie zasadniczym zmianom, wówczas organ wnioskujący ma możliwość powtórzenia tych procesów (wszystkich lub tylko niektórych). Powyższa sytuacja będzie miała miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy projekt założeń ulegnie znacznym zmianom w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach innego procesu.

Wyodrębnienie w ramach etapu kilku procesów miało na celu zaznaczenie odrębności właściwych dla każdego z nich.

Dodatkowo należy podkreślić, że z uwagi na znaczące różnice proces konsultacji publicznych nie powinien być utożsamiany z dotychczas funkcjonującymi konsultacjami społecznymi. W ramach konsultacji społecznych projekt założeń był przekazywany zarówno organom administracji państwowej, jak również podmiotom, organizacjom spo- łecznym i instytucjom, zainteresowanym pracami nad danym projektem z uwagi na przedmiot regulacji, a także podmiotom, z którymi obowiązek skonsultowania projektu wynikał bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Obecny Regulamin pracy Rady Ministrów dokonuje podziału dotychczasowych konsultacji społecznych na dwa procesy, wskazując, że w ramach konsultacji publicznych projekt przedstawia się organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu założeń, zaś w toku opiniowania projekt przekazywany jest organom administracji rządowej lub innym organom i instytucjom państwowym, których zakresu działania projekt dotyczy oraz tym podmiotom, których prawo opiniowania wynika z przepisów odrębnych.

Projekt założeń może zostać skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Wyjątek:
Skierowanie projektu założeń do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania może zostać poprzedzone dokonaniem oceny testu regulacyjnego przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jeżeli wystąpi o to Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy. Wówczas organ wnioskujący, w celu dokonania oceny testu regulacyjnego, kieruje projekt założeń do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu projektu zobowiązany jest dokonać oceny testu, w tym pod względem zakresu konsultacji publicznych i opiniowania projektu. Nieprzedstawienie stanowiska w wymaganym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem oceny pozytywnej (§ 105 Regulaminu). W takim przypadku skierowanie projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania nastąpi nie po wpisaniu projektu założeń do wykazu prac legislacyjnych, ale dopiero po dokonaniu oceny testu regulacyjnego przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Organ wnioskujący kierując następnie projekt założeń projektu ustawy do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania jest zobowiązany:

  1. uwzględnić uwagi dotyczące testu regulacyjnego zgłoszone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo
  2. zająć stanowisko wobec zgłoszonych uwag,
  3. dołączyć do projektu założeń stanowisko Szefa KPRM dotyczące testu regulacyjnego albo zamieścić informację (najczęściej w piśmie przewodnim kierującym projekt założeń do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania) o nieprzedstawieniu przez Szefa KPRM takiego stanowiska w wyznaczonym terminie (§ 106 Regulaminu).