1.2.11. Konferencja z udziałem podmiotów, biorących udział w konsultacjach publicznych

Konferencję tę organizuje organ wnioskujący w sytuacji, gdy uzna że przyczyni się to do właściwego prowadzenia konsultacji publicznych, a nie zaprosił tych podmiotów w ramach organizowanej konferencji uzgodnieniowej (tzw. konferencji wspólnej).

  1. Podmioty biorące udział w konferencji
    Do udziału w konferencji organ wnioskujący zaprasza podmioty, które zgłosiły uwagi w ramach konsultacji publicznych.
     
  2. Organizacja konferencji
    Zapraszając na konferencję organ wnioskujący, nie później niż na 7 dni przed dniem tej konferencji, przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag, zawierające stanowisko wobec uwag, w którym wskazuje co najmniej na ich uwzględnienie bądź nieuwzględnienie (wraz z uzasadnieniem takiego stanowiska) albo wskazuje na konieczność ich wyjaśnienia. W zaproszeniu należy też wskazać miejsce i termin odbycia konferencji, a także formę zgłoszeń przedstawicieli podmiotów chcących wziąć w niej udział. Powyższe zestawienie organ wnioskujący przedstawia przy piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. zestawienie to zamieszcza w RPL, a w piśmie zapraszającym na konferencję jedynie informuje o miejscu jego zamieszczenia). Konferencji przewodniczy przedstawiciel organu wnioskującego.