1.2.13. Zakończenie etapu

1. Wyniki uzgodnień

Wynikiem procesu uzgodnień jest uzgodnienie treści projektu założeń albo stwierdzenie rozbieżności stanowisk pomiędzy organem wnioskujący a członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesem Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym nie są traktowane jako rozbieżności. Rozstrzyga je organ wnioskujący, z tym że uwagi o charakterze legislacyjnym rozstrzyga w uzgodnieniu z Rządowym Centrum Legislacji (§ 49 ust. 3 Regulaminu).

Uwzględnione uwagi organ wnioskujący nanosi na treść projektu założeń i testu regulacyjnego. Natomiast w zakresie w jakim nie doszło do uzgodnienia projektu organ wnioskujący sporządza protokół rozbieżności, stanowiący oddzielny dokument.

W protokole rozbieżności należy w szczególności:

 1. wskazać podmiot, który zgłosił uwagę,
 2. przytoczyć treści zgłoszonej uwagi,
 3. przytoczyć stanowiska organu wnioskującego, w tym wskazać przyczynę nieuwzględnienia uwagi.

Dokument ten należy dołączyć na dalszym etapie prac legislacyjnych nad projektem założeń, czyli w przypadku kierowania projektu założeń do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów.

Uwaga:
Tym samym błędną praktyką jest zamieszczanie w protokole rozbieżności uwag zgłoszonych przez inne niż wyżej wymienione podmioty.

Zatem w protokole rozbieżności nie należy zamieszczać:

 1. stanowisk podmiotów, które mają prawo do uzgadniania projektu założeń na podstawie odrębnych przepisów, gdyż uwagi te nie stanowią rozbieżności w rozumieniu Regulaminu pracy Rady Ministrów,
 2. opinii organów wchodzących w skład szeroko rozumianej administracji rządowej oraz opinii innych instytucji państwowych.

 

2. wyniki konsultacji publicznych i opiniowania

Organ wnioskujący rozstrzyga w sprawie uwag zgłoszonych w ramach procesu konsultacji publicznych lub opiniowania projektu założeń.

Z konsultacji publicznych oraz z opiniowania organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji, który obejmuje:

 1. kompleksowe omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania (zarówno uwag, stanowisk, opinii, które zostały uwzględnione, jak i tych nieuwzględnionych),
 2. przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym,
 3. wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku. Zgłoszenia lobbingowe wpływające do projektu założeń organ wnioskujący na bieżąco zamieszcza w RPL. Na tym etapie procesu legislacyjnego nie jest wymagane dołączenie zgłoszeń lobbingowych, bowiem dokumenty te należy dołączyć dopiero na etapie skierowania projektu założeń do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

Przy omówieniu wyników konsultacji publicznych i opiniowania należy wskazać podmioty, które przedstawiły stanowisko lub opinię wraz z omówieniem tych stanowisk oraz opinii, a także odniesieniem się do nich przez organ wnioskujący.

Natomiast w teście regulacyjnym, w części dotyczącej wyników konsultacji, wskazujemy jedynie aktualny etap prac i zakres przeprowadzonych konsultacji publicznych (tj. z jakimi podmiotami projekt założeń był konsultowany). Nie podsumowujemy w teście regulacyjnym wyników konsultacji publicznych, gdyż właściwym miejscem na przedstawienie szczegółowych wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych jest raport z konsultacji.

Dodatkowo, niezależnie od raportu z konsultacji, dla nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach procesu opiniowania, organ wnioskujący sporządza oddzielne zestawienie obejmujące:

 1. wskazanie podmiotu zgłaszającego uwagę,
 2. istotę nieuwzględnionej uwagi,
 3. stanowisko organu wnioskującego.

Zestawienie to stanowi odrębny dokument.

W tym miejscu należy podkreślić, że ww. dokumenty kończące ten etap powinny mieć postać zbiorczego opisu zgłoszonych stanowisk, a nie powtarzać treść zgłoszonych uwag i opinii, tak aby dokumenty te wiernie i precyzyjnie, a przy tym w sposób zwięzły, odzwierciedlały wszystkie dotychczasowe działania dokonane w ramach tego etapu.