1.2.6. Przedstawienie projektu

Projekt założeń przedstawiany jest przy piśmie przewodnim podmiotom wskazanym w rozdzielniku. Zasadnym jest, aby organ wnioskujący oddzielnie opracował pismo przewodnie kierowane do uzgodnień, pismo przewodnie kierowane do konsultacji publicznych oraz pismo przewodnie kierowane do podmiotów w ramach opiniowania.

W piśmie przewodnim zazwyczaj wskazuje się następujące informacje:

  1. podstawę prawną skierowania projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych, lub opiniowania,
  2. informację, że projekt założeń został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów – łącznie z podaniem numeru w wykazie,
  3. informację o stanowisku Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącym testu regulacyjnego w przypadku, o którym mowa w § 106 ust. 2 Regulaminu,
  4. informację o upoważnieniu przez ministra centralnego organu administracji rządowej jemu podległego lub przez niego nadzorowanego, do opracowania projektu założeń i prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania,
  5. potrzebę opracowania projektu założeń (np. wynikającą z exposé, wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej lub wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego),
  6. termin do zajęcia stanowiska, który powinien uwzględniać przedmiot, zakres i objętość projektu, zakres podmiotów, na które oddziałuje oraz pilność sprawy. Termin ten powinien być wyznaczany indywidualnie dla każdego projektu założeń, nie może być on jednak krótszy niż 14 dni od udostępnienia projektu.
Wyjątek:
  1. Wyznaczenie terminu krótszego niż 14 dni jest dopuszczalne, jednakże wymaga ono szczegółowego uzasadnienia (§ 107 ust. 1 Regulaminu).
  2. Wyznaczenie terminu innego niż 14 dni do zajęcia stanowiska może wynikać z przepisów odrębnych, np. przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) przewidują 30-dniowy termin na przedstawienie opinii przez organizacje związkowe.

Jeżeli skutki nieprzedstawienia stanowiska nie wynikają z przepisów odrębnych, organ wnioskujący może zawrzeć w piśmie przewodnim klauzulę, iż nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uzna za uzgodnienie treści projektu lub przedstawienie opinii pozytywnej, a w przypadku konsultacji publicznych – za rezygnację z przedstawienia stanowiska