1.2.7. Udostępnienie dokumentów w RPL

Z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu założeń organ wnioskujący udostępnia go w RPL. Jeżeli projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania w różnych terminach, udostępnienie w RPL następuje z chwilą wykonania pierwszej z tych czynności.

Oprócz projektu założeń udostępnieniu w RPL podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem, w tym zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tzw. zgłoszenia lobbingowe). Dokumenty, które wpływają do projektu założeń należy zamieszczać na bieżąco. Zamieszczając dokumenty w RPL organ wnioskujący powinien kierować się dokumentami pomocniczymi ułatwiającymi korzystanie z systemu RPL, które zostały zawarte na stronie systemu.