1.2.8. Stanowiska podmiotów właściwych

W ramach uzgodnień członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji przedstawiają uwagi do projektu założeń. Do otrzymanego projektu założeń minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (jeżeli podmioty uprawnione wystąpiły o sporządzenie takiej opinii) oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (jeżeli o opinię taką nie zwróciła się już wcześniej Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy) przedstawiają dodatkowo stanowisko w sprawie: zgodności projektu z prawem UE oraz testu regulacyjnego.

Członek Rady Ministrów przedstawia stanowisko do projektu za- łożeń przede wszystkim w zakresie swojego działania, zatem zgłaszanie uwag wykraczających poza ten zakres należy traktować jako odstępstwo od powyższej reguły. Podmioty biorące udział w tym procesie powinny natomiast dążyć do tego, by jak najpełniej uzgodnić treść projektu.

Stanowiska do projektu założeń przedstawiane w ramach konsultacji publicznych nie mają charakteru wiążącego i decyzja o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu należy wyłącznie do organu wnioskującego.

W ramach opiniowania podmioty przedstawiają stanowisko w zakresie w jakim projekt założeń ich dotyczy. Stanowiska te nie mają charakteru wiążącego i decyzja o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu należy również wyłącznie do organu wnioskującego.