RCL 9 Dane osobowe 9 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Rządowe Centrum Legislacji przedstawia następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt 3, jest Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest za pomocą:
  a) podań składanych w formie papierowej w siedzibie urzędu albo listownie na adres siedziby urzędu: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00 – 522 Warszawa,
  b) wiadomości e-mail wysyłanych na adres: kancelaria@rcl.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym związanych z korzystaniem z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Kontakt możliwy jest za pomocą:
  a) podań składanych w formie papierowej w siedzibie urzędu albo listownie na adres siedziby urzędu: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00 – 522 Warszawa (ze wskazaniem na kopercie: „Inspektor Ochrony Danych”),
  b) wiadomości e-mail wysyłanych na adres: iod@rcl.gov.pl.
 3. Administrator, jako pracodawca, przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności socjalnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.), w tym rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, przyznawania, ustalania wysokości, wypłaty i rozliczania tych świadczeń, dochodzenia roszczeń i ochrony środków Funduszu oraz prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarowaniem Funduszem.
 4. Przetwarzanie danych we wskazanym w pkt 3 celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki oraz ustanowienia poręczenia, jako formy zabezpieczenia zwrotu pożyczki) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia praw lub roszczeń). Podstawę prawną przetwarzania danych wrażliwych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych wrażliwych jest dozwolone przez przepisy prawa, jako niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania uprawnień w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób uprawnionych do Funduszu w przetwarzaniu danych polega na ochronie środków gromadzonych przez Fundusz w celu zapewnienia dostępu do świadczeń z Funduszu osobom uprawnionym.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym sądom i organom administracji), dostawcom usług pocztowych oraz bankowych – w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 3, przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji tego celu, w tym przez okres niezbędny do przyznania i ustalenia wysokości świadczenia z Funduszu oraz dochodzenia praw lub roszczeń związanych z działalnością socjalną Funduszu.
 8. W zakresie i na zasadach określonych w przepisach RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  a) uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),
  b) żądania sprostowania jej danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
  c) żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (art. 17 RODO),
  d) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO),
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna dotyczyć niezgodnego z przepisami RODO przetwarzania danych osobowych. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator przetwarza na podstawie zgody jedynie dane wrażliwe zawarte we wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu. Osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem, jednak może uniemożliwić przyznanie świadczenia z Funduszu.
 11. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakże odmowa podania danych wskazanych we wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub umowie o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uniemożliwia skorzystanie ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.
 12. Przetwarzając dane osobowe w celu, o którym mowa w pkt 3, Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania.
Skip to content