RCL 9 Legislacja 9 Rada Legislacyjna

Rada Legislacyjna

l

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejącym od 1972 roku. 1 września 2018 r. rozpoczęła się jej XIII kadencja. Kadencja trwa 4 lata.

Rada Legislacyjna wydaje opinie dotyczące projektów dokumentów rządowych, w szczególności projektów aktów normatywnych o szczególnie istotnych skutkach prawnych, społecznych lub gospodarczych.
Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

więcej informacji o Radzie Legislacyjnej

k

Kwartalnik „Przegląd Legislacyjny”

to czasopismo Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Swoje artykuły publikują w nim przedstawiciele szeroko rozumianych nauk prawnych: pracownicy naukowi, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni o uznanym dorobku naukowym lub doświadczeniu zawodowym. Dominują teksty związane z procesem stanowienia prawa. Poruszane zagadnienia w sposób konstruktywny i nowatorski wpływają na rozwój myśli prawniczej w Polsce.

k

Historia

„Przegląd Legislacyjny” ukazuje się na rynku wydawniczym od 1996 r. Początkowo czasopismo było kwartalnikiem, w latach 2004–2006 ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2007 r. ponownie jest kwartalnikiem. 

Od 2007 r. w skład Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Legislacyjnego” wchodzą wszyscy członkowie Rady Legislacyjnej..

k

Wydawca

Do 31 grudnia 2021 r. wydawcą „Przeglądu Legislacyjnego” była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a od 1 stycznia 2022 r. jest nim Rządowe Centrum Legislacji.
Na stronie www.przegladlegislacyjny.gov.pl znajdują się pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie (począwszy od nr 1/2022).

.

przykładowa okładka Przeglądu Legislacyjnego

Nr 3/2022      Pobierz czasopismo w formacie PDF

Artykuły w aktualnym numerze:

Łukasz Kułaga
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) od 2015 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniony jako ekspert prawny w Departamencie Prawno-Traktatowym
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Prowadzi badania naukowe m.in. w zakresie międzynarodowego prawa inwestycyjnego, norm dotyczących użycia siły, prawa traktatów, zastosowania prawa międzynarodowego do cyberprzestrzeni oraz relacji prawa międzynarodowego do prawa polskiego.

ORCID: 0000-0003-0784-8293.

Udzielanie wsparcia wojskowego stronie międzynarodowego konfliktu zbrojnego z perspektywy prawa międzynarodowego w kontekście agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę i wsparcie wojskowe udzielane tej ostatniej przez państwa trzecie wznowiła dyskusję dotyczącą kontynuacji obowiązywania prawa do neutralności oraz jego znaczenia w dobie Karty Narodów Zjednoczonych. Mimo, że niektóre kwestie w tym zakresie pozostały sporne w doktrynie, w praktyce wsparcie wojskowe udzielane ofierze agresji tj. Ukrainie nie jest uznawane przez państwa (w przytłaczającej większości) za sprzeczne z prawem międzynarodowym. Równocześnie skala pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie ożywiła dyskusję dotyczącą progu wymaganego dla transformacji statusu podmiotu neutralnego w uczestnika konfliktu zbrojnego. Problematyka ta była analizowana w ostatnich dwóch dekadach przede wszystkim z perspektywy konfliktów niemiędzynarodowych (zwalczanie ugrupowań terrorystycznych). Międzynarodowy rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny spowodował konieczność ponownej weryfikacji tego zagadnienia – tak w zakresie dotyczącym skali i rodzajów dostarczanego sprzętu wojskowego, jak i nowych zagadnień w szczególności wsparcia wywiadowczego i danych satelitarnych.

przeczytaj artykuł

Karina Parśniak
główny legislator w Departamencie Prawa Społecznego i Infrastruktury w Rządowym Centrum Legislacji. Zajmuje się prawem medycznym od 2014 r. Aplikację legislacyjną ukończyła w 2015 r. Członek Polskiego Towarzystwa
Legislacji. Prowadziła zajęcia z oceny skutków regulacji na aplikacji legislacyjnej w edycji 2021/2022.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Departamencie Prawnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nie posiada ORCID.

Regulacje dotyczące sposobu i kryteriów stwierdzenia śmierci mózgu w prawie polskim

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie przyjętego przez ustawodawcę sposobu uregulowania kwestii związanych z kryteriami i sposobem stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, określanego mianem „śmierci mózgu”, w prawie polskim zarówno na gruncie obecnych, jak i poprzednich rozwiązań. Zagadnienia te obecnie są zawarte w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanym na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co z kolei budzi wątpliwości w kontekście zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego sformułowanego w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, w którym to „obwieszczenie” nie zostało wymienione. Rozwiązanie to jest analogiczne do konstrukcji przyjętej w poprzednim stanie prawnym na gruncie art. 9 ust. 3 ustawy transplantacyjnej z 2005 r., w pierwotnej wersji, który to przepis został zaskarżony przez Rzecznika Praw Pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. W niniejszym artykule zostanie również podjęta próba wskazania, w jaki sposób kwestie dotyczące kryteriów i sposobu stwierdzenia śmierci mózgu powinny zostać uregulowane, biorąc pod uwagę art. 87 ust. 1 Konstytucji, a także jaki stopień szczegółowości w tym zakresie należałby przyjąć.

przeczytaj artykuł

Gniewomir Wycichowski-Kuchta
mgr prawa, absolwent Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR, Sekcja Polska) oraz ICON•S: The International Society of Public Law.
Pracuje jako młodszy legislator w Departamencie Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego Rządowego Centrum Legislacji.

ORCID: 0000-0001-6390-4902.

Rozporządzenia nienormatywne na tle konstytucyjnego systemu źródeł prawa

Celem artykułu jest opisanie dysonansu w polskim konstytucyjnym systemie źródeł prawa spowodowanych istnieniem tzw. „przepisów nienormatywnych”. Choć Konstytucja RP wymaga, aby były źródłami prawa, regulacje te są de facto aktami stosowania prawa. W związku z tym konieczne jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy o tym zerwaniu w ramach systemu źródeł prawa oraz próba zaproponowania spójnego podejścia do nich w kontekście modelu systemu źródeł prawa wynikającego z Konstytucji. Łatwo zauważyć rozdźwięk między doktryną postulującą traktowanie ich jako jednorazowych aktów stosowania prawa a orzecznictwem i praktyką, które traktują regulacje nienormatywne „tak jakby” były regulacjami normatywnymi, o których mowa w art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji (choć nie zawsze jednolicie i konsekwentnie). W związku z tym należy: przeanalizować pre-pole pojęciowe (w szczególności wskazać cechy aktu normatywnego), umieścić regulacje nienormatywne w systemie prawnym, omówić przykłady takich regulacji, wskazać konsekwencje, jakie powinny wynikać z uznania regulacji nienormatywych jako aktów stosowania prawa i określać dokładny związek z przepisami konstytucyjnymi odnoszącymi się do regulacji.

przeczytaj artykuł

Jakub Stępień
mgr prawa i licencjat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Szczególnie zainteresowany prawem karnym, zwłaszcza zagadnieniami teoretycznymi, a także filozofią języka i filozofią społeczną.

ORCID: 0000-0003-4812-4806.

Populizm penalny. Definicja, przejawy, ocena

Celem pracy jest analiza zjawiska populizmu penalnego oraz sformułowanie nowej, syntetycznej definicji tegoż, uwzględniającej dorobek polskiej i zagranicznej nauki prawa. Poprzez krytyczną analizę sformułowanych już definicji, posiłkując się dorobkiem XX-wiecznej filozofii, autor próbuje uwzględnić wszystkie cechy konstytuujące politykę populizmu penalnego w swojej definicji, a także ocenić omawiane zjawisko, wskazując potencjalne zagrożenia i szanse zeń wynikające. Autor sięga do korzeni zjawiska populizmu jako takiego, wskazuje jego etymologię, historię oraz możliwość transpozycji tego pojęcia na grunt nauk prawnych oraz omawia mechanizm stanowienia prawa karnego w sposób populistyczny, wskazując alternatywy.  

przeczytaj artykuł

Skip to content