RCL 9 O RCL 9 Kierownictwo 9 Joanna Knapińska – Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Joanna Knapińska – Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Doktor nauk prawnych, radca prawny.

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podyplomowych studiów na kierunku integracja europejska w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji legislacyjnej. Odznaczona przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji.

Od 2005 r. była zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie przeszła przez wszystkie stopnie awansu zawodowego – od stanowiska legislatora do stanowiska dyrektora. W tym czasie poznała zasady funkcjonowania rządowego procesu legislacyjnego oraz koordynowała wydawanie tekstów jednolitych, aktów wykonawczych do ustaw, uczestniczyła w przygotowaniu pełnej elektronizacji dokumentacji RCL (oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów) oraz nadzorowała wdrażanie i późniejsze modyfikacje informatycznych systemów informacji o prawie. Jako dyrektor Departamentu Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym była odpowiedzialna za przygotowanie stanowisk oraz reprezentowanie Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na rozprawach przed TK.

Od września 2018 r. zatrudniona w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie kierowała Zespołem do spraw Zamówień Publicznych. Zespół ten, wraz z zespołem pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, opracował nowe Prawo zamówień publicznych. Od listopada 2019 r. pełniła funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W UZP sprawowała nadzór nad Krajową Izbą Odwoławczą oraz nadzorowała projekty finansowane ze środków UE. Zapoczątkowała pełną elektronizację KIO oraz nadzorowała wdrożenie e-protokołu.

Doświadczony wykładowca w zakresie prawa konstytucyjnego, zasad tworzenia prawa, rządowej procedury legislacyjnej, a także postępowania przed TK oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka na aplikacji legislacyjnej, aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, aplikacji radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Pełniła obowiązki patrona aplikantów oraz egzaminatora na aplikacji legislacyjnej.

W dniu 13 grudnia 2023 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów na funkcję Sekretarza Rady Ministrów oraz w dniu 19 stycznia 2024 r. na stanowisko Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Za-miłowanie: syn Igor.

Skip to content