RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Infrastruktury, Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz spraw objętych właściwością Urzędu Regulacji Energetyki oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Dyrektor:
Agnieszka Juszczyk

Wicedyrektor:
Justyna Jaskólska

 

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

 • działami administracji rządowej:
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • energia,
  • gospodarka morska,
  • gospodarka wodna,
  • klimat,
  • rolnictwo,
  • rozwój regionalny,
  • rozwój wsi,
  • rynki rolne,
  • rybołówstwo,
  • środowisko,
  • transport,
  • żegluga śródlądowa,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a–m;
 • administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
  • Urząd Regulacji Energetyki,
  • Główny Urząd Statystyczny;
 • właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.
Skip to content