RCL 9 O RCL 9 Kierownictwo 9 Monika Salamończyk – Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Monika Salamończyk – Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację legislacyjną.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji rządowej. W latach 1994–1996 pracowała w Urzędzie Rady Ministrów, a w latach 1997–1999 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Od 2000 r. jest zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji.
W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się opiniowaniem projektów aktów normatywnych, a także ich opracowywaniem. Uczestniczyła w poszczególnych etapach procesu legislacyjnego. Była autorem artykułów do Dobrych praktyk legislacyjnych. Jest wykładowcą na aplikacji legislacyjnej w RCL. Była również członkiem komisji egzaminacyjnej na tejże aplikacji.
Jest wieloletnim członkiem komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM. Była członkiem Komitetu Sterującego projektu realizowanego w ramach POWER „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

W dniu 15 marca 2021 r. została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji. 

Skip to content