RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Administracyjnego

Departament Prawa Administracyjnego

Departament Prawa Administracyjnego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych oraz spraw objętych właściwością Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Stanu.

Dyrektor:
Janusz Kowalewski

Wicedyrektor:
Agata Oklej

Departament Prawa Administracyjnego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

 • działami administracji rządowej:
  • administracja publiczna,
  • obrona narodowa,
  • sprawiedliwość,
  • sprawy wewnętrzne,
  • sprawy zagraniczne,
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a–f;
 • administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
  • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencję Wywiadu,
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służbę Wywiadu Wojskowego;
 • właściwością:
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15,
  • Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich,
  • Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Stanu,
  • Krajowej Rady Sądownictwa,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka,
  • Najwyższej Izby Kontroli;
 • właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt 1 lub podległych tym ministrom.
Skip to content