RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawny i Kształcenia

Departament Prawny i Kształcenia

Departament Prawny i Kształcenia opiniuje i przygotowuje projekty aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykonuje zadania związane z kontrasygnatą Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonuje zadania w zakresie zapewnienia udziału Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, analizuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa oraz monitoruje wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Ponadto wykonuje zadania polegające na prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o legislacji, a także ujednolicania praktyki legislacyjnej, prowadzi aplikację legislacyjną oraz zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej.

Dyrektor:
Piotr Ołdak

Wicedyrektor:
Barbara Trojanowska

Departament Prawny i Kształcenia wykonuje określone zadania:

 • w zakresie spraw:
  • dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
  • objętych właściwością Trybunału Konstytucyjnego,
  • dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz petycji;
 • związane z zapewnieniem udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 • w zakresie analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa;
 • w zakresie:
  • opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów,
  • analizy poglądów doktryny prawa w przedmiocie objętym zakresem rządowych projektów aktów prawnych,
  • kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum,
  • obsługi prawnej Centrum,
  • opracowywania i analizy pod względem spójności z systemem prawa aktów prawnych Prezesa Centrum,
  • opracowywania i prowadzenia rejestru aktów prawnych Prezesa Centrum,
  • występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu obsługi prawnej Prezesa Centrum lub sprawach, w których w charakterze strony występuje Rządowe Centrum Legislacji,
  • przygotowywania informacji publicznej zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • organizacji konferencji i innych wydarzeń z udziałem Centrum;
 • w zakresie:
  • prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej,
  • realizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,
  • koordynacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej z uczelniami i podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną i naukową związaną z zadaniami Centrum,
  • prowadzenia aplikacji legislacyjnej,
  • zapewnienia obsługi Rady Legislacyjnej, w tym wydawania czasopisma z zakresu legislacji;
 • inne zlecone przez Prezesa Centrum.

W Departamencie Prawnym i Kształcenia funkcjonuje Wydział Kształcenia wykonujący zadania określone w pkt 5.

Skip to content