RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia funkcjonowanie i warunki działania Rządowego Centrum Legislacji, w szczególności obsługę administracyjną i finansową.

W ramach Biura funkcjonują Wydział Administracyjny, Wydział Kadr i Zamówień Publicznych oraz Wydział Finansowy.

Dyrektor Generalny:
Sylwia Czernuszyn


 

   • Wydział Administracyjny realizuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Centrum, w szczególności:
    • planowania i dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby Centrum;
    • administrowania pomieszczeniami Centrum, w tym nadzoru nad realizacją umów dotyczących sprzątania;
    • zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy w telefony stacjonarne i telefony komórkowe;
    • prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji, a także planowania i prowadzenia inwentaryzacji;
    • gospodarowania środkami trwałymi;
    • prowadzenia spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
    • nadzoru nad wykonywaniem okresowych konserwacji urządzeń przeciwpożarowych;
    • zapewnienia obsługi transportowej Centrum w zakresie przewozu osób, korespondencji i mienia, utrzymania floty samochodowej Centrum, w tym ubezpieczania samochodów służbowych oraz organizacji i zabezpieczania ich serwisu, a także ewidencjonowania pracy kierowców i prowadzenia dokumentacji pojazdów;
    • rejestrowania, obiegu, przekazywania i przechowywania spraw przychodzących do Centrum i wychodzących z Centrum;
    • obsługiwania sekretariatów Prezesa Centrum, wiceprezesów i dyrektora generalnego;
    • prowadzenia archiwum Centrum.
   • Wydział Kadr i Zamówień Publicznych realizuje zadania w zakresie:
    • spraw pracowniczych pracowników Centrum i zamówień publicznych, w szczególności:
     • prowadzenia spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy, w tym prowadzenia akt osobowych pracowników Centrum;
     • prowadzenia spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników Centrum i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
     • prowadzenia ewidencji czasu pracy;
     • sprawozdawczości kadrowej;
     • prowadzenia spraw socjalnych;
     • prowadzenia spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich;
     • przygotowywania i realizowania planów obsady stanowisk, a także przygotowywania i przeprowadzania naborów zewnętrznych na wolne stanowiska pracy;
     • przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
     • obsługi komisji przetargowych;
     • sprawozdawczości z realizowanych zamówień publicznych;
    • koordynowania i realizacji procesu kontroli zarządczej w Centrum;
    • Wydział Finansowy realizuje zadania w zakresie:
     • opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Centrum;
     • opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
     • prowadzenia rachunkowości Centrum;
     • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
     • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
     • sporządzania sprawozdań w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
     • przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;
     • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
     • pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i innych obowiązkowych obciążeń świadczeń i wynagrodzeń;
     • prowadzenia spraw z zakresu pracowniczych planów kapitałowych, w tym obliczania i pobierania wpłat od uczestników pracowniczych planów kapitałowych zatrudnionych w Centrum oraz dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
     • prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, zwrotem i obsługą kart płatniczych;
     • opracowywania planu zakupów Centrum.
    • Biuro Dyrektora Generalnego wykonuje także inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.
   Skip to content