RCL 9 Legislacja 9 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Dokument „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu[1] i konsultacji publicznych[2] w ramach rządowego procesu legislacyjnego” (dalej Wytyczne) ma na celu wskazanie: czym jest ocena wpływu, w jakich przypadkach jej przeprowadzenie jest obligatoryjne, a kiedy rekomendowane oraz jak przeprowadzić ocenę wpływu i towarzyszące jej konsultacje publiczne.

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r., a opracowany w Ministerstwie Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w celu wsparcia osób zaangażowanych w proces stanowienia prawa w ramach jednego z elementów realizujących Program „Lepsze Regulacje 2015” oraz § 24 ust. 3 i § 36 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Obecnie trwają prace nad jego aktualizacją.
Dodatkowo na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/lepsze-prawo dla osób przeprowadzających OSR opublikowane zostały wskazówki, jak mierzyć koszty i korzyści regulacyjne ponoszone przez adresatów projektów aktów prawnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MRiT, e-mail: sekretariatDDR@mrit.gov.pl.

 

Pobierz dokument w wersji pdf

 

[1] Wytyczne do przeprowadzania oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z § 24 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
[2] Wytyczne w zakresie prowadzenia  konsultacji publicznych zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów

okładka wersji papierowej Wytycznych do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego
Skip to content