RCL 9 Edukacja 9 Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna skierowana jest do urzędników administracji państwowej zainteresowanych procesem tworzenia prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Jej głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędnika oraz zapoznanie go z procesem tworzenia prawa.

Kierownik aplikacji legislacyjnej dr hab. Adam Krzywoń

Adam Krzywoń jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem w dziedzinie prawa konstytucyjnego (polskiego i porównawczego) i praw człowieka. Jest również pracownikiem naukowym German Research Institute for Public Administration (FÖV). W latach 2010–2018 był sekretarzem i członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w której odpowiadał za przygotowywanie opinii dotyczących rządowych projektów legislacyjnych.
Doktoryzował się w 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił rozprawę poświęconą konstytucyjnym zasadom opodatkowania. W 2018 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych w związku z monografią dotyczącą konstytucyjnej ochrony pracy i praw pracowniczych. Od 2010 r. jest profesorem wizytującym na wielu hiszpańskich i latynoamerykańskich uniwersytetach, w tym na Universidad Panamericana w Meksyku i Universidad Carlos III de Madrid, w roku 2019 był stypendystą Madrid Institute for Advanced Studies (MIAS). Pracował w Trybunale Konstytucyjnym (2007–2008) oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2008–2010). Od początku 2020 r. kieruje międzynarodowym projektem badawczym realizowanym w German Research Institute for Public Administration (FÖV), poświęconym transformacji systemów służby cywilnej w Europie.

W związku ze specyficznymi wymogami, jakie muszą spełniać kandydaci, i procesem zgłaszania kandydatów nie ma otwartego naboru na aplikację legislacyjną, jak to ma miejsce w przypadku aplikacji korporacyjnych czy aplikacji ogólnej.

Skip to content