RCL 9 fundusze unijne 9 Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

p

Tytuł realizowanej operacji:

Wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Legislacji realizujących zadania w ramach PROW 2014–2020 oraz koszty związane z zapewnieniem im warunków pracy w 2023 r.

Zakres realizowanej operacji:

Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu

Termin realizacji operacji:

02.2022 – 06.2025

Cele programowe:

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt.

Opis realizacji operacji:

Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji współtworzą projekty dokumentów rządowych związane z funkcjonowaniem PROW na lata 2014–2020 oraz przygotowaniem kolejnego okresu programowania. Operacja jest wykonywana przez legislatorów oraz redaktorów.

Legislatorzy uczestniczą w pracach nad opracowaniem projektów dokumentów rządowych na etapie uzgodnień międzyresortowych, które służą ustaleniu treści dokumentów związanych z PROW na lata 2014–2020 w sposób spójny z działalnością centralnych urzędów administracji rządowej. Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji opiniują projekty dokumentów rządowych w zakresie ich zgodności z obowiązującymi aktami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto każdy projekt dokumentu rządowego wymaga oceny w kontekście adekwatności jego treści do rangi danego dokumentu w hierarchii źródeł prawa.

Kolejną aktywnością legislatorów jest weryfikacja legislacyjna redakcji projektów ustaw oraz rozporządzeń w ramach komisji prawniczej, tzn. gremium składającego się z przedstawicieli urzędów administracji rządowej. Na tym etapie prac legislatorzy weryfikują przyjętą siatkę pojęciową w danym projekcie dokumentu rządowego oraz ustalają strukturę wewnętrzną danego aktu prawnego.

Działanie polegające na analizowaniu i opiniowaniu pod względem językowo-redakcyjnym projektów dokumentów rządowych związanych z funkcjonowaniem PROW na lata 2014–2020 oraz przygotowaniem kolejnego okresu programowania polega na udostępnianiu redaktorom językowym (polonistom) tekstów projektów dokumentów rządowych. Redaktorzy językowi wprowadzają w dokumencie propozycje odpowiednich zmian lub komentarze w celu doprowadzenia ich treści do zgodności z zasadami języka polskiego. Efekt pracy przekazywany jest legislatorom.

Przygotowywanie do ogłoszenia podpisanych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem PROW na lata 2014–2020 oraz przygotowaniem kolejnego okresu programowania polega na opracowaniu technicznym aktu skierowanego do ogłoszenia przez redaktora technicznego, wprowadzeniu niezbędnej korekty technicznej przez redaktora językowego w celu uzyskania dokumentu zgodnego z wymogami określonymi w przepisach i który może zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw albo Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” oraz sprawdzeniu tego dokumentu z dokumentem przekazanym do ogłoszenia.

Analizowanie i opiniowanie pod względem językowo-redakcyjnym projektów dokumentów rządowych związanych z funkcjonowaniem PROW na lata 2014–2020 oraz przygotowaniem kolejnego okresu programowania, a także analiza prawna tych projektów ma na celu opracowanie zgodnego z zasadami języka polskiego i spójnego pod względem logiczno-językowym tekstu aktu prawnego, zwiększa przejrzystość języka prawnego i eliminuje potencjalne wątpliwości interpretacyjne.

Więcej informacji na temat Programu na stronach:
Skip to content