RCL 9 fundusze unijne 9 Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

p

Tytuł realizowanej operacji:

Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020, koszty wyposażenia stanowisk pracy dla 8 pracowników, ekspertyzy, opinie i analizy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w procesie legislacyjnym

Zakres realizowanej operacji:

Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu

Termin realizacji operacji:

02.2022 – 06.2025

Cele programowe:

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt.

Opis realizacji operacji:

Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji, w tym wykazanie, że jest ona niezbędna do realizacji zadań kwalifikowalnych:

  • Analizowanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych związanych z Programem oraz kolejnym okresem programowania pod względem legislacyjnym ma na celu opracowanie tekstu aktu prawnego zgodnego z systemem prawa unijnego oraz krajowego. Praca legislatorów służy efektywnemu wdrażaniu działań w ramach Programu.
  • Analizowanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych związanych z Programem oraz kolejnym okresem programowania pod względem językowo-redakcyjnym ma na celu opracowanie zgodnego z zasadami języka polskiego, spójnego pod względem logiczno-językowym tekstu aktu prawnego; zwiększa przejrzystość języka prawnego, eliminuje potencjalne wątpliwości interpretacyjne.
  • Przygotowywanie do ogłoszenia w dzienniku urzędowym podpisanych aktów prawnych związanych z Programem oraz kolejnym okresem programowania jest niezbędnym etapem poprzedzającym samo ogłoszenie aktu, które jest ustawowym obowiązkiem i warunkiem wejścia w życie aktu normatywnego.
  • Ogłaszanie obwieszczeń w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu aktów związanych z Programem oraz kolejnym okresem programowania umożliwia zapoznanie się z oficjalną i obowiązującą treścią aktów normatywnych wszystkim potencjalnym adresatom norm prawnych.
Więcej informacji na temat Programu na stronach:
Skip to content