RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Społecznego

Departament Prawa Społecznego

Departament Prawa Społecznego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji, Ministra Nauki, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, oraz spraw objętych właściwością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyrektor:
Krzysztof Olszak

Wicedyrektor:
Konrad Miłoszewski

Departament Prawa Społecznego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

 • działami administracji rządowej:
  • kultura fizyczna,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • oświata i wychowanie,
  • praca,
  • rodzina,
  • szkolnictwo wyższe i nauka,
  • turystyka,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • zdrowie,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a–i;
 • właściwością:
  • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • Rady Mediów Narodowych,
  • Polskiej Akademii Nauk,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Państwowej Inspekcji Pracy;
 • właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.
Skip to content