Dzienniki

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski są wydawane w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

W Dzienniku Ustaw ogłasza się:

 • Konstytucję;
 • ustawy;
 • rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 • teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;
 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
 • uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra;
 • akty prawne dotyczące:
  • stanu wojny i zawarcia pokoju;
  • referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;
  • skrócenia kadencji Sejmu;
  • wyborów do Sejmu i Senatu;
  • wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  • stanu wojennego;
  • stanu wyjątkowego;
  • stanu klęski żywiołowej;
  • ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego,
   w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;
 • inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
W Monitorze Polskim ogłasza się:

 • zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
 • uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
 • teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
 • uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
  • regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
  • uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
  • postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu;
 • uchwały Sejmu dotyczące:
  • regulaminu Sejmu,
  • uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
  • uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
  • pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
  • rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
  • wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
 • uchwały Senatu dotyczące:
  • regulaminu Senatu,
  • wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;
 • akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
  • zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
  • zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
  • przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
  • dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
  • odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
  • powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
  • powoływania sędziów,
  • nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
  • mianowania na stopień generała i równorzędny,
  • nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
 • uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego inne niż wymienione powyżej, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

W Monitorze Polskim ogłasza się także inne akty prawne oraz ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, jak również inne akty prawne, ogłoszenia i obwieszczenia zastrzeżone do ogłoszenia w Monitorze Polskim na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Skip to content