RCL 9 Edukacja 9 Dobre praktyki legislacyjne

Dobre praktyki legislacyjne

Wykonywanie zawodu legislatora wymaga doskonałej znajomości systemu prawa oraz reguł tworzenia przepisów prawnych. W codziennej pracy niezwykle przydatna jest możliwość korzystania z utrwalonej praktyki rozwiązywania poszczególnych problemów legislacyjnych.

To między innymi dlatego wprowadzanie do zawodu legislatora polega na współpracy z bardziej doświadczonymi Koleżankami i Kolegami, którzy są dla nowych adeptów tej sztuki swoistymi przewodnikami – czy to jako patroni w ramach prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji aplikacji legislacyjnej, czy to jako starsi stażem współpracownicy.

Kierując się chęcią upowszechnienia i zachowania bezcennego dorobku wynikającego z pogłębionej analizy różnych zagadnień legislacyjnych, przygotowaliśmy w Rządowym Centrum Legislacji niniejszą publikację. Przy tworzeniu jej zaprosiliśmy do współpracy legislatorów rządowych i parlamentarnych.

Dobre praktyki legislacyjne opracowano na podstawie zagadnień wymagających rozstrzygnięcia, spotykanych przez legislatorów na co dzień. Przedstawione zostały wybrane problemy legislacyjne oraz propozycje ich rozwiązywania. Jest to próba ujednolicania reguł stosowanych w pracy każdego legislatora, niezależnie od urzędu, w którym wykonuje swoje zadania.

Spis artykułów:

Oznaczanie kolejnych zmian w akcie normatywnym zmieniającym inny akt normatywny w przypadku dokonywania zmian wyłącznie w ramach jednej jednostki redakcyjnej

Robert Brochocki

Kwestia prawidłowości posługiwania się w przepisie upoważniającym do wydania aktu wykonawczego zwrotem „w drodze rozporządzeń” zamiast „w drodze rozporządzenia”

Robert Brochocki

Definiowanie w rozporządzeniu określeń zdefiniowanych w ustawie

Piotr Magda

Upoważnienie ustawowe do zmiany lub uchylenia rozporządzenia zawarte w odrębnym przepisie niż podstawowy przepis upoważniający

Monika Salamończyk

Regulacje związane z określaniem maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Monika Salamończyk

Odesłania do dokumentów niemających mocy wiążącej

Monika Salamończyk

Formułowanie przepisów przejściowych i dostosowujących, w przypadku zróżnicowania terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy

Włodzimierz Zając

Konstrukcja upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia w aspekcie przedmiotowym i treściowym (wybrane zagadnienia)

Arkadiusz Goławski

Zmiana oznaczenia przepisu z powtórzoną numeracją

Kamil Hubert Własnowolski

Formułowanie odesłań w zakresie oznaczania jednostek redakcyjnych ustawy

Jarosław Lichocki

Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami w zakresie nienaruszania innych ustaw przez daną ustawę

Jarosław Lichocki

Problematyka przepisów zmieniających dotyczących załączników do ustawy

Jarosław Lichocki

Forma orzeczenia przy podmiocie szeregowym

Monika Kącka-Rodak

Odsyłanie do przepisów prawa Unii Europejskiej w wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego

Wojciech Paluch

Formułowanie przepisów o charakterze obligatoryjnym w zakresie czasownika (modalnego) „powinien”

Wojciech Paluch

Odsyłanie do „przepisów odrębnych” i przepisów określonych przedmiotowo

Wojciech Paluch

Osiągnąwszy pełnoletniość, majątek stał się moją własnością — o zasadach używania imiesłowowego równoważnika zdania

Wioletta Wichrowska

Posługiwanie się sformułowaniami „określi zasady” albo „określi szczegółowe zasady” w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego

Joanna Knapińska

Odsyłanie do przepisu zawierającego upoważnienie ustawowe przez użycie sformułowania „przepisy stosuje się odpowiednio”

Anna Kozak

Posługiwanie się sformułowaniami „określi warunki” albo „określi szczegółowe warunki” w upoważnieniach do wydania aktu wykonawczego

Grażyna Scholz,
Magdalena Plachimowicz

Niepoprawne skróty składniowe

Wioletta Wichrowska

Podmiot właściwy do podpisania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu wykonawczego do ustawy, w przypadku współuczestniczenia dwóch lub więcej podmiotów w wydaniu tego aktu

Oliwia Jokiel

Formułowanie przepisów przewidujących natychmiastową wykonalność decyzji administracyjnej z mocy ustawy

Kama Dąbrowska

Skip to content