RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego

Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego

Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Przemysłu oraz spraw objętych właściwością Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dyrektor:
Rafał Gumowski

Wicedyrektor:
Anna Mróz

Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

 • działami administracji rządowej:
  • aktywa państwowe,
  • budżet,
  • finanse publiczne,
  • gospodarka,
  • gospodarka złożami kopalin,
  • instytucje finansowe,
  • łączność,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a–g;
 • administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
  • Polski Komitet Normalizacyjny,
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • właściwością:
  • Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Narodowego Banku Polskiego;
 • właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt 1 lub podległych tym ministrom.
Skip to content