RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie

Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie

Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Cyfryzacji oraz spraw objętych właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministra kierującego działem administracji rządowej – informatyzacja lub podległych temu ministrowi.
Departament wykonuje także zadania w zakresie opracowywania, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych związanych z legislacją.

W ramach Departamentu funkcjonuje Wydział Informatyki wykonujący zadania w zakresie informatycznego zabezpieczenia Centrum.

Dyrektor:
Krzysztof Madej

Wicedyrektor:
Artur Miśkiewicz

Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie wykonuje określone zadania:

   • w zakresie spraw objętych:
    •  działami administracji rządowej:
     • – informatyzacja,
     • – członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej informatyzacja,
    • właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych – nadzorowanych przez ministra kierującego działem administracji rządowej informatyzacja lub podległych temu ministrowi;
   • w zakresie opracowania i wdrożenia systemów informatycznych usprawniających obieg dokumentów w procesie legislacyjnym oraz zwiększających powszechny dostęp do informacji o prawie;
   • w zakresie rozwoju systemów informatycznych:
    • udostępniających informacje o prawie, w tym skorowidza do zbiorów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
    • obsługujących rządowy proces legislacyjny,
    • monitorujących wydawanie przez organy administracji rządowej aktów prawnych, w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw;
   • w zakresie koordynowania i rozwoju stron internetowych Centrum, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, oraz rozwoju i modernizacji serwisów internetowych Centrum;
   • w zakresie aktualizacji treści serwisów internetowych Centrum;
   • w zakresie zabezpieczenia informatycznego Centrum, w szczególności:
    • koordynowania działań związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych Centrum,
    • zapewnienia utrzymania i sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Centrum, w tym systemów, o których mowa w pkt 3, i stron internetowych, o których mowa w pkt 4,
    • zapewnienia wsparcia obsługi programów i sprzętu informatycznego użytkowanego w Centrum,
    • analizy sprawności posiadanego przez Centrum sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych oraz definiowania potrzeb w tym zakresie,
    • zapewnienia urządzeń umożliwiających pracę w systemach informatycznych użytkowanych przez Centrum;
   • inne zlecone przez Prezesa Centrum.

W Departamencie Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie funkcjonuje Wydział Informatyki wykonujący zadania określone w pkt 6.

Skip to content