RCL 9 Dane osobowe 9 Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Rządowe Centrum Legislacji przedstawia następujące informacje:

  1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
  2. W celu prowadzenia działalności socjalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.) Administrator nie przetwarza danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Może jednak przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – będzie to miało miejsce w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia praw lub roszczeń związanych z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
  3. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie. Można go wnieść wyłącznie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Wnoszący sprzeciw powinien precyzyjnie wskazać przyczyny swojego żądania oraz wykazać ich związek ze szczególną sytuacją, w jakiej się znajduje. Przyczyny te powinny uzasadniać konieczność zaprzestania przetwarzania danych wnoszącego sprzeciw.
  4. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osoby, która skorzystała z prawa sprzeciwu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. W celu prowadzenia działalności socjalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Administrator nie przetwarza danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w związku z tym osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 2 RODO).
Skip to content