RCL 9 Legislacja 9 Instrukcja do szablonu projektu aktu normatywnego

Instrukcja do szablonu projektu aktu normatywnego

W celu pełnego korzystania z możliwości szablonu przy formatowaniu dokumentu, szablon powinien znajdować się w odpowiednim miejscu. Takim miejscem może być katalog, w którym znajduje się dokument (projekt aktu prawnego) lub katalog, w którym program MS Word przechowuje swoje „Zaufane szablony”.

Należy podkreślić, że o ile lista stylów w momencie utworzenia nowego dokumentu na podstawie szablonu jest kopiowana do pliku, w którym zapisany jest dokument, o tyle makroinstrukcje wymagają, aby szablon znajdował się w jednym z wyżej wymienionych miejsc. Warto jednak zaznaczyć, że nawet bez szablonu możliwa jest edycja dokumentu, z zastrzeżeniem jedynie, że pewne czynności automatycznie wykonywane przez makroinstrukcje będą musiały być wykonywane ręcznie. Kopiowanie szablonu do folderu, jak również na pendrive, wykonujemy w sposób analogiczny jak czynimy to z innymi plikami. Najprostszym wydaje się stosowanie poleceń „kopiuj” i „wklej”.

Miejsce umieszczenia pliku szablonu ma bezpośredni wpływ na dalszy proces jego instalacji jak również dalsze korzystanie z makroinstrukcji.

Warto tutaj pokrótce omówić kwestie związane z obsługą przez MS Word makroinstrukcji. Umieszczenie szablonu w katalogu, do którego ścieżka dostępu została wskazana w tzw. „zaufanych lokalizacjach” pozwala na swobodne korzystanie ze wszystkich makroinstrukcji zawartych w szablonie. Poniżej przedstawiono krok po kroku procedurę dodawania folderu do „zaufanych lokalizacji”. Klikamy na wskazany poniżej przycisk

zdjęcie Miejsce umieszczenia pliku szablonu

a następnie kolejno: Opcje → Centrum zaufania → Ustawienia centrum zaufania → Zaufane lokalizacje.

Po wykonaniu tych czynności powinniśmy otworzyć okno przedstawione poniżej.

zdjęcie Miejsce umieszczenia pliku szablonu cd.

W przypadku gdy ścieżka do folderu, w którym Państwo zamieszczacie szablon nie znajduje się wśród zaufanych lokalizacji, klikamy na przycisk „Dodaj nową lokalizację” a następnie podajemy w poniższym polu ścieżkę dostępu do wybranego przez Państwa folderu i akceptujemy przyciskiem „OK”.

zdjęcie - wybór ścieżki pakietu

Po wykonaniu tych czynności folder zostanie dodany do „zaufanych lokalizacji”.

W przypadku gdy szablon, w którym znajdują się makroinstrukcje został umieszczony w folderze, który nie jest „zaufaną lokalizacją” możliwość korzystania z makroinstrukcji jest uzależniona od ustawień określonych w centrum zaufania programu MS Word. Poniżej przedstawiono okno, w którym są przedstawione możliwe ustawienia dotyczące „obsługi makr w dokumentach pochodzących z niezaufanej lokalizacji”. Aby znaleźć poniżej przedstawiane okno należy kolejno wybrać następujące przyciski:

Opcje → Centrum zaufania → Ustawienia centrum zaufania → Ustawienia makr.

img

Wybranie opcji „Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia” zablokuje wszystkie makra w dokumentach, które korzystają z makroinstrukcji zapisanych w folderach nieposiadających statusu „zaufanej lokalizacji”. Ustawienie to wydaje się najwłaściwsze, ponieważ pozwala na korzystanie wyłącznie z makroinstrukcji zapisanych przez użytkownika w „zaufanej lokalizacji”. W przypadku wybrania opcji „Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie” również makroinstrukcje pochodzące z niezaufanej lokalizacji zostaną zablokowane, wyświetlony zostanie jednak komunikat pozwalający odblokować makroinstrukcje, jeżeli użytkownik uzna, że jest to zasadne.

Mając na względzie, że makroinstrukcje zamieszczone w szablonie zostały podpisane cyfrowo, ostatnia z opcji („Włącz wszystkie makra”) nie powinna być stosowana.

MS Word zawiera domyślny folder, w którym powinny być przechowywane szablony. Został on określony, jako „Szablony”. W przypadku umieszczenia pliku szablonu w ww. folderze, dokumenty utworzone na jego podstawie będą mogły być edytowane z wykorzystaniem makroinstrukcji niezależnie od miejsca zapisania pliku dokumentu. Innymi słowy przy edycji dokumentu będzie można korzystać z makroinstrukcji nawet w sytuacji, gdy plik szablonu nie znajduje się w tym samym folderze, co plik edytowanego dokumentu.

W celu skopiowania należy szablon zapisać do schowka (np. wskazując jego nazwę i korzystając z klawiszy CTRL-C), a następnie uruchomić MS Word, wybrać polecenie Otwórz, wybrać folder „Zaufane szablony” i wkleić plik ze schowka (np. klikając w listę plików i korzystając z klawiszy CTRL-V). Można także przeciągnąć plik do folderu. Po skopiowaniu okno należy zamknąć klikając na „Anuluj”.

img

Należy podkreślić, że mimo, iż to jest to folder przeznaczony domyślnie dla zaufanych szablonów, ścieżka dostępu do niego może nie być wskazana w programie jako „zaufana lokalizacja”. W przypadku gdy ścieżka dostępu do ww. folderu nie znajduje się wśród „zaufanych lokalizacji” należy ją dodać w sposób pokazany w niniejszej instrukcji.

Po zakończeniu ww. procesu szablon został zainstalowany w folderze, w którym program MS Word przechowuje tzw. zaufane szablony, dzięki czemu każdy plik otwierany na danym komputerze, formatowany przy pomocy prezentowanego szablonu, będzie korzystał z makroinstrukcji.

W przypadku jednak, gdy jesteśmy zmuszeni korzystać z komputera, w którym nie mamy możliwości zapisania szablonu zgodnie z ww. procedurą (np. z uwagi na to, że pracujemy na komputerze, na którym na co dzień pracuje inna osoba) należy plik szablonu skopiować do folderu, w którym znajduje się plik dokumentu, który edytujemy. Jeżeli otwierany plik mamy na pendrive, plik szablonu również powinien być zapisany na pendrive (w tym samym folderze). Należy przy tym jednak pamiętać omówione wcześniej kwestie dotyczące ustawień „obsługi makr w dokumentach pochodzących z niezaufanych lokalizacji”.

Uwaga dla zaawansowanych użytkowników:
katalog zaufanych szablonów oraz szablonów dla grupy użytkowników można zmienić w programie MS Word, korzystając z menu Opcje → Zaawansowane → Lokalizacje plików → Szablony użytkownika (lub Szablony grupy roboczej). Szablony dla grupy roboczej mogą np. być umieszczone na dysku sieciowym.

Po otwarciu szablonu pojawia się okno programu Word, które jest bardzo podobne do tego, które Państwo znają na co dzień. Wprowadzono jednak kilka dość istotnych zmian.

W szablonie została zdefiniowana lista stylów, służących do edycji dokumentów. Powstały one na bazie ustaleń zespołu roboczego. W celu zapewnienia jednolitego sposobu formatowania dokumentów ograniczono możliwości edycji tekstu do przedstawionej listy stylów. W szczególności zablokowano możliwość ustawienia innego wyglądu czy też rozmiaru czcionki (nie jest także możliwa zmiana koloru oraz ukrycie tekstu), jak również ustawienia atrybutów akapitu (wcięcia, marginesy, odstępy itp.). Makroinstrukcje pozwalają na wprowadzenie następujących atrybutów tekstu: pogrubienie, kursywa, indeks górny oraz indeks dolny.

W założeniu przedstawiona lista stylów jest kompletna, tzn. do każdej jednostki redakcyjnej tekstu projektu aktu normatywnego powinien być przyporządkowany styl. W wyniku tego lista ta jest bardzo rozbudowana. Należy jednak podkreślić, że makroinstrukcje, o których będzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania, wprowadzają mechanizmy znacząco zmniejszające liczbę stylów, z których Państwo będziecie musieli korzystać na co dzień.

W dokumentach nie należy stosować wielokrotnych spacji i pustych wierszy. W razie konieczności wymuszenia przeniesienia całej grupy wyrazów do nowego wiersza należy skorzystać ze spacji nierozdzielającej, a w razie konieczności wymuszenia określonego podziału na wiersze (np. w tabeli) – ze znaku przejścia do nowego wiersza.

W przypadku punktów, liter i tiret, ich oznaczenie wraz z nawiasem należy oddzielić od reszty akapitu znakiem tabulacji. Aby wstawić znak tabulacji wewnątrz tabeli, należy nacisnąć znaki CTRL+TAB. W dokumencie nie należy stosować znaku tabulacji do innych celów.

Tiret oraz części wspólne oznacza się znakiem półpauzy (–), a nie znakiem dywizu (-). Znak półpauzy najłatwiej można wprowadzić naciskając lewy klawisz ALT i znak minus w prawym górnym rogu klawiatury numerycznej.

Style

W celu rozwinięcia listy stylów należy kliknąć myszką w następujące miejsce (strzałka w prawym dolnym rogu menu „style”)

img

Poniżej przedstawiamy Państwu widok programu po rozwinięciu listy stylów. W przypadku gdyby Państwo chcieli odpowiednio dopasować szerokość okna, w którym znajduje się lista stylów, należy „złapać” myszką wskazaną na obrazku krawędź a następnie ustawić szerokość.

img

W przypadku gdy okno z listą stylów otworzy się Państwu tak jak na obrazie poniżej, zasłaniając tekst dokumentu, wystarczy dwukrotnie kliknąć na zaznaczony strzałką pasek.

img

Nazwy stylów

Nazwy stylów konstruowane są zgodnie z następującym schematem:

SKRÓT_NAZWY_JEDNOSTKI – krótki opis nazwy stylu

W przypadku gdy styl jest właściwy dla więcej niż jednej jednostki informacja ta jest wskazywana w nawiasie.

img

W przypadku stylów odpowiadających jednostkom redakcyjnym (systematyzacyjnym) przepisów nowelizowanych, nazwa stylu zawiera informację, jaką jednostką redakcyjną aktu nowelizującego („aktu głównego”) wprowadzana jest dana zmiana oraz jaka jest jednostka zmienianego aktu. Schemat poniżej:

JEDN_AKTU_ZMIENIAJĄCEGO/JEDN_ AKTU_ZMIENIANEGO – krótki opis nazwy

Nazwy stylów nowelizacji wprowadzanych na poziomie artykułu (§) lub punktu artykułu (§) aktu nowelizującego zaczynają się: Z/…

img

W przypadku stylów nowelizacji wprowadzanych na poziomie litery lub tiret aktu nowelizującego, nazwy zaczynają się odpowiednio:

img

Dodatkowo rozróżniono sytuacje, kiedy jednostka redakcyjna niższego stopnia jest wprowadzana samodzielnie

img

lub jest wprowadzana w ramach jednostki redakcyjnej wyższego stopnia:

img

Jak widać ta sama jednostka redakcyjna aktu zmienianego może być różnie usytuowana. Z tego też powodu koniecznym było rozróżnienie tych sytuacji. W pierwszym z powyższych przykładów koniecznym jest zastosowanie stylu „Z/LIT – zm. lit. artykułem (punktem)” natomiast w przykładzie drugim „Z/LIT_w_PKT – zm. lit. w pkt artykułem (punktem)”.

Należy przy tym podkreślić, że mowa tutaj wyłącznie o przypadkach nowelizacji liter i tiret oraz części wspólnych tych jednostek.

W przypadku liter mogą one być nowelizowane samodzielnie (…/LIT – …) lub wraz całym punktem
(stąd …/LIT_w_PKT – …).

W przypadku tiret możliwa jest nowelizacja samodzielna (…/TIR – …), wraz całym punktem (…/TIR_w_PKT – …)
albo wraz z literą (…/TIR_w_LIT – …).

W przypadku części wspólnych do ww. jednostek sytuacja jest analogiczna.

Uwaga: szablon zawiera także style dla nowelizacji przepisów zmieniających, o nazwach zaczynających się od ZZ/…, oraz style dla podwójnych tiret (jednostka redakcyjna poniżej poziomu tiret, oznaczona jako 2TIR). Ponieważ jednak te style nie powinny być stosowane w normalnej praktyce legislacyjnej, nie są opisane szerzej w niniejszym dokumencie.

 

Lista stylów

Lista stylów została podzielona na bloki:
W pierwszym bloku wymieniono style właściwe do edycji jednostek systematyzacyjnych i redakcyjnych aktów normatywnych.

Drugi, trzeci i czwarty blok to style zaczynające się odpowiednio od:

1) „Z/…” – style nowelizacji wprowadzanych na poziomie artykułu (§) lub punktu aktu nowelizującego;

2) „Z_LIT/…” – style nowelizacji wprowadzanych na poziomie litery akt nowelizującego;

3) „Z_TIR/…” – style nowelizacji wprowadzanych na poziomie tiret akt nowelizującego;

Blok piąty to style właściwe dla nowelizacji przepisów zmieniających „ZZ/…”, natomiast blok szósty to grupa stylów dotycząca podwójnego tiret „2TIR”.

W bloku siódmym określono style wykorzystywane do edycji projektów obwieszczeń tekstów jednolitych.

W ramach każdego z bloków style uszeregowano zgodnie ze stopniami jednostek redakcyjnych (systematyzacyjnych), dla których style są przeznaczone.

Należy podkreślić, że style nowelizacji (Z/…, Z_LIT/…, Z_TIR/…, Z_2TIR/…, ZZ/…) stosuje się zarówno w przypadku gdy nadajemy nowe brzmienie danej jednostce aktu zmienianego jak również w przypadku gdy dodajemy jednostkę, np. nowy artykuł, w akcie zmienianym.

W przypadku gdy pracujemy na dokumencie już częściowo lub w całości opracowanym przy pomocy innego szablonu, w celu wykonania formatowania przy pomocy przedstawianego szablonu należy wykonać następujące czynności.

1. Otworzyć dokument;

2. Zaznaczyć jego treść przy pomocy polecenia „zaznacz wszystko” (polecenie to można uruchomić także skrótem klawiaturowym CTRL+A) a następnie skopiować (polecenie to można uruchomić także skrótem klawiaturowym CTRL+C);

3. Otworzyć prezentowany szablon;

4. Wkleić do szablonu skopiowany tekst:
a) jeżeli w tekście nie mamy jednostek z automatyczną numeracją można to wykonać przy pomocy zwykłej komendy „wklej” (polecenie to można uruchomić także skrótem klawiaturowym CTRL+V) – wraz z tekstem wklejone zostaną także odnośniki; należy jednak podkreślić, że nie zostaną przeniesione numery, np. punktów i liter, z automatycznej numeracji,
b) jeżeli w tekście mamy jednostki (np. punkty) numerowane automatycznie wówczas należy wkleić treść jako „Tekst niesformatowany” (przy przenoszeniu tekstu w ww. sposób nie są wklejane jednak odnośniki) – wykonując następujące czynności:

img

img

Ponieważ w szablonie zostało zablokowane formatowanie tekstu w inny sposób aniżeli przy pomocy zdefiniowanych stylów, to przy wklejaniu tekstu, który był poprzednio formatowany innym zestawem stylów, wszystkim akapitom zostanie nadany styl Normalny.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że tekst wklejony do szablonu nie powinien zawierać znaków tabulacji na początku linii jak również między akapitami nie powinno być pustych wierszy.

W przypadku gdy znaki tabulacji na początku linii lub znaki „Enter” powodujące powstanie pustych wierszy zostały wstawione, należy je usunąć. Można to zrobić od razu w całym dokumencie, korzystając z funkcji „Zamień” i znaków specjalnych, np. zamiana ^p^p na ^p usuwa puste wiersze, a zamiana ^p^t na ^p usuwa znaki tabulacji na początku akapitów.

Formatowanie tekstu polega na kliknięciu myszką na akapit, który chcemy sformatować (lub zaznaczeniu choćby jego fragmentu), a następnie kliknięciu myszką na właściwy styl. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki.

img

img

W przypadku gdy chcemy w taki sam sposób formatować kilka akapitów, np. kolejne ustępy lub punkty, należy zaznaczyć je a następnie kliknąć styl. Warto przy tym podkreślić, że nie jest koniecznym zaznaczanie całości każdego akapitu a jedynie jego fragmentu. Wskazany styl wprowadzi zmiany w każdym akapicie, w którym uprzednio zaznaczono choćby jeden znak. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki.

img

img

W przypadku tworzenia nowego dokumentu na postawie prezentowanego szablonu praca wygląda podobnie. Wystarczy w trakcie pisania danej jednostki redakcyjnej zaznaczyć styl odpowiadający tej jednostce. Należy przy tym zaznaczyć, że w ustawieniu stylów jest już wskazany domyślny styl następnego akapitu. Dlatego np. po zakończeniu pisania ustępu szablon domyślnie „pozostaje w stylu” właściwym dla ustępu; po naciśnięciu Enter nowy akapit ma styl ustępu.

W celu ułatwienia pracy do szablonu zostały dodane makroinstrukcje (tzw. makra), których głównym zadaniem jest pomoc w edycji dokumentu. Wykonanie makroinstrukcji następuje po kliknięciu jednej z ikonek na pasku szybkiego dostępu (zwykle na górnej listwie okna programu MS Word) lub wciśnięciu określonych klawiszy skrótu na klawiaturze. Działanie pierwszych siedmiu makroinstrukcji polega na automatycznym zastosowaniu stylów tam gdzie to możliwe, zgodnie z zasadami, opisanymi powyżej. Cztery ostatnie pozwalają na sformatowanie tekstu.

img

Jeśli automatyczna zmiana stylu prowadziłaby do powstania aktu niezgodnego z zasadami (np. zawierającego nowelizację artykułu przez tiret), będzie to oznaczane komentarzem w tekście wynikowym lub wyświetlanym komunikatem o błędzie; w większości przypadków będzie wówczas zachowane dotychczasowe formatowanie.

Poniżej jest opisane działanie poszczególnych makroinstrukcji.

Korekta formatowania dokumentu

 
 

img
Makroinstrukcja pozwala zweryfikować prawidłowość zastosowanych stylów oraz skorygować błędy, jeśli można to zrobić automatycznie. Błędnie sformatowane akapity (np. litera bezpośrednio w ustępie, artykuł nowelizowany przez tiret) zostają opatrzone komentarzem. Makroinstrukcja koryguje wybór stylów przy nowelizacji, zgodnie ze strukturą aktu (np. jeżeli przy nowelizacji punktem użyto stylu właściwego dla nowelizacji literą). Akapit ze skorygowanym stylem jest opatrywany komentarzem „Korekta stylu”. Pozwala to łatwo poprawić projekt aktu, w szczególności w przypadku gdy okazało się konieczne dodanie poziomu nowelizacji (np. dodanie liter do punktu ustawy nowelizującej). Makroinstrukcja ułatwia także wstawianie gotowego tekstu nowelizacji (np. z innego dokumentu). Użytkownik może wówczas ograniczyć się przy formatowaniu do najprostszego zestawu stylów nowelizacji (zaczynających się od Z/), niezależnie od rzeczywistego poziomu nowelizacji, a następnie dokonać automatycznej korekty. Dodatkowo automatycznie fragment „Art. …” („§ …”) na początku akapitu sformatowanego jako artykuł (§ – w przypadku rozporządzeń) aktu podstawowego jest oznaczany czcionką pogrubioną.
Przykład:

 

 

img

 

Korekta formatowania dokumentu z wyróżnieniem kolorami wszystkich jednostek

img

Ma te same funkcje co Korekta formatowania dokumentu, dodatkowo jednak pokazuje strukturę jednostek przy pomocy odpowiednich kolorów. Każdemu poziomowi (tytuły, artykuły i ustępy, punkty, litery, tiret) jest przypisany inny kolor (zarówno w akcie głównym, jak i w treści nowelizacji). Brak koloru oznacza, że akapitowi nie przypisano żadnego stylu (np. że pozostał styl Normalny). Uwaga: kolory nie są przypisywane stylom odnośników, podpisów oraz tabel. W celu usunięcia kolorów należy skorzystać z funkcji:
img (Usunięcie kolorów).
Przykład:

img

 

 

Korekta formatowania dokumentu ze wskazaniem nazw stylów wszystkich jednostek

img

Ma te same funkcje co Korekta formatowania dokumentu, ale dodatkowo do każdego akapitu dodaje komentarz, zawierający nazwę stylu przypisanego akapitowi.
Przykład:

img

Przejście do jednostki redakcyjnej niższego stopnia / Przejście do jednostki redakcyjnej wyższego stopnia

img

Przejście do jednostki redakcyjnej niższego stopnia

img

Przejście do jednostki redakcyjnej wyższego stopnia

 

 

 

 

 

 

Wskazane makroinstrukcje pozwalają na zmianę stylu bieżącego akapitu na styl odpowiadający jednostce redakcyjnej położonej bezpośrednio wyżej lub niżej w hierarchii.

ART(§) – art. ustawy § np. rozporządzenia)

img

img

UST(§) – ust.
(§ np. kodeksu)

 

img

img

PKT – punkt

 

 

img

img

TIR – tiret

 

 

img

img

Te makroinstrukcje są szczególnie użyteczne przy pisaniu nowego tekstu, zgodnie z następującą procedurą:
– napisz treść artykułu (styl ART(§))
– naciśnij Enter – kolejny akapit otrzymuje automatycznie styl ART(§)
– naciśnij img – akapit zmienia styl na UST(§)
– napisz treść ustępu
– naciśnij Enter – kolejny akapit otrzymuje automatycznie styl UST(§)
– naciśnij img – akapit zmienia styl na PKT
– wprowadź punkty
– po ostatnim punkcie naciśnij Enter
– naciśnij img – akapit zmienia styl na UST(§), itd.

 

W przypadku nowelizacji korzystanie z tych makroinstrukcji zapewnia prawidłowy dobór stylów, np. naciśnięcie img gdy bieżący akapit ma styl Z_LIT/PKT (punkt dodany literą) powoduje zmianę stylu na Z_LIT/LIT (litera dodana literą) jeśli jest to pierwszy akapit dodanej nowelizacji, a Z_LIT/LIT_w_PKT (litera w punkcie dodanym literą) jeśli jest to kontynuacja nowelizacji.

Uwaga: w przypadku nowelizacji nie jest możliwe przejście na wyższy poziom, jeśli naruszałoby to prawidłowość struktury (np. przejście na poziom punktu, jeśli obecna nowelizacja zaczyna się od litery).

Przejście do nowelizacji / Przejście do aktu głównego

img

Przejście do nowelizacji

img

Przejście do aktu głównego

 

 

 

 

 

 

Wskazane makroinstrukcje pozwalają na zmianę poziomu nowelizacji bieżącego akapitu (akt główny, tekst nowelizowany, nowelizacja przepisów zmieniających). Sposób ich działania zależy od tego, czy w chwili uruchomienia makroinstrukcji fragment dokumentu był zaznaczony (wówczas makroinstrukcja odnosi się do wszystkich akapitów wchodzących w skład wybranego fragmentu), czy też nie (makroinstrukcja odnosi się do bieżącego akapitu).
Jeśli w chwili uruchomienia makroinstrukcji nie został zaznaczony tekst, to makroinstrukcje zmieniają styl bieżącego akapitu, zmieniając poziom nowelizacji (od aktu głównego do nowelizacji i do nowelizacji przepisów zmieniających oraz z powrotem).

PKT – punkt

 

 

 

img

img

Z/PKT – zm. pkt artykułem (punktem)

 

img

img

ZZ/PKT – zmiana zm. Pkt

 

 

img

img

 

W przypadku makroinstrukcji Przejście do nowelizacji akapitowi jest nadawany styl odpowiadający najwyższemu możliwemu poziomowi hierarchii, tzn. dla artykułu i punktu jest to artykuł nowelizowany, dla litery – ustęp, dla tiret – punkt. Jeśli nowelizacja ma się zacząć od niższego poziomu hierarchii, należy skorzystać z makroinstrukcji Przejście do jednostki redakcyjnej niższego stopnia, opisanej powyżej. W przypadku makroinstrukcji Przejście do aktu głównego akapitowi nadaje się taki sam styl, jaki ma akapit wprowadzający nowelizację (ostatni akapit aktu głównego poprzedzający pierwszy akapit nowelizacji). Ten tryb ma zastosowanie przy pisaniu nowego aktu, podobnie jak w przypadku makroinstrukcji zwiększających i zmniejszających zagłębienie. W przypadku gdy w chwili uruchomienia makroinstrukcji został zaznaczony tekst, odpowiednia zmiana stylów następuje dla wszystkich zaznaczonych akapitów. Zostają wówczas zachowane jednostki redakcyjne (np. artykuł jest zmieniany na artykuł nowelizacji, punkt na punkt nowelizacji itp.). Ten tryb ma zastosowanie szczególnie wówczas, gdy fragment aktu głównego ma być skopiowany jako tekst dodawany lub zmieniany w trybie nowelizacji. Poniżej przedstawiono tekst przed i po wykonaniu makroinstrukcji Przejście do nowelizacji (w chwili jej wykonania art. 7 był zaznaczony).

Przykład:

img

Przykład:

img

Konwersja

img

Konwersja

 

 

 

 

 

 

Makroinstrukcja automatycznie konwertuje akapity tekstu sformatowane stylem Normalnym, np. wklejone bez formatowania z innych źródeł. Wprowadzono szereg reguł interpretowania struktury tekstu pozwalający na prawidłowe formatowanie tekstu w sytuacjach „standardowych”, zgodnych z Zasadami Techniki Prawodawczej. Przykładowo podstawowe formatowanie tekstu jest wykonywane na podstawie analizy pierwszych znaków akapitu, np. akapit rozpoczęty znakami „Art.” jest interpretowany jako artykuł. Wiersze zaczynające się od dywizu lub półpauzy są interpretowane jako tiret tylko wówczas, gdy poprzedni akapit był literą i kończył się dwukropkiem albo też był tiretem i kończył się przecinkiem. W przypadku przepisów nowelizowanych badany jest m.in. układ cudzysłowów.

Makroinstrukcja usuwa także puste wiersze oraz spacje i tabulatory na początku i na końcu akapitów. Dywiz na początku akapitu jest zamieniany na półpauzę. W punkcie i literze po oznaczeniu i nawiasie, a w tiret po półpauzie jest wstawiany tabulator (jeśli go nie było).

W przypadkach, które mogą budzić wątpliwości (w szczególności w przypadku akapitów określających „część wspólną jednostek”) akapit pozostaje niesformatowany, aby użytkownik samodzielnie zadecydował o sposobie edycji.

Po wykonaniu tej makroinstrukcji użytkownik powinien przejrzeć wszystkie akapity, którym pozostawiono styl Normalny i ręcznie przypisać im właściwy styl.

Pogrubienie / Kursywa / Indeks dolny / Indeks górny

img

Pogrubienie

img

Kursywa

img

Indeks dolny

img

Indeks górny

Wskazane makroinstrukcje działają podobnie jak standardowe przyciski img oraz img.

Ich dodanie wynika z faktu zablokowania standardowych przycisków w szablonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablon zawiera dodatkowe dwie makroinstrukcje uruchamianie skrótami klawiaturowymi.

Makroinstrukcja Przypis (Lewy ALT+P) wstawia przypis (odnośnik), prawidłowo sformatowany (ze znakami nawiasu).

Makroinstrukcja Czyszczenie (Lewy ALT+O) wstawia w całym tekście znaki nierozdzielającej spacji tam, gdzie zwykle powinny być, aby uniknąć nieprawidłowego podziału na wiersze:
– po cyfrach (np. między grupami trzycyfrowymi, po numerze roku) – z pewnymi wyjątkami,
– po spójnikach jednoliterowych (a, i, o, w, z),
– wewnątrz skrótów Dz. U. i M. P.,
– po oznaczeniach Nr, poz., art., ust., pkt, lit., t., §.

Należy podkreślić, że w szczególnych przypadkach ta makroinstrukcja może nie wystarczyć do odpowiedniego sformatowania tekstu.

Uwaga: przypisanie skrótów klawiszowych do makroinstrukcji można zmienić z poziomu menu Opcje → Dostosowywanie wstążki. W ten sam sposób można dodać skróty klawiszowe do makroinstrukcji przypisanych do ikonek paska szybkiego uruchamiania.

Należy jednocześnie podkreślić, że wszystkie makroinstrukcje mają na celu jedynie pomóc legislatorowi w formatowaniu tekstu. Ostateczna weryfikacja prawidłowej edycji tekstu należy do legislatora.

L.p. Tabela Stylów
1 Normalny
2 NOTATKI LEGISLATORA
3 OZN_PROJEKTU – wskazanie daty lub wersji projektu
4 OZN_RODZ_AKTU – tzn. ustawa lub rozporządzenie i organ wydający
5 DATA_AKTU – data uchwalenia lub wydania aktu
6 TYTUŁ_AKTU – przedmiot regulacji ustawy lub rozporządzenia
7 NIEART_TEKST – tekst nieartykułowany (np. preambuła)
8 CZĘŚĆ(KSIĘGA) – oznaczenie i przedmiot części lub księgi
9 TYT(DZ)_OZN – oznaczenie tytułu lub działu
10 TYT(DZ)_PRZEDM – przedmiot regulacji tytułu lub działu
11 ROZDZ(ODDZ)_OZN – oznaczenie rozdziału lub oddziału
12 ROZDZ(ODDZ)_PRZEDM – przedmiot regulacji rozdziału lub oddziału
13 ART(§) – art. ustawy (§ np. rozporządzenia)
14 UST(§) – ust. (§ np. kodeksu)
15 PKT – punkt
16 LIT – litera
17 TIR – tiret
18 CZ_WSP_PKT – część wspólna punktów
19 CZ_WSP_LIT – część wspólna liter
20 CZ_WSP_TIR – część wspólna tiret
21 ZDANIE_NAST_NOWY_WIERSZ – np. zd. drugie (nowy wiersz) w ust.
22 W_MAT(FIZ|CHEM) – wzory mat. (fiz. lub chem.) i ich legendy
23 CYT – cytat np. przysięgi
24 S_KARN – sankcja karna w szczególności w Kodeksie karnym
25 ODNOŚNIK – treść odnośnika
26 PKT_ ODNOŚNIKA – punkt odnośnika
27 LIT_ ODNOŚNIKA – litera odnośnika
28 CZ_WSP_PKT_ODNOŚNIKA – część wsp . punktów odnośnika
29 CZ_WSP_LIT_ ODNOŚNIKA – część wsp. liter odnośnika
30 OZN_PARAFY(ADNOTACJE)
31 TEKST_W_TABELI – tekst z wciętym pierw. wierszem
32 TYT_TABELI – tytułu tabeli
33 P1_w_TABELI – poziom 1 numeracji w tabeli
34 P2_w_TABELI – poziom 2 numeracji w tabeli
35 P3_w_TABELI – poziom 3 numeracji w tabeli
36 P4_w_TABELI – poziom 4 numeracji w tabeli
37 CZ_WSP_P1_w_TABELI – część wsp. poziomu 1 numeracji w tabeli
38 CZ_WSP_P2_w_TABELI – część wsp. poziomu 2 numeracji w tabeli
39 CZ_WSP_P3_w_TABELI – część wsp. poziomu 3 numeracji w tabeli
40 CZ_WSP_P4_w_TABELI – część wsp. poziomu 4 numeracji w tabeli
41 NAZ_ORG_WYD – nazwa organu wydającego projektowany akt
42 TEKST „w porozumieniu:”
43 NAZ_ORG_W_POROZUMIENIU – nazwa organu w porozumieniu z którym akt jest wydawany
44 OZN_ZAŁĄCZNIKA – wskazanie nr załącznika
45 TEKST „Załącznik(i) do …”
46 Z/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem)
47 Z/TYT(DZ)_OZN – zm. ozn. tytułu (działu) artykułem (punktem)
48 Z/TYT(DZ)_PRZEDM – zm. przedm. tytułu lub działu artykułem (punktem)
49 Z/ROZDZ(ODDZ)_OZN – zm. ozn. rozdz. (oddz.) artykułem (punktem)
50 Z/ROZDZ(ODDZ)_PRZEDM – zm. przedm. rozdz. (oddz.) artykułem (punktem)
51 Z/ART(§) – zm. art. (§) artykułem (punktem)
52 Z/UST(§) – zm. ust. (§) artykułem (punktem)
53 Z/PKT – zm. pkt artykułem (punktem)
54 Z/LIT – zm. lit. artykułem (punktem)
55 Z/LIT_w_PKT – zm. lit. w pkt artykułem (punktem)
56 Z/TIR – zm. tir. artykułem (punktem)
57 Z/TIR_w_LIT – zm. tir. w lit. artykułem (punktem)
58 Z/TIR_w_PKT – zm. tir. w pkt artykułem (punktem)
59 Z/CZ_WSP_PKT – zm. części wsp. pkt artykułem (punktem)
60 Z/CZ_WSP_LIT – zm. części wsp. lit. artykułem (punktem)
61 Z/CZ_WSP_LIT_w_PKT – zm. części wsp. lit. w pkt artykułem (punktem)
62 Z/CZ_WSP_TIR – zm. części wsp. tir. artykułem (punktem)
63 Z/CZ_WSP_TIR_w_LIT – zm. części wsp. tir. w lit. artykułem (punktem)
64 Z/CZ_WSP_TIR_w_PKT – zm. części wsp. tir. w pkt artykułem (punktem)
65 Z/CYT_w_ART(§|UST) – zm. cytatu wraz z art. (§ lub ust.)
66 Z/FRAG – zm. fragmentu (np. zdania) artykułem (punktem)
67 Z/NIEART_TEKST – zm. tekstu nieartykułowanego
68 Z/S_KARN – zm. sankcji karnej w szczególności w Kodeksie karnym
69 Z/W_MAT(FIZ|CHEM)_w_ART(§|UST) – zm. wzoru mat. (fiz. lub chem.) i ich legendy w art. (§ lub ust.)
70 Z/ODNOŚNIKA – zm. tekstu odnośnika artykułem (punktem)
71 Z/PKT_ODNOŚNIKA – zm. pkt odnośnika artykułem (punktem)
72 Z/PKT_w_ODNOŚNIKU – zm. pkt w zmienianym odnośniku artykułem (punktem)
73 Z/LIT_ODNOŚNIKA – zm. lit. odnośnika artykułem (punktem)
74 Z/LIT_w_PKT_ODNOŚNIKA – zm. lit. w pkt odnośnika artykułem (punktem)
75 Z/LIT_w_PKT_w_ODNOŚNIKU – zm. lit. w pkt w zmienianym odnośniku artykułem (punktem)
76 Z/CZ_WSP_PKT_ODNOŚNIKA – zm. części wsp. pkt odnośnika artykułem (punktem)
77 Z/CZ_WSP_PKT_w_ODNOŚNIKU – zm. części wsp. pkt w zmienianym odnośniku artykułem (punktem)
78 Z/CZ_WSP_LIT_ODNOŚNIKA – zm. części wsp. lit odnośnika artykułem (punktem)
79 Z/CZ_WSP_LIT_w_PKT_ODNOŚNIKA – zm. części wsp. lit. w pkt odnośnika artykułem (punktem)
80 Z/CZ_WSP_LIT_w_PKT_w_ODNOŚNIKU – zm. części wsp. lit. w pkt w zmienianym odnośniku artykułem (pkt)
81 Z_LIT/UST(§) – zm. ust. (§) literą
82 Z_LIT/PKT – zm. pkt literą
83 Z_LIT/LIT – zm. lit. literą
84 Z_LIT/LIT_w_PKT – zm. lit. w pkt literą
85 Z_LIT/TIR – zm. tir. literą
86 Z_LIT/TIR_w_LIT – zm. tir. w lit. literą
87 Z_LIT/TIR_w_PKT – zm. tir. w pkt literą
88 Z_LIT/CZ_WSP_PKT – zm. części wsp. pkt literą
89 Z_LIT/CZ_WSP_LIT – zm. części wsp. lit. literą
90 Z_LIT/CZ_WSP_LIT_w_PKT – zm. części wsp. lit. w pkt literą
91 Z_LIT/CZ_WSP_TIR – zm. części wsp. tir. literą
92 Z_LIT/CZ_WSP_TIR_w_LIT – zm. części wsp. tir. w lit. literą
93 Z_LIT/CZ_WSP_TIR_w_PKT – zm. części wsp. tir. w pkt literą
94 Z_LIT/FRAG – zm. lit. fragmentu (np. zdania) literą
95 Z_LIT/S_KARN – zm. sankcji karnej literą
96 Z_LIT/CYT_w_UST(§) – zm. cytatu np. przysięgi w ust. lub § literą
97 Z_TIR/PKT – zm. pkt tiret
98 Z_TIR/LIT – zm. lit. tiret
99 Z_TIR/LIT_w_PKT – zm. lit. w pkt tiret
100 Z_TIR/TIR – zm. tir. tiret
101 Z_TIR/TIR_w_LIT – zm. tir. w lit. tiret
102 Z_TIR/TIR_w_PKT – zm. tir. w pkt tiret
103 Z_TIR/CZ_WSP_PKT – zm. części wsp. pkt tiret
104 Z_TIR/CZ_WSP_LIT – zm. części wsp. lit. tiret
105 Z_TIR/CZ_WSP_LIT_w_PKT – zm. części wsp. lit. w pkt tiret
106 Z_TIR/CZ_WSP_TIR – zm. części wsp. tir. tiret
107 Z_TIR/CZ_WSP_TIR_w_LIT – zm. części wsp. tir. w lit. tiret
108 Z_TIR/CZ_WSP_TIR_w_PKT – zm. części wsp. tir. tiret
109 Z_TIR/FRAGM – zm. np. wpr. do wyliczenia tiret
110 ZZ/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zmiana zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem)
111 ZZ/TYT(DZ)_OZN – zmiana zm. ozn. tytułu (działu) artykułem (punktem)
112 ZZ/TYT(DZ)_PRZEDM – zmiana zm. przedm. tytułu lub działu artykułem (punktem)
113 ZZ/ROZDZ(ODDZ)_OZN – zmiana zm. ozn. rozdz. (oddz.) artykułem (punktem)
114 ZZ/ROZDZ(ODDZ)_PRZEDM – zmiana zm. przedm. rozdz. (oddz.) artykułem (punktem)
115 ZZ/ART(§) – zmiana zm. art. (§)
116 ZZ/UST(§) – zmiana zm. ust. (§)
117 ZZ/PKT – zmiana zm. pkt
118 ZZ/LIT – zmiana zm. lit.
119 ZZ/LIT_w_PKT – zmiana zm. lit. w pkt
120 ZZ/TIR – zmiana zm. tir.
121 ZZ/TIR_w_LIT – zmiana zm. tir. w lit.
122 ZZ/TIR_w_PKT – zmiana zm. tir. w pkt
123 ZZ/CZ_WSP_PKT – zmiana. zm. części wsp. pkt
124 ZZ/CZ_WSP_LIT – zmiana. zm. części wsp. lit.
125 ZZ/CZ_WSP_LIT_w_PKT – zmiana zm. części wsp. lit. w pkt
126 ZZ/CZ_WSP_TIR – zmiana. zm. części wsp. tir.
127 ZZ/CZ_WSP_TIR_w_LIT – zmiana zm. części wsp. tir. w lit.
128 ZZ/CZ_WSP_TIR_w_PKT – zmiana zm. części wsp. tir. w pkt
129 ZZ/FRAG – zmiana zm. fragmentu (np. zdania)
130 2TIR – podwójny tiret
131 CZ_WSP_2TIR – część wspólna podwójnych tiret
132 Z/2TIR – zm. podw. tir. artykułem (punktem)
133 Z/2TIR_w_TIR – zm. podw. tir. w tir. artykułem (punktem)
134 Z/2TIR_w_LIT – zm. podw. tir. w lit. artykułem (punktem)
135 Z/2TIR_w_PKT – zm. podw. tir. w pkt artykułem (punktem)
136 Z/CZ_WSP_2TIR – zm. części wspólnej podw. tir. artykułem (punktem)
137 Z/CZ_WSP_2TIR_w_TIR – zm. części wsp. podw. tir. w tir. artykułem (punktem)
138 Z/CZ_WSP_2TIR_w_LIT – zm. części wsp. podw. tir. w lit. artykułem (punktem)
139 Z/CZ_WSP_2TIR_w_PKT – zm. części wsp. podw. tir. w pkt artykułem (punktem)
140 Z_LIT/2TIR – zm. podw. tir. literą
141 Z_LIT/2TIR_w_TIR – zm. podw. tir. w tir. literą
142 Z_LIT/2TIR_w_LIT – zm. podw. tir. w lit. literą
143 Z_LIT/2TIR_w_PKT – zm. podw. tir. w pkt literą
144 Z_LIT/CZ_WSP_2TIR – zm. części wsp. podw. tir. literą
145 Z_LIT/CZ_WSP_2TIR_w_TIR – zm. części wsp. podw. tir. w tir literą
146 Z_LIT/CZ_WSP_2TIR_w_LIT – zm. części wsp. podw. tir. w lit. literą
147 Z_LIT/CZ_WSP_2TIR_w_PKT – zm. części wsp. podw. tir. w pkt literą
148 Z_TIR/2TIR – zm. podw. tir. tiret
149 Z_TIR/2TIR_w_TIR – zm. podw. tir. w tir. tiret
150 Z_TIR/2TIR_w_LIT – zm. podw. tir. w lit. tiret
151 Z_TIR/2TIR_w_PKT – zm. podw. tir. w pkt tiret
152 Z_TIR/CZ_WSP_2TIR – zm. części wsp. podw. tir. tiret
153 Z_TIR/CZ_WSP_2TIR_w_TIR – zm. części wsp. podw. tir. w tir. tiret
154 Z_TIR/CZ_WSP_2TIR_w_LIT – zm. części wsp. podw. tir. w lit. tiret
155 Z_TIR/CZ_WSP_2TIR_w_PKT – zm. części wsp. podw. tir. w pkt tiret
156 Z_2TIR/LIT – zm. lit. podwójnym tiret
157 Z_2TIR/TIR – zm. tir. podwójnym tiret
158 Z_2TIR/TIR_w_LIT – zm. tir. w lit. podwójnym tiret
159 Z_2TIR/2TIR – zm. podw. tir. podwójnym tiret
160 Z_2TIR/2TIR_w_TIR – zm. podw. tir. w tir. podwójnym tiret
161 Z_2TIR/2TIR_w_LIT – zm. podw. tir. w lit. podwójnym tiret
162 Z_2TIR/CZ_WSP_LIT – zm. części wsp. lit. podwójnym tiret
163 Z_2TIR/CZ_WSP_TIR – zm. części wsp. tir. podwójnym tiret
164 Z_2TIR/CZ_WSP_TIR_w_LIT – zm. części wsp. tir. w lit. podwójnym tiret
165 Z_2TIR/CZ_WSP_2TIR – zm. części wsp. podw. tir. podwójnym tiret
166 Z_2TIR/CZ_WSP_2TIR_w_TIR – zm. części wsp. podw. tir. w tiret podwójnym tiret
167 Z_2TIR/CZ_WSP_2TIR_w_LIT – zm. części wsp. podw. tir. w lit. podwójnym tiret
168 ZZ/2TIR – zmiana zm. podw. tir.
169 ZZ/2TIR_w_TIR – zmiana zm. podw. tir. w tir.
170 ZZ/2TIR_w_LIT – zmiana zm. podw. tir. w lit.
171 ZZ/2TIR_w_PKT – zmiana zm. podw. tir. w pkt
172 ZZ/CZ_WSP_2TIR – zmiana zm. części wsp. podw. tir.
173 ZZ/CZ_WSP_2TIR_w_TIR – zmiana zm. części wsp. podw. tir. w tir.
174 ZZ/CZ_WSP_2TIR_w_LIT – zmiana zm. części wsp. podw. tir. w lit.
175 ZZ/CZ_WSP_2TIR_w_PKT – zmiana zm. części wsp. podw. tir. w pkt
176 TEKST „OBWIESZCZENIE”(NAZWA_ORGANU_WYDAJĄCEGO_OTJ)
177 DATA_OTJ – data wydania obwieszczenia tekstu jednolitego
178 TYTUŁ_OTJ – przedmiot obwieszczenia tekstu jednolitego
179 PKT_OTJ – punkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. „1.”
180 PPKT_OTJ – podpunkt w obwieszczeniu tekstu jednolitego np. „1)”
181 CZ_WSP_PPKT_OTJ – część wsp. podpunktów w obwieszczeniu tekstu jednolitego
Skip to content