RCL 9 Kategoria: Edukacja

Edukacja

Dobre praktyki legislacyjne

Wykonywanie zawodu legislatora wymaga doskonałej znajomości systemu prawa oraz reguł tworzenia przepisów prawnych. W codziennej pracy niezwykle przydatna jest możliwość korzystania z utrwalonej praktyki rozwiązywania poszczególnych problemów legislacyjnych. To między...

Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna skierowana jest do urzędników administracji państwowej zainteresowanych procesem tworzenia prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Jej głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędnika oraz zapoznanie go z procesem...

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego

Projekt „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis)” zrealizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego służył usprawnieniu procesu...

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny zawiera ujednolicone zasady i reguły językowe oraz dotyczące opracowania tekstu, które powinny być respektowane przez wszystkie instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej.Został opracowany przez różne grupy robocze, w...

Zasady techniki prawodawczej

Przygotowane na podstawie załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". DZIAŁ I – Projekt ustawy  Rozdział 1 – Przepisy ogólne  § 1. 1. Podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy poprzedza...

Skip to content