RCL 9 Edukacja 9 II edycja Konkursu im. Franciszka Nowodworskiego o nagrodę Prezesa Rządowego Centrum Legislacji za najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską z zakresu legislacji

II edycja Konkursu im. Franciszka Nowodworskiego o nagrodę Prezesa Rządowego Centrum Legislacji za najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską z zakresu legislacji

informacja o konkursie ze zdjęciem F. Nowodworskiego
Prezes Rządowego Centrum Legislacji ogłasza II edycję Konkursu im. Franciszka Nowodworskiego o nagrodę Prezesa Rządowego Centrum Legislacji za najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską z zakresu legislacji, w tym jurysprudencji, oraz teorii, praktyki i filozofii tworzenia prawa.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których, w okresie od dnia 30 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra albo stopień naukowy doktora.

W konkursie przyznawane będą następujące nagrody pieniężne:

1) za najlepszą pracę magisterską:

I miejsce – 5000 zł,

II miejsce – 3000 zł,

III miejsce – 2000 zł;

2) za najlepszą rozprawę doktorską:

I miejsce – 8000 zł,

II miejsce – 5000 zł,

III miejsce – 3000 zł.

Laureaci prac magisterskich będą mieli także możliwość odbycia praktyk w Rządowym Centrum Legislacji. Dodatkowo, na wniosek autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac, prace te lub ich fragmenty będą mogły zostać opublikowane na stronie internetowej RCL oraz w czasopiśmie naukowym „Przegląd Legislacyjny”.

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa w dniu 31 grudnia 2022 r.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin dostępny na stronie: www.rcl.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą oraz kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo na adres: konkurs@rcl.gov.pl.

Przesłane prace będzie oceniać zespół oceniający powołany przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Skip to content