RCL 9 O RCL 9 Kategoria: organizacja Centrum

organizacja Centrum

Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego

Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra...

Departament Prawa Społecznego

Departament Prawa Społecznego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Sportu i...

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra...

Departament Prawny i Kształcenia

Departament Prawny i Kształcenia opiniuje i przygotowuje projekty aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykonuje zadania związane z kontrasygnatą Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonuje zadania w zakresie...

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia funkcjonowanie i warunki działania Rządowego Centrum Legislacji, w szczególności obsługę administracyjną i finansową. W ramach Biura funkcjonują Wydział Administracyjny, Wydział Kadr i Zamówień Publicznych oraz Wydział...

Departament Prawa Administracyjnego

Departament Prawa Administracyjnego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych – w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Spraw...

Struktura organizacyjna

Rządowym Centrum Legislacji kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny RCL, według którego w skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą: Departament Prawa...

Skip to content