RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Kategoria: Projekt rozporządzenia ministra

Projekt rozporządzenia ministra

Opracowanie projektu

Podmiotem uprawnionym (zwanym dalej również „organem uprawnionym, „organem wnioskującym”, „autorem projektu”) do opracowania projektu rozporządzenia ministra jest członek Rady Ministrów stosownie do swojej właściwości. Zakres działań (właściwość) poszczególnych...

Komisja prawnicza

Przed skierowaniem projektu rozporządzenia do podpisu ministra organ wnioskujący kieruje go do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą.Projekt rozporządzenia kierowany do prac komisji prawniczej powinien być uzgodniony merytorycznie z...

Notyfikacja

Natomiast w przypadku gdy, zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, projekt rozporządzenia podlega notyfikacji, tzw. notyfikacji technicznej, minister, przed podpisaniem projektu rozporządzenia, zobowiązany...

Skip to content