Załączniki

Załącznik nr 1

Przykładowy katalog podmiotów upoważnionych do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, kosultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu na podstawie odrębnych przepisów Główny Inspektor Pracy (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 w...

Załącznik nr 2

Wzór Tabeli zgodności TYTUŁ PROJEKTU TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE PROJEKTU / PROJEKTÓW JEDN. RED. TREŚĆ PRZEPISU UE KONIECZNOŚĆ WDROŻENIA TAK / NIE* JEDN. RED. TREŚĆ PRZEPISU / PRZEPISÓW PROJEKTU...

Załącznik nr 3

Wzór odwróconej tabeli zgodności   TYTUŁ PROJEKTU      JEDN. RED. TREŚĆ PRZEPISU / PRZEPISÓW PROJEKTU UZASADNIENIE WPROWADZENIA PRZEPISU                        

Załącznik nr 4

Przykładowy katalog podmiotów, którym można przedstawić projekt w ramach konsultacji publicznych Przykładowe organizacje zrzeszające lokatorów, właścicieli nieruchomości lub zarządców nieruchomości: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości; Polska Unia...

Załącznik nr 5

Przykładowy katalog organów administracji rządowej lub innych organów i instytucji państwowych, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (na podstawie art. 154 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień...

Załącznik nr 6

Przykładowy katalog podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub innych niż organy i instytucje państwowe, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania

Załącznik nr 7

Wzór tabeli legislacyjnej dołączanej do projektu kierowanego pod obrady komitetu rady ministrów do spraw cyfryzacji Nazwa projektu dokumentu: 1 Projekt opracowany na podstawie założeń projektu ustawy (w przypadku projektu ustawy) TAK/NIE 2 Pozycja projektu dokumentu...

Załącznik nr 8

Wzór listy kontrolnej osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego   Tytuł projektowanego dokumentu rządowego: 1 Czy projektowany dokument rządowy reguluje funkcjonowanie nowego...

Załącznik nr 9

Wzór tabeli do zgłaszania uwag do projektu na etapie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji   Nazwa dokumentu:   Lp. Organ wnoszący uwagi Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Odniesienie do uwagi 1...

Skip to content