RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów 9 Potwierdzenie projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

Potwierdzenie projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

Organ wnioskujący wnosi projekt do potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów nie później niż w terminie:

    • 14 dni od dnia rozpatrzenia projektu przez komisję prawniczą albo
    • 5 dni od dnia zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

Do wniosku o potwierdzenie projektu rozporządzenia organ wnioskujący załącza informację o:

    • zgodności projektu z ustaleniami komisji prawniczej albo zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą;
    • zmianach wprowadzonych w projekcie wykraczających poza zakres ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Potwierdzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje przez akceptację jego treści. W tym celu Sekretarz Komitetu przekazuje projekt osobom wchodzącym w skład Komitetu oraz stałym uczestnikom obrad, a potwierdzenie następuje w trybie obiegowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działającego z jego upoważnienia Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Projekt uważa się za zaakceptowany, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag – analogicznie jak w przypadku wszystkich spraw rozpatrywanych w trybie obiegowym przez Stały Komitet Rady Ministrów – jeżeli zgłoszone uwagi nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt wymaga rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu.

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów potwierdza zakończenie prac nad projektem i przekazuje Sekretarzowi Rady Ministrów oraz organowi wnioskującemu informację o zakończeniu prac nad projektem przez Komitet.

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt wniesiony do potwierdzenia przez Komitet, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content