RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 9 Komitety właściwe do rozpatrzenia określonych kategorii spraw

Komitety właściwe do rozpatrzenia określonych kategorii spraw

Projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw, zwany dalej „właściwym komitetem”, wnosi organ wnioskujący, chyba że przepisy regulujące tryb pracy danego komitetu stanowią inaczej. Projekt ten wnosi się za pośrednictwem sekretarza właściwego komitetu.

Właściwy komitet rozpatruje projekt rozporządzenia w trybie określonym w regulaminie swojej pracy lub w akcie o utworzeniu właściwego komitetu. Właściwy komitet rozpatruje projekt rozporządzenia w zakresie objętym swoją właściwością.

Sekretarz właściwego komitetu udostępnia w RPL projekt rozporządzenia wniesiony do rozpatrzenia przez komitet wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem.
W obecnym stanie prawnym funkcjonuje pięć komitetów do rozpatrywania spraw określonej kategorii, tj.:

  • Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, powołany zarządzeniem nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 705),
  • Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, utworzony na mocy zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 349),
  • Komitet Społeczny Rady Ministrów, powołany zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937 i 1148 oraz z 2021 r. poz. 214),
  • Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, powołany zarządzeniem nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych (M.P. poz. 918) oraz
  • Komitet do Spraw Europejskich, który został utworzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2078 oraz z 2020 r. poz. 284), a szczegółowy regulamin pracy tego Komitetu został określony uchwałą nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. z 2015 r. poz. 49 oraz z 2020 r. poz. 401).

Z definicji projektu dokumentu rządowego, zawartej w Regulaminie Komitetu do Spraw Europejskich, jednoznacznie wynika, że projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów nie podlegają rozpatrzeniu przez ten Komitet, gdyż z projektów dokumentów rządowych o charakterze normatywnym rozpatruje on wyłącznie projekty ustaw oraz rozporządzeń Rady Ministrów.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji należy kierować projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, które są związane z informatyzacją.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący – minister właściwy do spraw informatyzacji,
 • Wiceprzewodniczący, którym jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze stanu albo podsekretarze stanu, po jednym z każdego urzędu obsługującego ministra, z wyłączeniem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

Dodatkowo zauważenia wymaga, że Przewodniczący do udziału w pracach Komitetu:

 • zaprasza Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, w przypadku gdy przedmiotem tych prac będzie projekt rozporządzenia. W pracach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,
 • zaprasza, z głosem doradczym, przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • może zapraszać, z głosem doradczym, inne osoby reprezentujące organy, instytucje lub organizacje lub przedsiębiorców – stosownie do przedmiotu prac Komitetu.

III. Podmioty uprawnione do wniesienia projektu pod obrady Komitetu

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji są, co do zasady, te same podmioty, które posiadają prawo opracowania tego projektu, prowadzenia jego uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Prawo wniesienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przysługuje zatem:

   • członkom Rady Ministrów,
   • Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
   • podmiotom, które zostały upoważnione przez Prezesa Rady Ministrów do opracowania lub prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania lub wnoszenia projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów oraz komisję prawniczą.

Wnosząc projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, organ wnioskujący przesyła go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada ta nie dotyczy projektów ustaw zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

IV. Wniesienie projektu pod obrady Komitetu

Zasadą jest, że organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji po przeprowadzeniu etapu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu. Projekt wnoszony do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji powinien uwzględniać uwagi i stanowiska zgłoszone w toku uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, które organ wnioskujący uznał za zasadne. Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie rozporządzenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu rozporządzenia oraz OSR.

W szczególnych przypadkach organ wnioskujący może wnieść autopoprawkę do skierowanego pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektu rozporządzenia. Zalecane jest, aby autopoprawka wnoszona przed terminem posiedzenia Komitetu miała postać propozycji konkretnego brzmienia przepisu rozporządzenia, zawartej w piśmie skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet. W celu wyraźnego zaznaczenia zakresu autopoprawki nie należy nanosić jej na tekst projektu rozporządzenia. Powyższa reguła nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zmiany dokonywane w projekcie są znaczne; wówczas organ wnioskujący przedstawia nowy tekst projektu do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, wyróżniając graficznie wprowadzone zmiany. Natomiast autopoprawka zgłoszona przez organ wnioskujący w trakcie posiedzenia jest rozpatrywana bezpośrednio na tym posiedzeniu.

Organ wnioskujący ma prawo wycofać projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Z uprawnienia tego organ może skorzystać do chwili rozpoczęcia rozpatrywania projektu przez Komitet, czyli do momentu przejścia do omawiania punktu z porządku obrad, w którym projekt ten został ujęty (§ 11 ust. 4 zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji).

V. Wymagania dotyczące wniosku o rozpatrzenie projektu

Wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia powinien określać w sposób zwięzły przesłanki mające wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenie opinii przez Komitet oraz powinien zawierać:

   • informację o pozycji projektu rozporządzenia w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów,
   • informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,
   • informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
   • informację na temat ustaleń właściwych komitetów.

Do wniosku o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Komitet należy dołączyć:

  • tekst projektu wraz z uzasadnieniem, w tym OSR,
  • protokół rozbieżności, zestawienie nieuwzględnionych uwag oraz raport z konsultacji,
  • opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii,
  • opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego,
  • listę kontrolną osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt,
  • opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.

Wniosek badany jest pod względem spełniania wymagań formalnych i, jeśli ich nie spełnia, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie. Sekretarz każdorazowo określa termin w zależności od rodzaju uchybień oraz czasu koniecznego do uzupełnienia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym terminie organ wnioskujący nie uzupełni braków formalnych wniosku, Sekretarz Komitetu może zwrócić projekt rozporządzenia organowi wnioskującemu. Ponadto jeżeli z dołączonego protokołu rozbieżności wynika, że w zakresie objętym właściwością Komitetu zasadne jest ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Komitetu może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać organ do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.

Wyjątek:

Za zgodą Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Komitet może rozpatrzyć projekt rozporządzenia, który nie spełnia wymagań formalnych (§ 10 ust. 4 zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji).

Po zakończeniu etapu badania wymogów formalnych wniosku Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przekazuje wniesiony przez wnioskodawcę projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów osobom uczestniczącym w pracach Komitetu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VI. Uwagi do projektu

Prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia rozesłanego przez Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji mają osoby wchodzące w skład Komitetu (członkowie Komitetu) oraz biorący udział w pracach Komitetu Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów należy wnosić w formie tabeli w terminie 4 dni od dnia przekazania projektu przez Sekretarza Komitetu. Wzór tabeli stanowi załącznik do niniejszego opracowania. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać zmieniony przez Przewodniczącego lub z upoważnienia Przewodniczącego przez Sekretarza Komitetu, z uwagi na złożoność lub pilność projektu rozporządzenia. Uwagi do projektu są wnoszone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i w takiej samej formie są następnie przekazywane wnioskodawcy projektu (jego autorowi).

Organ wnioskujący odnosi się do przedstawionych uwag nie później niż czwartego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag. Następnie organ wnioskujący ma 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag na przekazanie Sekretarzowi Komitetu swojego stanowiska.

Należy podkreślić, że w przypadku uwag ujętych w protokole rozbieżności dołączanym obligatoryjnie do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów kierowanego pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji zbędne jest ponowne zgłaszanie tych uwag oddzielnym pismem. Wynika to z faktu, że członkowie Komitetu znają ich treść, skoro zostały one umieszczone we wspomnianym wyżej protokole rozbieżności, który będzie wraz z projektem rozporządzenia stanowił przedmiot prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

VII. Tryb pracy Komitetu

Zasadą jest, że Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu. Przepisy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dopuszczają jednak możliwość rozpatrzenia projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. O trybie tym decyduje Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji albo działający z jego upoważnienia Sekretarz tego Komitetu, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy.

   •  Rozpatrywanie projektu na posiedzeniu

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje projekt rozporządzenia według ustalonego przez Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektu porządku obrad.

Prace nad konkretnym projektem rozporządzenia na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpoczyna krótkie zreferowanie meritum rozwiązań zawartych w projekcie. Projekt rozporządzenia prezentuje przedstawiciel organu wnioskującego.

W trakcie dalszych prac nad projektem rozporządzenia Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje:

  • rozbieżności stanowisk, ujęte w protokole rozbieżności, opracowanym po etapie uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu w zakresie objętym właściwością Komitetu (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
  • uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia w zakresie objętym właściwością Komitetu w terminie wyznaczonym na ich przedstawienie.

Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji może wyrazić zgodę na rozpatrzenie przez Komitet:

  • uwag zgłoszonych w toku uzgodnień i następnie wycofanych, uwag uzgodnionych albo uwag pozostawionych bez rozpatrzenia – wyłącznie na umotywowany wniosek organu zgłaszającego te uwagi (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
  • uwag zgłoszonych po upływie terminu wyznaczonego na ich przedstawienie lub zgłoszonych na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji; jeżeli Przewodniczący nie wyrazi na to zgody, kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.
 1.  Rozpatrywanie projektu w trybie obiegowym

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, kierując projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez ten Komitet w trybie obiegowym, wyznacza termin na zajęcie stanowiska. Wyznaczenie terminu krótszego niż 2 dni od przekazania projektu rozporządzenia jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VIII. Rozstrzygnięcia Komitetu

 1. Projekt rozpatrywany na posiedzeniu

W przypadku gdy projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na posiedzeniu, prace nad tym projektem mogą zakończyć się:

  • przyjęciem projektu bez zmian i rekomendowaniem go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom,
  • przyjęciem projektu ze zmianami i rekomendowaniem go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom,
  • rekomendowaniem Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom odrzucenia projektu,
  • podjęciem rozstrzygnięcia o ponownym rozpatrzeniu projektu po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie. W takim przypadku Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może w zakresie swojej właściwości:
    • zobowiązać organ wnioskujący do:
     • przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania,
     • opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów,
     • dokonania w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów niezbędnych zmian i uzupełnień,
    • skierować projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do zaopiniowania przez wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
 1. Projekt rozpatrywany w trybie obiegowym

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wobec którego została podjęta decyzja, że będzie rozpatrywany w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli:

  • w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag,
  • zgłoszone uwagi zostały uwzględnione przez organ wnioskujący,
  • zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione przez organ wnioskujący, a wyjaśnienia te zostały przyjęte przez podmiot zgłaszający w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia do uwag.

Tym samym nieuwzględnienie lub niewyjaśnienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia, a także nieprzyjęcie wyjaśnień skutkuje przerwaniem trybu obiegowego i koniecznością rozpatrzenia projektu w trybie zwykłym, tj. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji informuje:

  • osoby uczestniczące w pracach Komitetu o przyjęciu danego projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w trybie obiegowym;
  • Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu rozporządzenia.

IX. Udostępnienie dokumentów w RPL

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w szczególności:

  • wniosek o rozpatrzenie projektu wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem i OSR oraz z innymi dokumentami dołączonymi do wniosku,
  • zgłoszone uwagi do projektu,
  • ustosunkowanie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag,
  • wyciąg z protokołu ustaleń Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź:

Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
1 Czy wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet zawiera: zwięzłe określenie przesłanek mających wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia przez Komitet V
informację o pozycji projektu w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów V
informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień V
informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego V
informację na temat ustaleń właściwych komitetów V
2 Czy do wniosku o rozpatrzenie projektu przez Komitet
dołączono:
tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR V
protokół rozbieżności V
zestawienie uwag nieuwzględnionych zgłoszonych w ramach procesu opiniowania V
raport z konsultacji V
opinię o zgodności projektu z prawem UE wraz ze stanowiskiem organu w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii V
opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego V
listę kontrolną  osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt V
opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu V
3 czy ustosunkowano się do: uwag zgłoszonych przez członków Komitetu VI
uwag zgłoszonych przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji VI
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

I. Właściwość Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów należy kierować projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki i rozwoju kraju, w szczególności:

 • o istotnym wpływie na:
  • zdolności rozwojowe gospodarki,
  • zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,
  • rynek pracy i sytuację demograficzną,
  • gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,
  • jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;
 • o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu – Prezes Rady Ministrów;
 • Wiceprzewodniczący Komitetu – Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 • członkowie wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

Dodatkowo Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu:

 • członków Rady Ministrów, na prawach członka Komitetu, którzy nie wchodzą w skład Komitetu, jeśli rozpatrywana sprawa należy do zakresu ich kompetencji;
 • inne osoby z głosem doradczym.

III. Prace Komitetu

Zgodnie z przepisem § 19 zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2021 r. poz. 117) do prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów stosuje się przepisy dotyczące Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Komitet Społeczny Rady Ministrów

I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu Społecznego Rady Ministrów należy kierować projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów służące:

 • poprawie sytuacji rodzin w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa, jakości życia i warunków życia,
 • wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej,
 • poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych, w tym emerytów.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński;
 • Wiceprzewodniczący Komitetu – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;
 • członkowie Komitetu wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby. 

Ponadto w posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.

III. Prace Komitetu

Zgodnie z przepisem § 17 zarządzenia nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 937 oraz z 2019 r. poz. 1148) do prac Komitetu Społecznego Rady Ministrów stosuje się przepisy dotyczące Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych należy kierować projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów;
 • pozostali członkowie Komitetu wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

Przewodniczący Komitetu może zaprosić do udziału w pracach Komitetu inne osoby z głosem doradczym.

III. Prace Komitetu

Zgodnie z przepisem § 4 ust. 3 zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (M.P. poz. 918) Przewodniczący Komitetu określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań Komitetu,  związanych z rozpatrywaniem projektów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa, oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

Stały Komitet Rady Ministrów

I. Skład Komitetu

W skład Stałego Komitetu Rady Ministrów wchodzą:

 • Przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów,
 • członkowie, którymi są:
  • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów (którym jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów),
  • przedstawiciele ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz ministrów – członków Rady Ministrów (którym jest wyznaczony przez ministra sekretarz stanu albo podsekretarz stanu odpowiedzialny za koordynację działań legislacyjnych w urzędzie obsługującym ministra),
  • przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w liczbie nie większej niż trzech, wyznaczeni przez Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spośród sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Komitetu, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określona w pkt 2 lit. a do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych są stałymi uczestnikami posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów. W pracach Komitetu mogą brać udział ich przedstawiciele. Niezależnie od powyższego Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w jego pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli innych organów, instytucji lub organizacji właściwych w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

II. Podmioty uprawnione do wniesienia projektu pod obrady Komitetu

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów są, co do zasady, te same podmioty, które posiadają prawo opracowania projektu rozporządzenia, prowadzenia jego uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania.

Prawo wniesienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów przysługuje zatem:

 • członkom Rady Ministrów,
 • Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • podmiotom, które zostały upoważnione przez Prezesa Rady Ministrów do opracowania lub prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania lub wnoszenia projektów rozporządzeń do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów oraz komisję prawniczą,

Organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dokument wnosi się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 60a Regulaminu).

III. Wniesienie projektu pod obrady Komitetu

Zasadą jest, że organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów po przeprowadzeniu etapu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu, a w przypadku projektów rozporządzeń regulujących materię objętą zakresem działania Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów lub Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych – po rozpatrzeniu przez te komitety. Projekt wnoszony do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów powinien uwzględniać uwagi i stanowiska zgłoszone w toku uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, które organ wnioskujący uznał za zasadne. Natomiast w przypadku projektu rozporządzenia, który po uzgodnieniach podlegał jeszcze rozpatrzeniu przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, projekt ten powinien uwzględniać również rozstrzygnięcia tego komitetu. Jednocześnie zauważenia wymaga, że wszelkie zmiany dokonywane w projekcie rozporządzenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu rozporządzenia oraz OSR.

W szczególnych przypadkach organ wnioskujący może wnieść autopoprawkę do skierowanego pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Zalecane jest, aby autopoprawka wnoszona przed terminem posiedzenia Komitetu miała postać propozycji konkretnego brzmienia przepisu rozporządzenia, zawartego w piśmie skierowanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W celu wyraźnego zaznaczenia zakresu autopoprawki nie należy nanosić jej na tekst projektu rozporządzenia. Powyższa reguła nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zmiany dokonywane w projekcie są znaczne; wówczas organ wnioskujący przedstawia nowy tekst do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, graficznie wyróżniając nowo naniesione zmiany. Natomiast autopoprawka zgłoszona przez organ wnioskujący w trakcie posiedzenia jest rozpatrywana bezpośrednio na tym posiedzeniu.

Organ wnioskujący ma prawo wycofać projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z uprawnienia tego organ może skorzystać do czasu podjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnięć, o których mowa w § 67 Regulaminu (§ 66 Regulaminu).

IV. Wymagania dotyczące wniosku o rozpatrzenie projektu

Wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia powinien, w sposób możliwie zwięzły, określać jego istotę i cel oraz wskazywać inne okoliczności mające istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenie opinii przez Stały Komitet Rady Ministrów, a także powinien przedstawiać informację:

 • o pozycji projektu rozporządzenia w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów,
 • o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,
 • o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • na temat ustaleń właściwych komitetów.

Do wniosku o rozpatrzenie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów należy dołączyć:

 • tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym OSR,
 • protokół rozbieżności, zestawienie nieuwzględnionych uwag oraz raport z konsultacji,
 • opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii,
 • opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego,
 • tabelę zgodności, odwróconą tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie – w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej,
 • opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.

Regulamin pracy Rady Ministrów nie przewiduje obowiązku dołączania do projektu rozporządzenia kierowanego pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów zgłoszeń lobbingowych. Zgłoszenia te będą dołączane do projektu rozporządzenia dopiero na etapie skierowania projektu rozporządzenia do podpisu Prezesa Rady Ministrów (§ 135 ust. 2 Regulaminu). Nie oznacza to jednak, że przed tym etapem zgłoszenia te nie będą powszechnie dostępne. Zgodnie bowiem z przepisami o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa organ wnioskujący zobowiązany jest udostępnić zgłoszenia lobbingowe w Biuletynie Informacji Publicznej. Realizując powyższy obowiązek, organ wnioskujący zamieszcza zgłoszenia w RPL. Ponadto informacja dotycząca zgłoszeń lobbingowych zostanie umieszczona w raporcie z konsultacji, który stanowi obligatoryjny załącznik do projektu kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Wniosek o rozpatrzenie projektu badany jest pod względem spełniania wymagań formalnych. Jeśli ich nie spełnia, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie. Sekretarz każdorazowo określa termin w zależności od rodzaju uchybień oraz czasu koniecznego do uzupełnienia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym terminie organ wnioskujący nie uzupełni braków formalnych wniosku, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt rozporządzenia organowi wnioskującemu.

Wyjątki:

 • Za zgodą Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Komitet może rozpatrzyć projekt rozporządzenia, gdy nie odbył się któryś z etapów poprzedzających etap rozpatrzenia projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Komitet nie spełnia wymagań wynikających z Regulaminu pracy Rady Ministrów (§ 61 ust. 5 Regulaminu).
 • Jeżeli projekt nie został przedstawiony do konsultacji publicznych i w OSR nie wskazano przyczyn rezygnacji z konsultacji albo do wniosku o rozpatrzenie takiego projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów nie dołączono raportu z konsultacji lub w ramach konsultacji publicznych lub opiniowania wyznaczono, bez szczegółowego uzasadnienia, krótsze terminy na zajęcie stanowiska niż określone w Regulaminie pracy Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go odpowiednio do uzupełnienia OSR, uzupełnienia wniosku lub przeprowadzenia konsultacji publicznych lub opiniowania (§ 61 ust. 1a Regulaminu).

Niezależnie od dokonania oceny wymagań formalnych, jeżeli z dołączonego do wniosku protokołu rozbieżności wynika konieczność przeprowadzenia ponownych uzgodnień w całości lub w części, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do przeprowadzenia tych uzgodnień, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji, gdy z uwag zgłoszonych w procesie uzgodnień znaczna ich część nie została uzgodniona, tylko znalazła się w protokole rozbieżności celem ich rozstrzygnięcia przez Komitet.
W przypadku projektu rozporządzenia innego niż projekt mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej przed zarządzeniem rozpatrzenia projektu tego rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie opinii o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej. Opinię przedstawia się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia tych uwag.

Jeżeli Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zarządzi rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu rozporządzenia innego niż projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, w sprawie którego występował do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o opinię o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje tę opinię oraz stanowisko organu wnioskującego osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu wraz z projektem.

V. Uwagi do projektu

Prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów rozesłanego przez Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów przysługuje:

 • członkom Rady Ministrów, w tym ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, który  dodatkowo przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej,
 • Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji,
 • Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów – Szefowi Centrum Analiz Strategicznych, który przedstawia opinię o projekcie, sporządzoną przez Centrum Analiz Strategicznych (CAS).

Uwagi do projektu rozporządzenia oraz opinię CAS należy wnosić za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Komitetu może zmienić ten termin.

Opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.

Na wniosku kierującym projekt rozporządzenia pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz Komitetu nanosi informację dotyczącą w szczególności długości terminu na zgłaszanie uwag (najczęściej przez wskazanie konkretnej daty dziennej i ewentualnie konkretnej godziny) oraz danych kontaktowych referenta sprawy prowadzącego dany projekt na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, a także trybu właściwego dla rozpatrzenia projektu (na posiedzeniu czy w trybie obiegowym).

 • W przypadku uwag ujętych w protokole rozbieżności dołączanym obligatoryjnie do projektu rozporządzenia kierowanego pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów zbędne jest ponowne zgłaszanie tych uwag oddzielnym pismem. Wynika to z faktu, że członkowie Komitetu znają ich treść, skoro zostały umieszczone we wspomnianym wyżej protokole rozbieżności, który będzie wraz z projektem rozporządzenia stanowił przedmiot prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym nie podlegają rozpatrzeniu na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Uwagi te są bezpośrednio przekazywane przez Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 65 ust. 3 Regulaminu).

Organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia oraz do opinii CAS w terminie 2 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania tych uwag lub przedstawienia tej opinii. W przypadku nieustosunkowania się w terminie do zgłoszonych uwag lub do przedstawionej opinii CAS, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może skierować projekt do rozpatrzenia w innym terminie.

Jeżeli analiza opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub uwag zgłoszonych do projektu, lub analiza stanowisk zawartych w ustosunkowaniu się do opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub tych uwag wskaże, że jest zasadne ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.

Opinię CAS, opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej i inne uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do tych opinii i uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

VI. Tryb pracy Komitetu

Zasadą jest, że Stały Komitet Rady Ministrów rozpatruje projekt rozporządzenia na posiedzeniu.

Przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów dopuszczają również możliwość rozpatrzenia projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. O trybie tym decyduje Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy.

  • Rozpatrywanie projektu na posiedzeniu

Stały Komitet Rady Ministrów rozpatruje projekt rozporządzenia według ustalonego przez Sekretarza tego Komitetu projektu porządku obrad.

Prace nad konkretnym projektem rozporządzenia na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów rozpoczyna krótkie zreferowanie meritum rozwiązań zawartych w projekcie. Projekt rozporządzenia referuje Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów lub przedstawiciel organu wnioskującego.

W trakcie dalszych prac nad projektem rozporządzenia Stały Komitet Rady Ministrów rozpatruje:

   • opinię CAS, jeżeli została przedstawiona w wyznaczonym terminie,
   • rozbieżności stanowisk, ujęte w protokole rozbieżności, opracowanym po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
   • uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia w terminie wyznaczonym na ich przedstawienie.

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wyrazić zgodę na rozpatrzenie przez Komitet:

   • uwag zgłoszonych w toku uzgodnień i następnie wycofanych, uwag uzgodnionych albo uwag pozostawionych bez rozpatrzenia – wyłącznie na umotywowany wniosek organu zgłaszającego te uwagi (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
   • uwag zgłoszonych po upływie terminu wyznaczonego na ich przedstawienie lub zgłoszonych na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów; jeżeli Przewodniczący nie wyrazi na to zgody, kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag,
   • opinii CAS przedstawionej po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 2 Regulaminu, lub na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu przedstawionej opinii CAS.
  • Rozpatrywanie projektu w trybie obiegowym

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, kierując projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez ten Komitet w trybie obiegowym, wyznacza termin na zajęcie stanowiska. Wyznaczenie terminu krótszego niż 3 dni od przekazania projektu rozporządzenia jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VII. Rozstrzygnięcia Komitetu

  • Projekt rozpatrywany na posiedzeniu

W przypadku gdy projekt rozporządzenia został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu, prace nad tym projektem mogą zakończyć się:

   • przyjęciem projektu rozporządzenia bez zmian i rekomendowaniem go Prezesowi Rady Ministrów,
   • przyjęciem projektu rozporządzenia ze zmianami i rekomendowaniem go Prezesowi Rady Ministrów,
   • rekomendowaniem Prezesowi Rady Ministrów odrzucenia projektu rozporządzenia,
   • wyrażeniem opinii o projekcie,
   • podjęciem rozstrzygnięcia o ponownym rozpatrzeniu projektu rozporządzenia po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie. W takim przypadku Stały Komitet Rady Ministrów może w szczególności:
    • zobowiązać organ wnioskujący do:
     • przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania,
     • opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów,
     • dokonania w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów niezbędnych zmian i uzupełnień,
    • skierować projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
  • Projekt rozpatrywany w trybie obiegowym

Projekt rozporządzenia, wobec którego została podjęta decyzja, że będzie rozpatrywany w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli:

   • w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag,
   • zgłoszone uwagi zostały uwzględnione przez organ wnioskujący,
   • zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione przez organ wnioskujący, a wyjaśnienia te zostały przyjęte przez podmiot zgłaszający.

Tym samym nieuwzględnienie lub niewyjaśnienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia, a także nieprzyjęcie wyjaśnień skutkuje przerwaniem trybu obiegowego i koniecznością rozpatrzenia projektu w trybie zwykłym, tj. na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. W tym miejscu zauważenia wymaga, że zgłoszenie uwag o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym nie przerywa procedury przyjęcia projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. Jak wskazano wyżej, Stały Komitet Rady Ministrów przekazuje uwagi tego rodzaju, za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwej komórce organizacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz Komitetu informuje osoby wchodzące w skład Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń Komitetu o przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. Wszystkie projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów przyjęte w tym trybie są umieszczane w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

VIII. Udostępnienie dokumentów w RPL

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia, w szczególności:

 • wniosek o rozpatrzenie projektu,
 • dokumenty informujące, czy projekt wraz z uzasadnieniem i OSR został przedstawiony do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wraz z tym projektem, uzasadnieniem i OSR, z innymi dokumentami dołączonymi do wniosku,
 • zgłoszone uwagi do projektu,
 • ustosunkowanie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag
 • wyciąg z protokołu ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź:

Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
1 Czy wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet zawiera: zwięzłe określenie istoty i celu projektu oraz wskazanie innych okoliczności mających istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenie opinii przez Komitet IV
informację o pozycji projektu w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów IV
informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień IV
informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego IV
informację na temat ustaleń właściwych komitetów IV
2 Czy do wniosku o rozpatrzenie projektu przez Komitet
dołączono:
tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR IV
protokół rozbieżności IV
zestawienie uwag nieuwzględnionych zgłoszonych w ramach procesu opiniowania IV
raport z konsultacji IV
opinię o zgodności projektu z prawem UE wraz ze stanowiskiem organu w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii IV
opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego IV
tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie – w przypadku projektu mającego na celu wdrożenie prawa UE IV
opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu IV
3 czy ustosunkowano się do:uwag zgłoszonych przez członków Komitetu V

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content