RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt rozporządzenia ministra 9 Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie

Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie

I. Charakterystyka etapu

Etap ten składa się z trzech odrębnych procesów, tj. uzgadniania, konsultacji publicznych i opiniowania, przy czym Regulamin pracy Rady Ministrów nie określa kolejności ich przeprowadzania, pozostawiając to do wyłącznej decyzji organu wnioskującego, który może zdecydować również o ich łącznym procedowaniu. Jednocześnie zauważenia wymaga, że w przypadku, gdy w wyniku któregoś z tych procesów projekt rozporządzenia ulegnie zasadniczym zmianom, wówczas organ wnioskujący ma możliwość powtórzenia tych procesów (wszystkich lub tylko niektórych). Powyższa sytuacja będzie miała miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy projekt rozporządzenia ulegnie znacznym zmianom w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach innego procesu.

Wyodrębnienie w ramach etapu kliku procesów miało na celu zaznaczenie odrębności właściwych dla każdego z nich.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że Regulamin pracy Rady Ministrów wskazuje, że w ramach konsultacji publicznych projekt przedstawia się organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu rozporządzenia, zaś w toku opiniowania projekt przekazywany jest  do zaopiniowania przez:

 • Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • inne organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe – jeżeli projekt dotyczy ich zakresu działania
 • oraz tym podmiotom, których prawo opiniowania wynika z przepisów odrębnych.

Projekt rozporządzenia zostaje skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych tego ministra.

Kierując projekt rozporządzenia do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, przedstawia się informację o numerze projektu we właściwym wykazie prac legislacyjnych ministra oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony.

Wyjątek:

Skierowanie projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania może zostać poprzedzone dokonaniem oceny OSR przez koordynatora OSR, jeżeli wystąpi o to Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy. Wówczas organ wnioskujący, w celu dokonania oceny OSR, kieruje projekt rozporządzenia do koordynatora OSR, który zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu projektu. Nieprzedstawienie stanowiska w wymaganym terminie równoznaczne jest z wyrażeniem oceny pozytywnej (§ 32 Regulaminu). W takim przypadku skierowanie projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania nastąpi nie po wpisaniu projektu rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych, ale dopiero po dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR.

Organ wnioskujący, kierując projekt rozporządzenia do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, jest zobowiązany:

 • uwzględnić uwagi dotyczące OSR zgłoszone przez Szefa Koordynatora OSR albo
 • zająć stanowisko wobec zgłoszonych uwag,
 • dołączyć do projektu stanowisko koordynatora OSR dotyczące OSR albo zamieścić informację (najczęściej w piśmie przewodnim kierującym projekt rozporządzenia do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania albo w uzasadnieniu do projektu) o nieprzedstawieniu przez koordynatora OSR w wyznaczonym terminie (§ 33 Regulaminu).
II. Podmiot uprawniony do przeprowadzenia etapu

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia etapu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia ministra jest organ wnioskujący.

III. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach uzgodnień
Projekt rozporządzenia ministra podlega obligatoryjnym uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów oraz z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także z Rządowym Centrum Legislacji, ale tylko pod względem prawnym.

Organ wnioskujący kierując do uzgodnień projekt rozporządzenia ministra mający na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, nie jest zobowiązany do przedstawiania odrębnego pisma do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o zaopiniowanie projektu rozporządzenia pod kątem zgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej. Odrębnego pisma nie wymaga również skierowanie projektu rozporządzenia ministra do koordynatora OSR o dokonanie oceny OSR. Podmioty te są zobowiązane do wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia w ramach procesu uzgodnień.

Natomiast jeżeli projekt rozporządzenia ministra nie ma na celu wdrożenia prawa Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawi opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, wyłącznie na wniosek organu wnioskującego, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podmiot inicjujący wystąpienie jest zobowiązany do wskazania uzasadnienia obejmującego zagadnienie lub przepisy projektu rozporządzenia ministra, które wymagają dokonania oceny, oraz powody, dla których powstały wątpliwości co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Wyjątek:

Koordynator OSR nie jest zobowiązany do wyrażenia opinii w ramach procesu uzgodnień odnośnie do OSR w sytuacji, gdy o opinię taką jeszcze przed skierowaniem projektu rozporządzenia do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania zwróciła się Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy (§ 42 ust. 1 pkt 1 Regulaminu).

Obligatoryjnie uzgodnienia należy przeprowadzić również w przypadku, gdy na podstawie przepisów odrębnych prawo do zgłaszania uwag zostało przyznane organom lub podmiotom, których zakresu działania dotyczy projekt (§ 35 ust. 4 Regulaminu).
IV. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach konsultacji publicznych

Zasadą jest przeprowadzenie procesu konsultacji publicznych. Celem procesu jest uzyskanie stanowisk podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych. Organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia do konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę treść projektu oraz uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu, jego skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz pilność.

Każdorazowe odstąpienie od tego standardu postępowania wymaga uzasadnienia ze strony organu wnioskującego (§ 28 ust. 4 Regulaminu).

W ramach konsultacji publicznych organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu rozporządzenia.

Przedstawiając projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych, organ wnioskujący może skierować pismo wraz z projektem do wybranych podmiotów bądź może skierować jedynie pismo z informacją, iż toczą się prace legislacyjne dotyczące projektu rozporządzenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Organ wnioskujący może także na swojej stronie internetowej zamieścić informację o toczących się pracach legislacyjnych nad danym projektem wraz ze wzmianką o możliwości zgłaszania uwag przez podmioty zainteresowane.

Organ wnioskujący, ustalając zakres konsultacji publicznych, kieruje się wytycznymi ustalonymi przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. Obecnie wytyczne nie są ujęte w odrębnym dokumencie określającym wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia konsultacji publicznych.

Przykładowy katalog podmiotów, którym można przedstawić projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych, został określony w załączniku do niniejszego opracowania.

V. Podmioty, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania
Organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia w ramach procesu opiniowania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom administracji rządowej lub innym organom i instytucjom państwowym, których zakresu działania dotyczy projekt, a także podmiotom, które mają prawo opiniowania projektów na podstawie odrębnych przepisów.

Proces ten (podobnie jak proces uzgodnień) jest obligatoryjny. W ramach procesu opiniowania projekt rozporządzenia należy przedstawić:

  • Radzie Legislacyjnej

Jeżeli projekt rozporządzenia reguluje materię o szczególnie istotnych skutkach prawnych, społecznych lub gospodarczych, wówczas organ wnioskujący ma obowiązek skierować taki projekt do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną działającą przy Prezesie Rady Ministrów. W celu uzyskania opinii organ wnioskujący występuje z wnioskiem, o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną, do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. Niezależnie od powyższego Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów mogą, z własnej inicjatywy, w każdym przypadku skierować projekt rozporządzenia ministra do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną. O skierowaniu projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną należy poinformować organ wnioskujący.

Szczegółowe informacje dotyczące Rady Legislacyjnej, w tym opinie Rady Legislacyjnej odnośnie do projektów rozporządzeń, dostępne są na stronie internetowej Rady Legislacyjnej.

  • organom administracji rządowej lub innym organom i instytucjom państwowym

Organ wnioskujący przedstawia projekt rozporządzenia do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt. Przykładowy katalog podmiotów, którym należy przekazać projekt rozporządzenia w ramach opiniowania, został określony w załączniku do niniejszego opracowania.

  • innym podmiotom

W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt rozporządzenia jest przedstawiany do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach. W szczególności jeśli przepisy projektu dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych (związki zawodowe i organizacje pracodawców) lub innych podmiotów, wówczas organ wnioskujący kieruje taki projekt do zaopiniowania przez właściwą komisję wspólną. Przykładowy katalog podmiotów innych niż organy administracji rządowej oraz innych niż organy i instytucje państwowe, którym należy przesłać projekt w ramach opiniowania, określony został w załączniku do niniejszego opracowania.

W przypadkach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej organ wnioskujący w ramach procesu opiniowania projektu rozporządzenia przedstawia go organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, np. obowiązek zasięgnięcia opinii Europejskiego Banku Centralnego wynika z decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446).

VI. Przedstawienie projektu

Projekt rozporządzenia przedstawiany jest przy piśmie przewodnim podmiotom wskazanym w rozdzielniku. Zasadne jest, aby organ wnioskujący oddzielnie opracował pismo przewodnie kierowane do uzgodnień, pismo przewodnie kierowane do konsultacji publicznych oraz pismo przewodnie kierowane do podmiotów w ramach opiniowania.

W piśmie przewodnim zazwyczaj wskazuje się następujące informacje:

 • podstawę prawną skierowania projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych, lub opiniowania,
 • informację, że projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych ministra,
 • informację o stanowisku koordynatora OSR dotyczącym OSR w przypadku, o którym mowa w § 33 ust. 2 Regulaminu,
 • informację o upoważnieniu przez ministra centralnego organu administracji rządowej jemu podległego lub przez niego nadzorowanego do opracowania projektu rozporządzenia i prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania,
 • potrzebę opracowania projektu (np. wynikającą z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej, wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub dostosowania treści rozporządzenia do przepisu upoważniającego),
 • termin na zajęcie stanowiska, który powinien uwzględniać przedmiot, zakres i objętość projektu, zakres podmiotów, na które oddziałuje, oraz pilność sprawy. Termin ten powinien być wyznaczany indywidualnie dla każdego projektu rozporządzenia, nie może być on jednak krótszy niż 10 dni od udostępnienia projektu.

Wyjątki:

 • Wyznaczenie terminu krótszego niż 10 dni jest dopuszczalne, jednakże wymaga ono szczegółowego uzasadnienia (§ 142 ust. 1 Regulaminu),

 • Wyznaczenie terminu innego niż 10 dni na zajęcie stanowiska może wynikać z przepisów odrębnych, np. przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) przewidują 30-dniowy termin na przedstawienie opinii przez organizacje związkowe. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni jedynie ze względu na ważny interes publiczny, który wymaga szczegółowego uzasadnienia (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Jeżeli skutki nieprzedstawienia stanowiska nie wynikają z przepisów odrębnych, organ wnioskujący może zawrzeć w piśmie przewodnim klauzulę, iż nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uzna za uzgodnienie treści projektu lub przedstawienie opinii pozytywnej, a w przypadku konsultacji publicznych – za rezygnację z przedstawienia stanowiska.

VII. Udostępnienie dokumentów w RPL

Z chwilą przedstawienia do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia organ wnioskujący udostępnia go w RPL. Jeżeli projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania w różnych terminach, udostępnienie w RPL następuje z chwilą wykonania pierwszej z tych czynności.

Oprócz projektu rozporządzenia udostępnieniu w RPL podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem, w tym zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tzw. zgłoszenia lobbingowe). Dokumenty, które wpływają do projektu rozporządzenia, należy zamieszczać na bieżąco. Zamieszczając dokumenty w RPL, organ wnioskujący powinien kierować się informacjami zawartymi w Pomocniku użytkownika, które zostały zamieszczone na stronie systemu.

VIII. Stanowiska podmiotów właściwych

W ramach uzgodnień członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji przedstawiają uwagi do projektu rozporządzenia. Do otrzymanego projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia dodatkowo stanowisko dotyczące zgodności projektu z prawem UE. Natomiast koordynator OSR (jeżeli o opinię taką nie zwróciły się już wcześniej Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy) przedstawia dodatkowo stanowisko dotyczące OSR.

W przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej w swojej opinii minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej wskazuje również regulacje projektu, które wykraczają poza ten cel.

Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej może z własnej inicjatywy przedstawić opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej każdego projektu rozporządzenia, nie tylko dla projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej.

Członek Rady Ministrów przedstawia stanowisko do projektu rozporządzenia przede wszystkim w zakresie swojego działania, dlatego też zgłaszanie uwag wykraczających poza ten zakres należy traktować jako wyjątek. Podmioty biorące udział w tym procesie powinny dążyć do tego, by jak najpełniej uzgodnić treść projektu. Z Prezesem Rządowego Centrum Legislacji natomiast projekt jest uzgadniany jedynie pod względem prawnym.

Stanowiska do projektu rozporządzenia przedstawiane w ramach konsultacji publicznych nie mają charakteru wiążącego i decyzja o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu należy wyłącznie do organu wnioskującego.

W ramach opiniowania podmioty przedstawiają stanowisko w zakresie, w jakim projekt rozporządzenia ich dotyczy. Stanowiska te nie mają charakteru wiążącego i decyzja o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu należy również wyłącznie do organu wnioskującego.

IX. Stanowiska organu wnioskującego

Organ wnioskujący zobowiązany jest zająć stanowisko w przypadku:

 1. uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień,
 2. uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej,
 3. opinii Rady Legislacyjnej,
 4. opinii innych podmiotów, do których skierował projekt rozporządzenia do zaopiniowania.

Wyjątek:

W przypadku zorganizowania konferencji uzgodnieniowej organ wnioskujący nie ma obowiązku przedstawiania odrębnego stanowiska w stosunku do uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, chyba że obowiązek odniesienia się do takich uwag wynika z odrębnych przepisów (§ 44 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu). Za wystarczające uznaje się sporządzenie przez ten organ zestawienia zgłoszonych uwag, w którym zostanie zawarte stanowisko wobec uwag ze wskazaniem ich uwzględnienia, nieuwzględnienia albo konieczności wyjaśnienia. 

X. Konferencja uzgodnieniowa

Organ wnioskujący może zorganizować konferencję uzgodnieniową, jeżeli uzna, że jej przeprowadzenie przyczyni się do właściwego prowadzenia procesu uzgodnień lub opiniowania, zwłaszcza w przypadku, gdy do projektu rozporządzenia zostały zgłoszone liczne uwagi. Zauważenia jednak wymaga, iż organ wnioskujący nawet w przypadku licznych uwag nie ma obowiązku zorganizowania konferencji uzgodnieniowej. Kwestia ta pozostawiona jest do swobodnej oceny organu wnioskującego (autora projektu). Niemniej jednak w przypadku gdy do projektu zgłoszono liczne uwagi, za działanie rekomendowane należy uznać przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej. Przekazanie bowiem takiego projektu do rozpatrzenia przez właściwy przedmiotowo komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może przykładowo skutkować zwróceniem projektu przez Przewodniczącego Komitetu z zaleceniem zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.

 • Podmioty biorące udział w konferencji uzgodnieniowej
 • Do udziału w konferencji organ wnioskujący zaprasza przedstawicieli podmiotów, które zgłosiły uwagi w ramach procesu uzgodnień lub opiniowania, tj. przedstawicieli członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz przedstawicieli Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych organów administracji rządowej lub innych organów i instytucji państwowych, którym projekt został przedstawiony do zaopiniowania. Jeżeli projekt rozporządzenia został przedstawiony w celu zaopiniowania również innym podmiotom niż organy i instytucje państwowe (np. organizacje pracodawców, związki zawodowe) i podmioty te zgłosiły uwagi do projektu, wówczas organ wnioskujący zaprasza na konferencję uzgodnieniową również przedstawicieli tych podmiotów.

  Zaproszeni przedstawiciele podmiotów, które zgłosiły uwagi w ramach procesu uzgodnień, oraz zaproszeni przedstawiciele organów administracji rządowej, którzy zgłosili uwagi w ramach procesu opiniowania, są obowiązani wziąć udział w jej posiedzeniu, gdyż brak uczestnictwa może zostać uznany przez organ wnioskujący za odstąpienie od uwag, które zostały zgłoszone w ramach uzgodnień i opiniowania. Zgłoszenie do udziału w konferencji uzgodnieniowej traktowane jest na równi z upoważnieniem danej osoby do przedstawienia wiążącego stanowiska podmiotu zgłaszającego uwagi do projektu rozporządzenia, w tym w szczególności do uzgodnienia treści tego projektu w całości. Osoby zgłoszone do udziału w konferencji potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu, podpisując się na liście obecności przygotowanej przez organ wnioskujący.

  Jeżeli organ wnioskujący uzna, że przyczyni się to do właściwego prowadzenia konsultacji publicznych, może do udziału w konferencji uzgodnieniowej zaprosić również przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowisko w ramach procesu konsultacji publicznych (§ 47 pkt 1 Regulaminu). Należy jednak pamiętać, że zorganizowanie jednej konferencji (tzw. konferencji wspólnej) dla większej liczby podmiotów może mieć znaczący wpływ na przebieg prac legislacyjnych. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zorganizowaniu konferencji wspólnej należy kierować się oceną efektowności jej prac. Preferowanym rozwiązaniem jest zorganizowanie oddzielnej konferencji dla podmiotów, które zgłosiły uwagi w ramach uzgodnień lub opiniowania, oraz oddzielnej konferencji dla podmiotów, które zgłosiły uwagi w ramach konsultacji publicznych.
 • Organizacja konferencji uzgodnieniowej
 • Zapraszając do uczestnictwa w konferencji uzgodnieniowej, organ wnioskujący, nie później niż na 7 dni przed dniem tej konferencji, przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag zawierające jego stanowisko wobec uwag, w którym wskazuje co najmniej na ich uwzględnienie, nieuwzględnienie (wraz z uzasadnieniem takiego stanowiska) albo na konieczność wyjaśnienia. W zaproszeniu należy też wskazać miejsce i termin odbycia konferencji, a także formę zgłoszeń przedstawicieli podmiotów chcących wziąć w niej udział. Powyższe zestawienie organ wnioskujący przedstawia przy piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. zestawienie to zamieszcza w RPL, a w piśmie zapraszającym na konferencję jedynie informuje o miejscu jego zamieszczenia). Konferencji uzgodnieniowej przewodniczy przedstawiciel organu wnioskującego.

  Wyjątek:

  Organ wnioskujący może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Konferencji przewodniczy wówczas członek Rady Ministrów wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 46 ust. 2 Regulaminu).

XI. Konferencja z udziałem podmiotów, które zgłosiły uwagi w ramach konsultacji publicznych

Konferencję tą organizuje organ wnioskujący w sytuacji, gdy uzna że przyczyni się to do właściwego prowadzenia konsultacji publicznych i podmiotów tych nie zaprosił w ramach organizowanej konferencji uzgodnieniowej (tzw. konferencji wspólnej).

 1. Podmioty biorące udział w konferencji

Do udziału w konferencji organ wnioskujący zaprasza podmioty, które zgłosiły uwagi w ramach konsultacji publicznych.

 1. Organizacja konferencji

Zapraszając na konferencję, organ wnioskujący, nie później niż na 7 dni przed dniem tej konferencji, przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag zawierające jego stanowisko wobec uwag, w którym wskazuje co najmniej na ich uwzględnienie bądź nieuwzględnienie (wraz z uzasadnieniem takiego stanowiska) albo wskazuje na konieczność ich wyjaśnienia. W zaproszeniu należy też wskazać miejsce i termin odbycia konferencji, a także formę zgłoszeń przedstawicieli podmiotów chcących wziąć w niej udział. Powyższe zestawienie organ wnioskujący przedstawia przy piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. zestawienie to zamieszcza w RPL, a w piśmie zapraszającym na konferencję jedynie informuje o miejscu jego zamieszczenia). Konferencji przewodniczy przedstawiciel organu wnioskującego.

XII. Ponowna akceptacja projektu

Organ wnioskujący dokonuje zmian w tekście projektu rozporządzenia na podstawie stanowisk oraz ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu albo na podstawie stanowisk oraz ustaleń przyjętych w toku konferencji uzgodnieniowej lub konferencji z udziałem podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu w ramach konsultacji publicznych.

Zmieniony projekt rozporządzenia organ wnioskujący przedstawia członkom Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji w celu potwierdzenia treści projektu (tzw. procedura ponownej akceptacji). Tylko te podmioty mają prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia przekazanego w ramach procedury ponownej akceptacji. Organ wnioskujący może pozostawić bez rozpatrzenia uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień do zmienionego projektu rozporządzenia, które nie odnoszą się do zakresu, w jakim projekt został zmieniony albo w jakim projekt jest niezgodny z przyjętymi ustaleniami.

Wyjątek:

Organ wnioskujący nie ma obowiązku przedstawić projektu rozporządzenia zmienionego w wyniku uwag zgłoszonych w toku uzgodnień, w przypadku gdy zmiany dokonane w projekcie są nieznaczne (§ 48 ust. 2 pkt 1 Regulaminu).

Zmieniony projekt rozporządzenia organ wnioskujący przedstawia także podmiotom, którym przekazał projekt do zaopiniowania, lub podmiotom, do których skierował projekt w ramach konsultacji publicznych, ale tylko w przypadku wprowadzenia w projekcie istotnych zmian dotyczących obszaru zainteresowania tych podmiotów.

Niezależnie od powyższego organ wnioskujący może przedstawić zmieniony projekt rozporządzenia do konsultacji publicznych na zasadach ogólnych, o których mowa w § 36 ust. 1 Regulaminu.

Podmiotom, którym przedstawiony został zmieniony projekt rozporządzenia, organ wnioskujący wyznacza termin na zajęcie stanowiska. Termin ten powinien być adekwatny ze względu na charakter zmian, a dodatkowo wyznaczenie terminu krótszego niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia. Powyższy termin nie znajdzie zastosowania w przypadku podmiotów, dla których termin na zajęcie stanowiska wynika wprost z przepisów odrębnych.

XIII. Zakończenie etapu
 1. Wyniki uzgodnień

Wynikiem procesu uzgodnień jest uzgodnienie treści projektu rozporządzenia pomiędzy organem wnioskującym a członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Uwzględnione uwagi organ wnioskujący nanosi na treść projektu rozporządzenia, uzasadnienia i OSR.

Natomiast w przypadku nieuzgodnienia treści projektu rozporządzenia z ww. podmiotami autor projektu przekazuje im swoje stanowisko, w którym przedstawia powody nieuwzględniania uwag lub pozostawienia ich bez rozpatrzenia.

Z uwagi na rodzaj procedowanego dokumentu do projektu rozporządzenia ministra (który ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za jego treść) nie sporządza się protokołu rozbieżności, ponieważ nie miałby kto ich rozstrzygnąć, jako że projekt ten, co do zasady, nie jest rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Tym samym o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu uwag zgłoszonych w ramach procesu uzgodnień decyduje wyłącznie autor projektu.
Uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym rozstrzyga autor projektu w uzgodnieniu z Rządowym Centrum Legislacji albo pozostawia je do rozpatrzenia przez komisję prawniczą (§ 49 ust. 3 Regulaminu).
  1. Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania

  Z konsultacji publicznych oraz z opiniowania organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji, który obejmuje:

   • kompleksowe omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania (zarówno uwag, stanowisk, opinii, które zostały uwzględnione, jak i tych nieuwzględnionych),
   • przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym,
   • wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku. Zgłoszenia lobbingowe wpływające do projektu rozporządzenia organ wnioskujący na bieżąco zamieszcza w RPL. Na tym etapie procesu legislacyjnego nie jest wymagane załączanie zgłoszeń lobbingowych, bowiem dokumenty te należy dołączyć dopiero na etapie skierowania projektu rozporządzenia do podpisu ministra.

  Przy omówieniu wyników konsultacji publicznych i opiniowania należy wskazać podmioty, które przedstawiły stanowisko lub opinię wraz z omówieniem tych stanowisk oraz opinii, a także odniesieniem się do nich przez organ wnioskujący.

  Natomiast w OSR, w części dotyczącej wyników konsultacji, wskazujemy jedynie aktualny etap prac i zakres przeprowadzonych konsultacji publicznych (tj. z jakimi podmiotami projekt rozporządzenia był konsultowany). Nie podsumowujemy w OSR wyników z konsultacji publicznych, gdyż właściwym miejscem na przedstawienie szczegółowych wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych jest raport z konsultacji.

  Dodatkowo, niezależnie od raportu z konsultacji, dla uwag nieuwzględnionych zgłoszonych w ramach procesu opiniowania, organ wnioskujący sporządza oddzielne zestawienie obejmujące:

   • wskazanie podmiotu zgłaszającego uwagę,
   • istotę nieuwzględnionej uwagi,
   • stanowisko organu wnioskującego.

  Zestawienie to stanowi odrębny dokument.

  Dokumenty kończące ten etap nie powinny powtarzać treści zgłoszonych uwag i opinii, lecz powinny mieć postać zbiorczego opisu zgłoszonych stanowisk, tak aby wiernie i precyzyjnie, a przy tym w sposób zwięzły, odzwierciedlały wszystkie dotychczasowe działania dokonane w ramach tego etapu.
  Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź

  <tr”></tr”>

  Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
  1 Czy projekt wraz z uzasadnieniem i OSR przedstawiono do uzgodnień z: członkami Rady Ministrów III
  Szefem KPRM III
  Rządowym Centrum Legislacji III
  podmiotami lub organami, które mają prawo uzgadniania na podstawie odrębnych przepisów III
  2 Czy projekt wraz z uzasadnieniem i OSR przedstawiono do zaopiniowania: Radzie Legislacyjnej V pkt 1
  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom administracji rządowej lub innym organom i instytucjom państwowym, których zakresu działania dotyczy projekt V pkt 2
  podmiotom, które mają prawo opiniowania na podstawie odrębnych przepisów V pkt 3
  3 Czy ustosunkowano się do: uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień IX
  uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu z prawem UE IX
  opinii Rady Legislacyjnej IX
  opinii innych podmiotów biorących udział w procesie opiniowania IX
  4 Czy zorganizowano: konferencję uzgodnieniową X
  uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu z prawem UE XI
  5 Czy sporządzono: raport z konsultacji XIII pkt 2
  zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach procesu opiniowania XIII pkt 2
  6 czy udostępniono w RPL: projekt wraz z uzasadnieniem i OSR VII
  pisma kierujące projekt do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania VII
  uwagi, opinie i stanowiska zgłoszone do projektu VII
  stanowiska organu wnioskującego VII
  dokumenty związane z konferencją uzgodnieniową VII
  dokumenty związane z konferencją z udziałem podmiotów publicznych VII
  zgłoszenia lobbingowe VII

  Rządowe Centrum Legislacji © 2020

  Skip to content