RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Kategoria: Projekt ustawy

Projekt ustawy

Opracowanie projektu ustawy

Podmiotami uprawnionymi (zwanymi dalej również „organami uprawnionymi”, „organami wnioskującymi”, „autorami projektu”) do opracowania projektu ustawy są: członkowie Rady Ministrów właściwi ze względu na materię, która ma zostać uregulowana tym aktem Zakres działania...

Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie

Etap ten składa się z trzech odrębnych procesów, tj. uzgadniania, konsultacji publicznych i opiniowania, przy czym Regulamin pracy Rady Ministrów nie określa kolejności ich przeprowadzania, pozostawiając to do wyłącznej decyzji organu wnioskującego, który może...

Komisja prawnicza

Po rozpatrzeniu projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów organ wnioskujący kieruje go do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą.Projekt ustawy kierowany do prac komisji prawniczej powinien być uzgodniony merytorycznie z...

Rada Ministrów

Podmiotem uprawnionym do wniesienia projektu ustawy pod obrady Rady Ministrów jest organ wnioskujący, przez który należy rozumieć: członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podmiot, który został upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do...

Skierowanie projektu ustawy Do Sejmu

Prezes Rady Ministrów kieruje w myśl art. 34 ust. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) do Marszałka Sejmu: projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, które...

Skip to content