RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów 9 Komitety właściwe do rozpatrzenia określonych kategorii spraw

Komitety właściwe do rozpatrzenia określonych kategorii spraw

Projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw, zwany dalej „właściwym komitetem”, wnosi organ wnioskujący, chyba że przepisy regulujące tryb pracy danego komitetu stanowią inaczej. Projekt ten wnosi się za pośrednictwem sekretarza właściwego komitetu.

Właściwy komitet rozpatruje projekt rozporządzenia w trybie określonym w regulaminie swojej pracy lub w akcie o utworzeniu właściwego komitetu. Właściwy komitet rozpatruje projekt rozporządzenia, w szczególności rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności, w zakresie objętym swoją właściwością. Sekretarz właściwego komitetu udostępnia w RPL projekt rozporządzenia wniesiony do rozpatrzenia przez komitet wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje pięć komitetów do rozpatrywania spraw określonej kategorii, tj.:

  • Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, powołany zarządzeniem nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 705),
  • Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, utworzony na mocy zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 349),
  • Komitet Społeczny Rady Ministrów, powołany zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937 i 1148 oraz z 2021 r. poz. 214),
  • Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, powołany zarządzeniem nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych (M.P. poz. 918) oraz
  • Komitet do Spraw Europejskich, który został utworzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2078 oraz z 2020 r. poz. 284), a szczegółowy regulamin pracy tego Komitetu został określony uchwałą nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. z 2015 r. poz. 49 oraz z 2020 r. poz. 401).

Dodatkowo zarządzeniem nr 1/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. Przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich powołał Zespół roboczy do spraw przygotowywania prac Komitetu do Spraw Europejskich, którego jednym z zadań jest omówienie dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komitetu do Spraw Europejskich w celu ich wstępnego uzgodnienia i rekomendowania Komitetowi.

Zalecane jest, aby projekt  rozporządzenia, który ze względu na swój zakres przedmiotowy powinien być rozpatrywany przez wszystkie właściwe komitety, był rozpatrywany w pierwszej kolejności przez komitety właściwe do rozpatrzenia określonych kategorii spraw, a ostatnim rozpatrującym komitetem powinien być Komitet do Spraw Europejskich.
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji należy kierować projekty rozporządzeń Rady Ministrów, które są związane z informatyzacją

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

  • Przewodniczący – minister właściwy do spraw informatyzacji,
  • Wiceprzewodniczący, którym jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze stanu lub podsekretarze stanu, po jednym z każdego ministerstwa, z wyłączeniem ministerstwa obsługującego ministra wymienionego w pkt 2,
  • Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. 

Dodatkowo zauważenia wymaga, że Przewodniczący do udziału w pracach Komitetu:

  • zaprasza Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, w przypadku gdy przedmiotem tych prac będzie projekt rozporządzenia. W pracach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,
  • zaprasza, z głosem doradczym, przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • może zapraszać, z głosem doradczym, inne osoby reprezentujące organy, instytucje lub organizacje lub przedsiębiorców – stosownie do przedmiotu prac Komitetu.

III. Podmioty uprawnione do wniesienia projektu pod obrady Komitetu

Podmiotem uprawnionym do wniesienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji jest organ wnioskujący, przez który należy rozumieć:

   • członka Rady Ministrów,
   • Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
   • podmiot, który został upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do opracowania lub prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania lub wnoszenia projektów do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą i Radę Ministrów.

Wnosząc projekt rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, organ wnioskujący przesyła go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada ta nie dotyczy projektów rozporządzeń zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

IV. Wniesienie projektu pod obrady Komitetu

Zasadą jest, że organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji po przeprowadzeniu etapu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu. Projekt ten powinien uwzględniać uwagi i stanowiska zgłoszone w toku uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, które organ wnioskujący uznał za zasadne. Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie rozporządzenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu oraz OSR.

W szczególnych przypadkach organ wnioskujący może wnieść autopoprawkę do projektu rozporządzenia skierowanego pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Zalecane jest, aby autopoprawka wnoszona przed terminem posiedzenia Komitetu miała postać propozycji konkretnego brzmienia przepisu rozporządzenia, zawartej w piśmie skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet. W celu wyraźnego zaznaczenia zakresu autopoprawki nie należy nanosić jej na tekst projektu. Powyższa reguła nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zmiany dokonywane w projekcie są znaczne; wówczas organ wnioskujący przedstawia nowy tekst do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, wyróżniając graficznie wprowadzone zmiany. Natomiast autopoprawka zgłoszona przez organ wnioskujący w trakcie posiedzenia jest rozpatrywana bezpośrednio na tym posiedzeniu.

Organ wnioskujący ma prawo wycofać projekt rozporządzenia z rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Z uprawnienia tego organ może skorzystać do chwili rozpoczęcia rozpatrywania projektu przez Komitet, czyli do momentu przejścia do omawiania punktu z porządku obrad, w którym projekt ten został ujęty (§ 11 ust. 4 zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji).

V. Wymagania dotyczące wniosku o rozpatrzenie projektu

Wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia powinien określać w sposób zwięzły przesłanki mające wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenia opinii przez Komitet oraz powinien zawierać:

   • informację o pozycji projektu rozporządzenia w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony,
   • informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,
   • informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
   • informację na temat ustaleń właściwych komitetów.

Do wniosku o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Komitet należy dołączyć:

  • tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem i OSR,
  • protokół rozbieżności, zestawienie uwag nieuwzględnionych oraz raport z konsultacji,
  • opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii,
  • opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego,
  • listę kontrolną osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt,
  • opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.

Wniosek badany jest pod względem spełniania wymagań formalnych i, jeśli ich nie spełnia, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie. Sekretarz każdorazowo określa termin w zależności od rodzaju uchybień oraz czasu koniecznego do uzupełnienia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym terminie organ wnioskujący nie uzupełni braków formalnych wniosku, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może zwrócić projekt rozporządzenia organowi wnioskującemu. Ponadto jeżeli z dołączonego protokołu rozbieżności wynika, że w zakresie objętym właściwością Komitetu zasadne jest ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Komitetu może zwrócić projekt rozporządzenia organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.

Wyjątek:

Za zgodą Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Komitet może rozpatrzyć projekt rozporządzenia, który nie spełnia wymagań formalnych (§ 10 ust. 4 zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji).

Po zakończeniu etapu badania wymogów formalnych wniosku Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przekazuje wniesiony przez wnioskodawcę projekt rozporządzenia osobom uczestniczącym w pracach Komitetu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VI. Uwagi do projektu

Prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia rozesłanego przez Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji mają osoby wchodzące w skład Komitetu (członkowie Komitetu) oraz biorący udział w pracach Komitetu Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu rozporządzenia należy wnosić w formie tabeli w terminie 4 dni od dnia przekazania projektu przez Sekretarza Komitetu. Wzór tabeli stanowi załącznik do niniejszego opracowania. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać zmieniony przez Przewodniczącego lub z upoważnienia Przewodniczącego przez Sekretarza Komitetu, z uwagi na złożoność lub pilność projektu rozporządzenia. Uwagi do projektu są wnoszone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i w takiej samej formie są następnie przekazywane wnioskodawcy projektu (jego autorowi).

Organ wnioskujący odnosi się do przedstawionych uwag nie później niż czwartego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag. Następnie organ wnioskujący ma 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag na przekazanie Sekretarzowi Komitetu swojego stanowiska.

Należy podkreślić, że w przypadku uwag ujętych w protokole rozbieżności dołączanym obligatoryjnie do projektu rozporządzenia kierowanego pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji zbędne jest ponowne zgłaszanie tych uwag oddzielnym pismem. Wynika to z faktu, że członkowie Komitetu znają ich treść, skoro zostały one umieszczone we wspomnianym wyżej protokole rozbieżności, który będzie wraz z projektem rozporządzenia stanowił przedmiot prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

VII. Tryb pracy Komitetu

Zasadą jest, że Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje projekt rozporządzenia Rady Ministrów na posiedzeniu. Przepisy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dopuszczają jednak możliwość rozpatrzenia projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. O trybie tym decyduje Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji albo działający z jego upoważnienia Sekretarz tego Komitetu, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy.

   •  Rozpatrywanie projektu na posiedzeniu

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje projekt rozporządzenia według ustalonego przez Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektu porządku obrad.

Prace nad konkretnym projektem rozporządzenia na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpoczyna krótkie zreferowanie meritum rozwiązań zawartych w projekcie. Projekt rozporządzenia referuje przedstawiciel organu wnioskującego.

W trakcie dalszych prac nad projektem rozporządzenia Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rozpatruje:

  • rozbieżności stanowisk, ujęte w protokole rozbieżności, opracowanym po etapie uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie), w zakresie objętym właściwością Komitetu,
  • uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia w zakresie objętym właściwością Komitetu w terminie wyznaczonym na ich przedstawienie.

Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji może wyrazić zgodę na rozpatrzenie przez Komitet:

  • uwag zgłoszonych w toku uzgodnień i następnie wycofanych, uwag uzgodnionych albo uwag pozostawionych bez rozpatrzenia – wyłącznie na umotywowany wniosek organu zgłaszającego te uwagi (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
  • uwag zgłoszonych po upływie wyznaczonego terminu lub zgłoszonych na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Jeżeli Przewodniczący nie wyrazi na to zgody, kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.
 1.  Rozpatrywanie projektu w trybie obiegowym

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, kierując projekt rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez ten Komitet w trybie obiegowym, wyznacza termin na zajęcie stanowiska. Wyznaczenie terminu krótszego niż 2 dni od przekazania projektu rozporządzenia jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VIII. Rozstrzygnięcia Komitetu

 1. Projekt rozpatrywany na posiedzeniu

W przypadku gdy projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na posiedzeniu, prace nad tym projektem mogą zakończyć się:

  • przyjęciem projektu bez zmian i rekomendowaniem go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom,
  • przyjęciem projektu ze zmianami i rekomendowaniem go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom,
  • rekomendowaniem Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom odrzucenia projektu,
  • podjęciem rozstrzygnięcia o ponownym rozpatrzeniu projektu po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie. W takim przypadku Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji może w zakresie swojej właściwości:
    • zobowiązać organ wnioskujący do:
     • przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania,
     • opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu rozporządzenia Rady Ministrów,
     • dokonania w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów niezbędnych zmian i uzupełnień,
    • skierować projekt rozporządzenia Rady Ministrów do zaopiniowania przez wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
 1. Projekt rozpatrywany w trybie obiegowym

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, wobec którego została podjęta decyzja, że będzie rozpatrywany w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli:

  • w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag,
  • zgłoszone uwagi zostały uwzględnione przez organ wnioskujący,
  • zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione przez organ wnioskujący, a wyjaśnienia te zostały przyjęte przez podmiot zgłaszający w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia do uwag.

Tym samym nieuwzględnienie lub niewyjaśnienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia, a także nieprzyjęcie wyjaśnień skutkuje przerwaniem trybu obiegowego i koniecznością rozpatrzenia projektu w trybie zwykłym, tj. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji informuje:

  • osoby uczestniczące w pracach Komitetu o przyjęciu danego projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w trybie obiegowym;
  • Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu rozporządzenia.

IX. Udostępnienie dokumentów w RPL

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, w szczególności:

  • wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia Rady Ministrów wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem i OSR oraz z innymi dokumentami dołączanymi do wniosku,
  • zgłoszone uwagi do projektu,
  • ustosunkowanie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag,
  • wyciąg z protokołu ustaleń Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź:

Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
1 Czy wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet zawiera: zwięzłe określenie przesłanek mających wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia przez Komitet V
informację o pozycji projektu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz terminie planowanego przyjęcia projektu przez Radę Ministrów V
informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień V
informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego V
informację na temat ustaleń właściwych komitetów V
2 Czy do wniosku o rozpatrzenie projektu przez Komitet
dołączono:
tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR V
protokół rozbieżności V
zestawienie uwag nieuwzględnionych zgłoszonych w ramach procesu opiniowania V
raport z konsultacji V
opinię o zgodności projektu z prawem UE wraz ze stanowiskiem organu w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii V
opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu V
listę kontrolną  osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt V
opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu V
3 czy ustosunkowano się do: uwag zgłoszonych przez członków Komitetu VI
uwag zgłoszonych przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji VI
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

I. Właściwość Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów należy kierować projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki i rozwoju kraju, w szczególności:

 • o istotnym wpływie na:
  • zdolności rozwojowe gospodarki,
  • zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,
  • rynek pracy i sytuację demograficzną,
  • gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,
  • jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;
 • o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu – Prezes Rady Ministrów;
 • Wiceprzewodniczący Komitetu – Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 • członkowie wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

Dodatkowo Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu:

 • członków Rady Ministrów, na prawach członka Komitetu, którzy nie wchodzą w skład Komitetu, jeśli rozpatrywana sprawa należy do zakresu ich kompetencji;
 • inne osoby z głosem doradczym.

III. Prace Komitetu

Zgodnie z przepisem § 19 zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2021 r. poz. 117) do prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów stosuje się przepisy dotyczące Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Komitet Społeczny Rady Ministrów

I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu Społecznego Rady Ministrów należy kierować projekty rozporządzeń Rady Ministrów służące:

 • poprawie sytuacji rodzin w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa, jakości życia i warunków życia,
 • wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej,
 • poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych, w tym emerytów.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński;
 • Wiceprzewodniczący Komitetu – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;
 • członkowie Komitetu wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby. 

Ponadto w posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.

III. Prace Komitetu

Zgodnie z przepisem § 17 zarządzenia nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937 i poz. 1148 oraz z 2021 r. poz. 214) do prac Komitetu Społecznego Rady Ministrów stosuje się przepisy dotyczące Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych należy kierować projekty rozporządzeń Rady Ministrów o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów;
 • pozostali członkowie Komitetu wskazani w treści aktu kreującego Komitet.

Przewodniczący Komitetu może zaprosić do udziału w pracach Komitetu inne osoby z głosem doradczym.

III. Prace Komitetu

Zgodnie z przepisem § 4 ust. 3 zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (M.P. poz. 918) Przewodniczący Komitetu określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań Komitetu związanych z rozpatrywaniem projektów rozporządzeń Rady Ministrów o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

Komitet do Spraw Europejskich

I. Właściwość Komitetu

Pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich należy kierować projekty rozporządzeń Rady Ministrów wdrażająceprawo Unii Europejskiej.

II. Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą:

   • Przewodniczący Komitetu – minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, reprezentowany przez Sekretarza do Spraw Europejskich będącego sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym tego ministra,
   • członkowie:
    • ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, reprezentowani przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
    • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
    • Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wyznaczony przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w pracach Komitetu może brać udział minister – członek Rady Ministrów. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu przedstawiciele organów, instytucji lub organizacji właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Komitetu, w szczególności przedstawiciele Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto dla uzyskania wiedzy specjalistycznej do uczestnictwa w pracach Komitetu sekretarz Komitetu, za zgodą Przewodniczącego Komitetu, może zapraszać z głosem doradczym ekspertów reprezentujących organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem prac Komitetu.

III. Podmioty uprawnione do wniesienia projektu pod obrady Komitetu

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich są, co do zasady, te same podmioty, które posiadają prawo opracowania projektu rozporządzenia, prowadzenia jego uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania.

Prawo wniesienia projektu rozporządzenia pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich przysługuje zatem:

    • członkom Rady Ministrów,
    • Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
    • podmiotom, które zostały upoważnione przez Prezesa Rady Ministrów do opracowania lub prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania lub wnoszenia projektów rozporządzeń do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą i Radę Ministrów.

IV. Wniesienie projektu ustawy pod obrady Komitetu

Zasadą jest, że organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich po przeprowadzeniu etapu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a w przypadku projektu rozporządzenia Rady Ministrów regulującego materię objętą zakresem działania innych komitetów właściwych do rozpatrzenia określonej kategorii spraw – po rozpatrzeniu przez te komitety. Projekt wnoszony do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich powinien uwzględniać uwagi i stanowiska zgłoszone w toku uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, które organ wnioskujący uznał za zasadne. Projekt rozporządzenia, który po tym etapie podlegał jeszcze rozpatrzeniu przez inne komitety właściwe do rozpatrzenia określonej kategorii spraw, powinien uwzględniać również rozstrzygnięcia Komitetu. Jednocześnie zauważenia wymaga, że wszelkie zmiany dokonywane w projekcie rozporządzenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu rozporządzenia oraz OSR.

Projekt rozporządzenia, który pierwotnie został zakwalifikowany przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu jako projekt, który nie ma na celu wdrożenia prawa Unii Europejskiej, może zostać skierowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, jeżeli organ wnioskujący uzna, że projekt ten zawiera elementy dostosowawcze do prawa Unii Europejskiej. Konieczność rozpatrzenia takiego projektu przez Komitet należy potwierdzić w Departamencie Komitetu do Spraw Europejskich.

W szczególnych przypadkach organ wnioskujący może wnieść autopoprawkę do skierowanego pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich projektu rozporządzenia. Zalecane jest, aby autopoprawka wnoszona przed terminem posiedzenia Komitetu miała postać propozycji konkretnego brzmienia przepisu rozporządzenia, zawartej w piśmie skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet. W celu wyraźnego zaznaczenia zakresu autopoprawki nie należy nanosić jej na tekst projektu. Powyższa reguła nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zmiany dokonywane w projekcie są znaczne; wówczas organ wnioskujący przedstawia nowy tekst do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, wyróżniając graficznie wprowadzone zmiany. Natomiast autopoprawka zgłoszona przez organ wnioskujący w trakcie posiedzenia jest rozpatrywana bezpośrednio na tym posiedzeniu.

Do momentu podjęcia przez Komitet do Spraw Europejskich decyzji w kwestii danego projektu rozporządzenia organ wnioskujący może wycofać wniesiony projekt spod obrad tego Komitetu (§ 17 ust. 6 uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich).

V. Wymagania dotyczące projektu wnoszonego pod obrady Komitetu

Projekt kierowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Regulaminie pracy Rady Ministrów oraz w przepisach odrębnych. Do projektu tego należy dołączyć:

     • informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień,
     • uzasadnienie projektu ustawy wraz z OSR,
     • protokół rozbieżności,
     • tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektywy lub dyrektyw, których wdrożenie jest celem projektu rozporządzenia, oraz projektowanych przepisów prawa polskiego, a także wyjaśnienie określające przyczyny wejścia w życie projektowanego rozporządzenia lub niektórych jego przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje, czy proponowany termin wejścia w życie uwzględnia wymogi w zakresie terminów wdrożenia dyrektywy lub dyrektyw.

W sytuacji gdy organ wnioskujący dysponuje opinią Rady Legislacyjnej wyrażoną do procedowanego projektu, a dodatkowo dotyczy ona zagadnień europejskich mogących być przedmiotem zainteresowania Komitetu do Spraw Europejskich, zalecane jest dołączenie jej do wniosku.

Projekt rozporządzenia oraz załączone do niego dokumenty badane są pod względem spełniania wymagań formalnych i, jeśli ich nie spełniają, to sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich może w trybie pilnym wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków lub uzupełnienie projektu rozporządzenia.

Wyjątek:

Jeżeli organ wnioskujący nie uzupełni projektu rozporządzenia bądź nie usunie braków formalnych, wówczas, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, projekt taki może podlegać rozpatrzeniu i uzgodnieniu przez Komitet do Spraw Europejskich, za zgodą jego Przewodniczącego wyrażoną po zasięgnięciu opinii członków Komitetu na posiedzeniu Komitetu, na którym projekt ten ma być rozpatrywany (§ 11 ust. 4 uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich).

Sekretarz Komitetu przekazuje członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu przez Przewodniczącego Komitetu wniesiony przez wnioskodawcę projekt rozporządzenia oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tym projektem, nie później niż 5 dni przed datą posiedzenia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych, z wykorzystaniem certyfikowanego podpisu elektronicznego.

VI. Uwagi do projektu

Prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów rozesłanego przez sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich posiadają członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu rozporządzenia należy wnosić za pośrednictwem sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich nie później niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia posiedzenia Komitetu. Uwagi do projektu są wnoszone oraz przekazywane wnioskodawcy projektu (jego autorowi) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i w takiej samej formie są następnie przekazywane wnioskodawcy projektu przez sekretarza Komitetu.

Jeżeli projekt jest rozpatrywany przez Komitet do Spraw Europejskich w trybie obiegowym, to uwagi do tego projektu należy składać terminowo – pod rygorem ich nierozpatrzenia.

 • W przypadku uwag ujętych w protokole rozbieżności, dołączanym obligatoryjnie do projektu rozporządzenia kierowanego pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich, zbędne jest ponowne zgłaszanie tych uwag oddzielnym pismem. Wynika to z faktu, że członkowie Komitetu znają ich treść, skoro zostały umieszczone we wspomnianym wyżej protokole rozbieżności, który będzie wraz z projektem rozporządzenia stanowił przedmiot prac Komitetu do Spraw Europejskich.
 • Ze względu na sprawność przebiegu prac Komitetu do Spraw Europejskich za właściwe należy uznać zgłaszanie jedynie uwag o charakterze europejskim, choć Regulamin Komitetu do Spraw Europejskich nie zabrania zgłaszania uwag o innym charakterze.
 • Nie należy zgłaszać do projektu rozporządzenia wniesionego do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich uwag o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym, bowiem uwagi tego rodzaju nie podlegają rozpatrzeniu przez ten Komitet. Uwagi te są bezpośrednio przekazywane przez sekretarza Komitetu Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 15 ust. 5 uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich).

W celu usprawnienia prac Komitetu do Spraw Europejskich zaleca się, aby organ wnioskujący ustosunkował się do uwag zgłoszonych do projektu ustawy jeszcze przed posiedzeniem tego Komitetu.

VII. Tryb pracy Komitetu

Komitet do Spraw Europejskich rozpatruje projekt rozporządzenia na posiedzeniu. Przepisy Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich dopuszczają możliwość rozpatrzenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w trybie obiegowym. Rozstrzyga o tym Przewodniczący Komitetu na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej.

Komitet do Spraw Europejskich rozpatruje projekt rozporządzenia według ustalonego przez sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich projektu porządku obrad.

Prace nad konkretnym projektem rozporządzenia na posiedzeniu Komitetu rozpoczyna krótkie zreferowanie meritum rozwiązań zawartych w projekcie. Projekt referuje Przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich lub wskazany przez niego członek Komitetu albo upoważniony przedstawiciel organu wnioskującego.

W trakcie dalszych prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów Komitet do Spraw Europejskich rozpatruje:

 • rozbieżności stanowisk o charakterze europejskim, ujęte w protokole rozbieżności, opracowanym po etapie uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
 • uwagi o charakterze europejskim zgłoszone do projektu rozporządzenia w terminie wyznaczonym na ich przedstawienie oraz, za zgodą Przewodniczącego Komitetu, uwagi zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu.

Kierując do członków Komitetu do Spraw Europejskich projekt rozporządzenia do rozpatrzenia w trybie obiegowym Sekretarz Komitetu załącza do projektu protokół rozbieżności, który został załączony do tego projektu. Niepodtrzymanie uwag skutkuje uznaniem uwag za wyjaśnione.

VIII. Rozstrzygnięcia Komitetu

Prace nad projektem ustawy skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich mogą zakończyć się:

 • przyjęciem projektu ustawy bez zmian i rekomendowaniem go Radzie Ministrów, właściwym komitetom oraz Stałemu Komitetowi Rady Ministrów,
 • przyjęciem projektu ustawy ze zmianami i rekomendowaniem go Radzie Ministrów, właściwym komitetom oraz Stałemu Komitetowi Rady Ministrów,
 • wyrażeniem opinii o projekcie,
 • rekomendowaniem Radzie Ministrów odrzucenia projektu ustawy,
 • podjęciem rozstrzygnięcia o ponownym rozpatrzeniu projektu ustawy po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie. W takim przypadku Komitet do Spraw Europejskich może:
  • rekomendować projekt ustawy do rozpatrzenia przez zespół roboczy Komitetu,
  • wystąpić z wnioskiem odpowiednio do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji albo Sekretarza Rady Ministrów o skierowanie projektu ustawy do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia uznaje się za przyjęty w trybie obiegowym, jeżeli:

  • nie zgłoszono do niego uwag,
  • nie podtrzymano uwag zawartych w protokole rozbieżności albo
  • uwagi zostały wyjaśnione lub uwzględnione.

IX. Tekst ostateczny

Na etapie rozpatrywania sprawy przez Komitet do Spraw Europejskich powinny zostać rozstrzygnięte wszystkie uwagi o charakterze europejskim. Ostateczny tekst projektu rozporządzenia po rozpatrzeniu przez Komitet opracowuje organ wnioskujący.

W szczególnych przypadkach projekt rozporządzenia po przyjęciu przez Komitet do Spraw Europejskich może zostać ponownie rozesłany w celu potwierdzenia poprawności uwzględnienia uwag („Tryb potwierdzenia”). Na tym etapie rozpatrywane są jedynie uwagi, które były już uprzednio zgłoszone na etapie prac Komitetu do Spraw Europejskich.

X. Udostępnienie dokumentów w RPL

Sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, w szczególności:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów wraz z uzasadnieniem i OSR oraz z dołączonymi do niego dokumentami,
  • zgłoszone pisemnie uwagi do projektu,
  • ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag,
  • wyciąg z protokołu ustaleń Komitetu do Spraw Europejskich.

Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź:

Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
1 Czy do projektu wnoszonego pod obrady Komitetu dołączono: informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień V pkt 1
uzasadnienie oraz OSR V pkt 2
protokół rozbieżności V pkt 3
tabelę zgodności wraz z wyjaśnieniami określającymi przyczyny wejścia w życie projektu V pkt 4
opinię Rady Legislacyjnej (jeżeli została sporządzona) V
2 Czy ustosunkowano się do: uwag zgłoszonych przez członków Komitetu VI
uwag zgłoszonych przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji VI
Stały Komitet Rady Ministrów

I. Skład Komitetu

W skład Stałego Komitetu Rady Ministrów wchodzą:

 • Przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów,
 • członkowie, którymi są:
  • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów (którym jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów),
  • przedstawiciele ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz ministrów – członków Rady Ministrów (którym jest wyznaczony przez ministra sekretarz stanu albo podsekretarz stanu odpowiedzialny za koordynację działań legislacyjnych w urzędzie obsługującym ministra),
  • przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w liczbie nie większej niż trzech, wyznaczeni przez Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spośród sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Komitetu, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określona w pkt 2 lit. a do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych są stałymi uczestnikami posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów. W pracach Komitetu mogą brać udział ich przedstawiciele. Niezależnie od powyższego Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w jego pracach, z głosem doradczym, również inne osoby, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

II. Podmioty uprawnione do wniesienia projektu pod obrady Komitetu

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów są, co do zasady, te same podmioty, które posiadają prawo opracowania projektu rozporządzenia, prowadzenia jego uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania.

Prawo wniesienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów przysługuje zatem:

 • członkom Rady Ministrów,
 • Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • podmiotom, które zostały upoważnione przez Prezesa Rady Ministrów do opracowania lub prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania lub wnoszenia projektów rozporządzeń do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą i Radę Ministrów.

Organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dokument wnosi się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 60a Regulaminu).

III. Wniesienie projektu pod obrady Komitetu

Zasadą jest, że organ wnioskujący wnosi projekt rozporządzenia Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów po przeprowadzeniu etapu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu, a w przypadku projektów rozporządzeń regulujących materię objętą zakresem działania Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych lub Komitetu do Spraw Europejskich – po rozpatrzeniu przez te komitety. Projekt wnoszony do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów powinien uwzględniać uwagi i stanowiska zgłoszone w toku uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, które organ wnioskujący uznał za zasadne. Natomiast w przypadku projektu rozporządzenia, który po uzgodnieniach podlegał jeszcze rozpatrzeniu przez właściwe komitety, projekt ten powinien uwzględniać również rozstrzygnięcia tych komitetów. Jednocześnie zauważenia wymaga, że wszelkie zmiany dokonywane w projekcie rozporządzenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu projektu rozporządzenia oraz OSR.

W szczególnych przypadkach organ wnioskujący może wnieść autopoprawkę do skierowanego pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Zalecane jest, aby autopoprawka wnoszona przed terminem posiedzenia Komitetu miała postać propozycji konkretnego brzmienia przepisu rozporządzenia, zawartego w piśmie skierowanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W celu wyraźnego zaznaczenia zakresu autopoprawki nie należy nanosić jej na tekst projektu rozporządzenia. Powyższa reguła nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zmiany dokonywane w projekcie są znaczne; wówczas organ wnioskujący przedstawia nowy tekst do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, graficznie wyróżniając nowo naniesione zmiany. Natomiast autopoprawka zgłoszona przez organ wnioskujący w trakcie posiedzenia jest rozpatrywana bezpośrednio na tym posiedzeniu.

Organ wnioskujący ma prawo wycofać projekt rozporządzenia Rady Ministrów z rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z uprawnienia tego organ może skorzystać do czasu podjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnięć, o których mowa w § 67 Regulaminu (§ 66 Regulaminu).

IV. Wymagania dotyczące wniosku o rozpatrzenie projektu

Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego powinien, w sposób możliwie zwięzły, określać jego istotę i cel oraz wskazywać inne okoliczności mające istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenie opinii przez Stały Komitet Rady Ministrów, a także powinien przedstawiać informację:

 • o pozycji projektu rozporządzenia w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony,
 • o wynikach przeprowadzonych uzgodnień
 • o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • na temat ustaleń właściwych komitetów.

Do wniosku o rozpatrzenie projektu rozporządzenia Rady Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów należy dołączyć:

 • tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym OSR,
 • protokół rozbieżności, zestawienie nieuwzględnionych uwag oraz raport z konsultacji,
 • opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii,
 • opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego,
 • tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie – w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej,
 • opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.

Regulamin pracy Rady Ministrów nie przewiduje obowiązku dołączania do projektu rozporządzenia kierowanego pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów zgłoszeń lobbingowych. Zgłoszenia te będą dołączane do projektu rozporządzenia dopiero na etapie skierowania projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Nie oznacza to jednak, że przed tym etapem zgłoszenia te nie będą powszechnie dostępne. Zgodnie bowiem z przepisami o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa organ wnioskujący zobowiązany jest udostępnić zgłoszenia lobbingowe w Biuletynie Informacji Publicznej. Realizując powyższy obowiązek, organ wnioskujący zamieszcza zgłoszenia w RPL. Ponadto informacja dotycząca zgłoszeń lobbingowych zostanie umieszczona w raporcie z konsultacji, który stanowi obligatoryjny załącznik do projektu kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Wniosek o rozpatrzenie projektu badany jest pod względem spełniania wymagań formalnych. Jeśli ich nie spełnia, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie. Sekretarz każdorazowo określa termin w zależności od rodzaju uchybień oraz czasu koniecznego do uzupełnienia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym terminie organ wnioskujący nie uzupełni braków formalnych wniosku, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt rozporządzenia organowi wnioskującemu.

Wyjątki:

 • Za zgodą Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Komitet może rozpatrzyć projekt rozporządzenia, gdy nie odbył się któryś z etapów poprzedzających etap rozpatrzenia projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów lub wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Komitet nie spełnia wymagań wynikających z Regulaminu pracy Rady Ministrów (§ 61 ust. 5 Regulaminu).
 • Jeżeli projekt nie został przedstawiony do konsultacji publicznych i w OSR nie wskazano przyczyn rezygnacji z konsultacji albo do wniosku o rozpatrzenie takiego projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów nie dołączono raportu z konsultacji lub w ramach konsultacji publicznych lub opiniowania wyznaczono, bez szczegółowego uzasadnienia, krótsze terminy na zajęcie stanowiska niż określone w Regulaminie pracy Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go odpowiednio do uzupełnienia OSR, uzupełnienia wniosku lub przeprowadzenia konsultacji publicznych lub opiniowania (§ 61 ust. 1a Regulaminu).

Niezależnie od dokonania oceny wymagań formalnych, jeżeli z dołączonego do wniosku protokołu rozbieżności wynika konieczność przeprowadzenia ponownych uzgodnień w całości lub w części, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do przeprowadzenia tych uzgodnień, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji, gdy z uwag zgłoszonych w procesie uzgodnień znaczna ich część nie została uzgodniona, tylko znalazła się w protokole rozbieżności celem ich rozstrzygnięcia przez Komitet.
W przypadku projektu rozporządzenia innego niż projekt mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej przed zarządzeniem rozpatrzenia projektu tego rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie opinii o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej. Opinię przedstawia się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia tych uwag.

Jeżeli Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zarządzi rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu rozporządzenia innego niż projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, w sprawie którego występował do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o opinię o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje tę opinię oraz stanowisko organu wnioskującego osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu wraz z projektem.

V. Uwagi do projektu

Prawo zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów rozesłanego przez Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów przysługuje:

 • członkom Rady Ministrów, w tym ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, który dodatkowo przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej,
 • Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji,
 • Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów – Szefowi Centrum Analiz Strategicznych, który przedstawia opinię o projekcie dokumentu rządowego, sporządzoną przez Centrum Analiz Strategicznych (CAS).

Uwagi do projektu rozporządzenia oraz opinię CAS należy wnosić za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Komitetu może zmienić ten termin.

Opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.

Na wniosku kierującym projekt rozporządzenia pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz Komitetu nanosi informację dotyczącą w szczególności długości terminu na zgłaszanie uwag (najczęściej przez wskazanie konkretnej daty dziennej i ewentualnie konkretnej godziny) oraz danych kontaktowych referenta sprawy prowadzącego dany projekt na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, a także trybu właściwego dla rozpatrzenia projektu (na posiedzeniu czy w trybie obiegowym).

 • W przypadku uwag ujętych w protokole rozbieżności dołączanym obligatoryjnie do projektu rozporządzenia kierowanego pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów zbędne jest ponowne zgłaszanie tych uwag oddzielnym pismem. Wynika to z faktu, że członkowie Komitetu znają ich treść, skoro zostały umieszczone we wspomnianym wyżej protokole rozbieżności, który będzie wraz z projektem rozporządzenia stanowił przedmiot prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym nie podlegają rozpatrzeniu na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Uwagi te są bezpośrednio przekazywane przez Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 65 ust. 3 Regulaminu).

Organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia oraz do opinii CAS w terminie 2 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania tych uwag lub przedstawienia tej opinii. W przypadku nieustosunkowania się w terminie do zgłoszonych uwag lub do przedstawionej opinii CAS, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może skierować projekt do rozpatrzenia w innym terminie.

Jeżeli analiza opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub uwag zgłoszonych do projektu, lub analiza stanowisk zawartych w ustosunkowaniu się do opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub tych uwag wskaże, że jest zasadne ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.

Opinię CAS, opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej i inne uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do tych opinii i uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

VI. Tryb pracy Komitetu

Zasadą jest, że Stały Komitet Rady Ministrów rozpatruje projekt rozporządzenia na posiedzeniu.

Przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów dopuszczają również możliwość rozpatrzenia projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. O trybie tym decyduje Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy.

  • Rozpatrywanie projektu na posiedzeniu

Stały Komitet Rady Ministrów rozpatruje projekt rozporządzenia według ustalonego przez Sekretarza tego Komitetu projektu porządku obrad.

Prace nad konkretnym projektem rozporządzenia na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów rozpoczyna krótkie zreferowanie meritum rozwiązań zawartych w projekcie. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów referuje Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów lub przedstawiciel organu wnioskującego.

W trakcie dalszych prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów Stały Komitet Rady Ministrów rozpatruje:

   • opinię CAS, jeżeli została przedstawiona w wyznaczonym terminie,
   • rozbieżności stanowisk, ujęte w protokole rozbieżności, opracowanym po etapie uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
   • uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia w terminie wyznaczonym na ich przedstawienie.

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wyrazić zgodę na rozpatrzenie przez Komitet:

   • uwag zgłoszonych w toku uzgodnień i następnie wycofanych, uwag uzgodnionych albo uwag pozostawionych bez rozpatrzenia – wyłącznie na umotywowany wniosek organu zgłaszającego te uwagi (patrz objaśnienia dotyczące etapu Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie),
   • uwag zgłoszonych po upływie terminu wyznaczonego na ich przedstawienie lub zgłoszonych na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów; jeżeli Przewodniczący nie wyrazi na to zgody, kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag,
   • opinii CAS przedstawionej po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 2 Regulaminu, lub na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu przedstawionej opinii CAS.
  • Rozpatrywanie projektu w trybie obiegowym

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, kierując projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez ten Komitet w trybie obiegowym, wyznacza termin na zajęcie stanowiska. Wyznaczenie terminu krótszego niż 3 dni od przekazania projektu rozporządzenia jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VII. Rozstrzygnięcia Komitetu

  • Projekt rozpatrywany na posiedzeniu

W przypadku gdy projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu, prace nad tym projektem mogą zakończyć się:

   • przyjęciem projektu rozporządzenia bez zmian i rekomendowaniem go Radzie Ministrów,
   • przyjęciem projektu rozporządzenia ze zmianami i rekomendowaniem go Radzie Ministrów,
   • rekomendowaniem Radzie Ministrów odrzucenia projektu rozporządzenia ,
   • wyrażeniem opinii o projekcie,
   • podjęciem rozstrzygnięcia o ponownym rozpatrzeniu projektu rozporządzenia po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie. W takim przypadku Stały Komitet Rady Ministrów może w szczególności:
    • zobowiązać organ wnioskujący do:
     • przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania,
     • opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu rozporządzenia Rady Ministrów,
     • dokonania w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów niezbędnych zmian i uzupełnień,
    • skierować projekt rozporządzenia Rady Ministrów do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.

Jeżeli do projektu rozporządzenia kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów został dołączony protokół rozbieżności, Komitet podejmując działania w celu usunięcia rozbieżności, nie jest związany ustaleniami przyjętymi w toku uzgodnień.

W przypadku gdy rozbieżności nie zostaną usunięte podczas prac Komitetu, może on przejąć sprawę do prowadzenia, jako organ wnioskujący. Wówczas w jego imieniu działa Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, który kierując projekt do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, zobowiązany jest do szczegółowego omówienia we wniosku rozbieżności nieusuniętych podczas prac Komitetu, ze wskazaniem ich przyczyn, przedstawieniem stanowiska osób wchodzących w skład Komitetu oraz sformułowaniem jednoznacznej propozycji rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Ministrów. Pod względem prawnym treść wspomnianej wyżej propozycji ustala Rządowe Centrum Legislacji w porozumieniu z Sekretarzem Stałego Komitetu Rady Ministrów.

  • Projekt rozpatrywany w trybie obiegowym

Projekt rozporządzenia, wobec którego została podjęta decyzja, że będzie rozpatrywany w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli:

   • w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag,
   • zgłoszone uwagi zostały uwzględnione przez organ wnioskujący,
   • zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione przez organ wnioskujący, a wyjaśnienia te zostały przyjęte przez podmiot zgłaszający.

Tym samym nieuwzględnienie lub niewyjaśnienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia, a także nieprzyjęcie wyjaśnień skutkuje przerwaniem trybu obiegowego i koniecznością rozpatrzenia projektu w trybie zwykłym, tj. na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. W tym miejscu zauważenia wymaga, że zgłoszenie uwag o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym nie przerywa procedury przyjęcia projektu rozporządzenia w trybie obiegowym. Jak wskazano wyżej, Stały Komitet Rady Ministrów przekazuje uwagi tego rodzaju, za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwej komórce organizacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz Komitetu informuje osoby wchodzące w skład Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń Komitetu o przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym. Wszystkie projekty rozporządzeń przyjęte w tym trybie są umieszczane w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

VIII. Udostępnienie dokumentów w RPL

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia, w szczególności:

 • wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia wraz z tym projektem, uzasadnieniem, OSR oraz innymi dołączonymi do wniosku dokumentami,
 • zgłoszone uwagi do projektu,
 • ustosunkowanie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag,
 • wyciąg z protokołu ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź:

Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
1 czy wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet zawiera: zwięzłe określenie istoty i celu projektu oraz wskazanie innych okoliczności mających istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenie opinii przez Komitet IV
informację o pozycji projektu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów IV
informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień IV
informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego IV
informację na temat ustaleń właściwych komitetów IV
2 czy do wniosku o rozpatrzenie projektu przez Komitet dołączono: tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR IV
protokół rozbieżności IV
zestawienie uwag nieuwzględnionych zgłoszonych w ramach procesu opiniowania IV
raport z konsultacji IV
opinię o zgodności projektu z prawem UE wraz ze stanowiskiem organu w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii IV
opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem organu IV
tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie – w przypadku projektu mającego na celu wdrożenie prawa UE IV
opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu IV
3 czy ustosunkowano się do uwag zgłoszonych przez członków Komitetu oraz jego stałych uczestników V

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content