Zgodnie z nowymi rozwiązaniami przyjętymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, z uwagi na swój wewnętrzny charakter, nie podlega rozpatrzeniu przez komisję prawniczą (§ 71 Regulaminu).

Jednakże w przypadku gdy projekt zarządzenia zostanie przekazany Rządowemu Centrum Legislacji, wówczas wobec projektu zastosowanie znajdą przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów, regulujące postępowanie z projektem dokumentu rządowego na etapie komisji prawniczej.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content