RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt ustawy 9 Skierowanie projektu ustawy Do Sejmu

Skierowanie projektu ustawy Do Sejmu

Prezes Rady Ministrów kieruje w myśl art. 34 ust. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) do Marszałka Sejmu:

 • projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, które zawiera:
  • wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy,
  • przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana,
  • wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
  • przedstawienie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych,
  • wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedstawienie założeń projektów podstawowych aktów wykonawczych,
  • oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej,
  • odrębną część uzasadnienia przedstawiającą ocenę przewidywanego wpływu projektu ustawy na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – w przypadku projektu ustawy, który dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej,
  • wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informacje o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy;
 • projekty podstawowych aktów wykonawczych;
 • projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy, a także tabelę zgodności projektowanych przepisów z przepisami prawa Unii Europejskiej;
 • zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dołączając jednocześnie informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń.
  Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR oraz projekty aktów wykonawczych.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content