RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt ustawy 9 Potwierdzenie projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów

Potwierdzenie projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów

Organ wnioskujący wnosi projekt ustawy do potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, nie później niż w terminie:

  1. 14 dni od dnia rozpatrzenia projektu przez komisję prawniczą albo
  2. 5 dni od dnia zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

Do wniosku o potwierdzenie projektu ustawy organ wnioskujący załącza informację o:

  1. zgodności projektu z ustaleniami komisji prawniczej albo zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą;
  2. zmianach wprowadzonych w projekcie wykraczających poza zakres ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Potwierdzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje przez akceptację jego treści. W tym celu Sekretarz tego Komitetu przekazuje projekt ustawy osobom wchodzącym w skład Komitetu oraz stałym uczestnikom obrad, a potwierdzenie następuje w trybie obiegowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działającego z jego upoważnienia Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Projekt ustawy uważa się za zaakceptowany, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag – analogicznie jak w przypadku wszystkich spraw rozpatrywanych w trybie obiegowym przez Stały Komitet Rady Ministrów – jeżeli zgłoszone uwagi nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt ustawy wymaga rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu.

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów potwierdza zakończenie prac nad projektem ustawy i przekazuje Sekretarzowi Rady Ministrów oraz organowi wnioskującemu informację o zakończeniu prac nad projektem przez Komitet.

Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy wniesiony do potwierdzenia przez Komitet wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content