Stanowisko Rządu opracowywane jest do pozarządowego projektu ustawy, czyli do projektu ustawy przygotowanego przez posłów (komisje sejmowe lub co najmniej grupę 15 posłów), Senat, Prezydenta oraz grupę co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Pozarządowy projekt ustawy przekazywany jest przez Marszałka Sejmu Radzie Ministrów. Za realizację obowiązków Rady Ministrów wobec Sejmu i Senatu odpowiada Sekretarz do Spraw Parlamentarnych, którego funkcję pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dlatego też przekazany przez Marszałka Sejmu pozarządowy projekt ustawy faktycznie trafia na ręce Sekretarza do Spraw Parlamentarnych, który następnie projekt ten przekazuje niezwłocznie organowi właściwemu ze względu na zakres przedmiotowy projektowanej regulacji.
Po zapoznaniu się treścią pozarządowego projektu ustawy organ właściwy do przygotowania stanowiska Rządu może stwierdzić, że przygotowanie takiego stanowiska jest niecelowe. Sytuacja taka będzie miała miejsce w szczególności, gdy Rada Ministrów skierowała albo powinna skierować do Sejmu własny projekt ustawy. O swoim stanowisku organ właściwy powiadamia niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych. W konsekwencji Rada Ministrów może zdecydować o nieprzedstawieniu stanowiska do pozarządowego projektu ustawy.
W pozostałych przypadkach podmiot właściwy ze względu na zakres przedmiotowy zmian proponowanych w pozarządowym projekcie ustawy opracowuje stanowisko Rządu według opisanej poniżej procedury.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content