Natomiast w przypadku gdy, zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, projekt rozporządzenia podlega notyfikacji, tzw. notyfikacji technicznej, minister, przed podpisaniem projektu rozporządzenia, zobowiązany jest do jego przekazania koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (którym jest minister właściwy do spraw gospodarki) w celu notyfikacji. Projekt rozporządzenia do koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych kieruje zawsze minister właściwy działowo ze względu na przedmiot projektowanej regulacji.

W omawianej sytuacji dopiero po zakończeniu procesu notyfikacji minister podpisuje projekt rozporządzenia.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że obowiązujące przepisy prawa, obok notyfikacji technicznej, przewidują również inne rodzaje notyfikacji. Przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) określają kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie opiniowania i notyfikowania Komisji Europejskiej projektów przewidujących pomoc publiczną. Prezes UOKiK, jako organ właściwy w zakresie notyfikacji wskazanych projektów, dodatkowo reprezentuje Rząd Polski w postępowaniu przed Komisją Europejską i sądami europejskimi oraz monitoruje pomoc publiczną udzielaną polskim podmiotom.

Przywołana ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej przewiduje również odmienny rodzaj notyfikacji, a mianowicie notyfikację pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Za proces notyfikacji tego rodzaju pomocy publicznej odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw rolnictwa, którego kompetencje również zostały określone w przedmiotowej ustawie.

Kolejnym rodzajem notyfikacji jest notyfikacja przepisów krajowych związanych z kompetencjami Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie bowiem z decyzją Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne t. 01, rozdz. 1, str. 446), władze państw członkowskich powinny zasięgać opinii EBC w sprawie każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających jego kompetencji, zgodnie z Traktatem, szczególnie odnośnie do spraw walutowych, środków płatności, krajowych banków centralnych, gromadzenia, tworzenia i upowszechniania systemów walutowych, finansowych, bankowych, płatności oraz statystyk bilansów płatniczych, systemów płatności i rozliczeń oraz zasad mających zastosowanie do instytucji finansowych, w zakresie, w jakim wywierają istotny wpływ na stabilność instytucji finansowych i rynków.

Organ wnioskujący udostępnia w RPL wszelkie dokumenty dotyczące procesu notyfikacji.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content