I. Podmioty uprawnione
Podmiotami uprawnionymi (zwanymi dalej również „organami uprawnionymi”, „organami wnioskującymi”, „autorami projektu”) do opracowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w imieniu Prezesa Rady Ministrów są:

  • członkowie Rady Ministrów właściwi ze względu na materię, która ma zostać uregulowana tym aktem

Zakres działania (właściwość) poszczególnych ministrów został określony przez Prezesa Rady Ministrów w drodze tzw. rozporządzeń atrybucyjnych wydawanych na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178). W rozporządzeniach tych Prezes Rady Ministrów przypisał ministrom kierowanie poszczególnymi działami administracji rządowej, które wymienione zostały w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464). Ministrowie ci zwani są potocznie ministrami resortowymi lub ministrami działowymi1)).

  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Prezes Rządowego Centrum Legislacji
  • inny podmiot, jeżeli został upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia projektu do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów oraz komisję prawniczą

Ponadto zauważenia wymaga, że projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zamiast właściwego ministra może opracować również centralny organ administracji rządowej podległy danemu ministrowi lub przez niego nadzorowany, jeżeli otrzymał on od niego upoważnienie do opracowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, np. Prezes Głównego Urzędu Miar, jeżeli otrzymał upoważnienie od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, czy Główny Inspektor Sanitarny, który otrzymał upoważnienie od Ministra Zdrowia. Wykaz organów podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych określają załączniki do rozporządzeń atrybucyjnych, które wydane zostały na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów minister właściwy działowo może upoważnić centralny organ administracji rządowej wyłącznie do opracowania projektu rozporządzenia lub do prowadzenia jego procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania. Tym samym up oważnieniem tym nie można przyznać centralnemu organowi administracji rządowej prawa do wniesienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez właściwe komitety, Stały Komitet Rady Ministrów czy też komisję prawniczą. Do prowadzenia tych etapów procesu legislacyjnego upoważniony jest właściwy minister (§ 20 ust. 2 Regulaminu).

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że Regulamin pracy Rady Ministrów nie określa wymaganej formy upoważnienia dla centralnego organu administracji rządowej, z reguły jednak przyjmowana jest forma pisemna, która może mieć następującą postać:

 WZÓR UPOWAŻNIENIA

Na podstawie § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.. zm.) upoważniam …………………………………………… ……………………………………………………… do opracowania i prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ……………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 

 

1) Na dzień 1 grudnia 2020 r. działa 16 ministrów działowych, którymi są: Minister Aktywów Państwowych, Minister Cyfryzacji, Minister do spraw Unii Europejskiej, Minister Edukacji i Nauki, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Minister Obrony Narodowej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia.

II. Podjęcie prac legislacyjnych

Konieczność opracowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów może wynikać z:

 • obowiązujących przepisów prawa
 • To przepis upoważniający wskazuje organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Upoważnienie do wydania rozporządzenia może mieć charakter obligatoryjny albo fakultatywny. Organ upoważniony będzie zobowiązany do wydania aktu wykonawczego, jeżeli jest to niezbędne do należytego funkcjonowania ustawy. Obowiązek ten wyrażony jest przez sformułowanie „Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, (…)”. Natomiast przez użycie sformułowania „Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, (…)” należy rozumieć uprawnienie Prezesa Rady Ministrów do wydania aktu wykonawczego. Dodatkowo zauważenia wymaga, że każdorazowa zmiana przepisu upoważniającego, czy to wyrażona wprost, czy też w sposób pośredni, polegająca na zmianie zakresu spraw przekazanych do uregulowania bądź wytycznych dotyczących treści aktu, skutkuje również koniecznością podjęcia prac legislacyjnych nad rozporządzeniem zmieniającym bądź nowym rozporządzeniem. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP), w module „Upoważnienia ustawowe”, dostępne są informacje dotyczące danych upoważnienia, danych ustawy, w której upoważnienie się znajduje, rodzaju aktu, do wydania którego został upoważniony organ, terminu wykonania upoważnienia, organu zobowiązanego do podjęcia działań, informacje o stanie prac legislacyjnych oraz informacje o zaległościach w wykonywaniu upoważnień.

 • wdrożenia lub wykonania prawa Unii Europejskiej
 • Opracowując taki projekt rozporządzenia, należy mieć na uwadze termin wyznaczony przez przepisy unijne, np. przepisy dyrektywy określają wprost, w jakim terminie powinno nastąpić wydanie aktu normatywnego, którego zadaniem jest implementacja dyrektywy. Tym samym podmiot opracowujący tego typu akt powinien stworzyć taki kalendarz prac legislacyjnych nad projektem, który zapewniałby dotrzymanie terminu określonego w przepisach unijnych. Szczegółowe informacje dotyczące transpozycji prawa unijnego można znaleźć w powszechnie dostępnym elektronicznym systemie transpozycji prawa europejskiego na stronie https://estep.kprm.gov.pl/mz-citizen-web/home.seam.

 • realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
 • Opracowując projekt wykonujący wyrok Trybunału, należy mieć na uwadze przede wszystkim dwie okoliczności. Po pierwsze, czy wskutek wyroku powstanie luka w prawie, która uzasadnia pilne podjęcie prac legislacyjnych. Po drugie, czy wydając orzeczenie, Trybunał nie orzekł o odroczeniu utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niekonstytucyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, który jednak nie może przekroczyć dwunastu miesięcy, gdy chodzi o inny akt normatywny niż ustawa, np. rozporządzenie. Tym samym prace legislacyjne podjęte w celu wykonania wyroku powinny mieścić się w terminie odroczenia utraty mocy niekonstytucyjnego przepisu. Informację o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego stwierdzających niezgodność przepisu z Konstytucją, uwzględniającą stan ich wykonania, można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP), w module „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” na stronie http//ppiop.rcl.gov.pl.

 • dokonanych analiz i oceny stanu prawnego lub sytuacji społeczno-gospodarczej, których wynik uzasadnia podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych
 • W omawianym przypadku podstawę do rozpoczęcia prac legislacyjnych mogą stanowić wyniki przeprowadzonych prekonsultacji. Organ zobowiązany do opracowania projektu rozporządzenia może bowiem podjąć decyzję o przeprowadzeniu prekonsultacji, polegających na wstępnym skonsultowaniu problemów lub zagadnień z określonych dziedzin, będących przedmiotem planowanego projektu rozporządzenia. W ramach prekonsultacji organ wnioskujący dokonuje również oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektowanej regulacji. Zakres dokonywania oceny ustala się w zależności od rodzaju dokumentu oraz przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanych regulacji. Natomiast uzyskane wyniki prekonsultacji należy następnie przedstawić w ocenie skutków regulacji opracowanej do projektu rozporządzenia.

 • innych przyczyn uzasadniających podjęcie prac legislacyjnych
 • Jako przykład można wskazać, że podstawę podjęcia prac legislacyjnych może stanowić zaistnienie pewnych zdarzeń, których skutki uzasadniają opracowanie nowego aktu rozporządzenia lub nowelizacji obowiązującego. Należy jednak pamiętać, że projektowane regulacje powinny mieścić się w zakresie wskazanym przez upoważnienie ustawowe, np. projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

III. Wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Przed rozpoczęciem prac nad projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów podmiot uprawniony do jego opracowania dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych w związku z wejściem w życie proponowanych rozwiązań. Ocena ta dokonywana jest w oparciu o wytyczne ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. Zakres dokonywania oceny powinien być ustalany w zależności od rodzaju dokumentu oraz przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanych regulacji.

Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR) dostępne są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (pod adresem: https://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne). Powyższy dokument zawiera informacje, jak krok po kroku stworzyć rzetelną ocenę skutków regulacji projektowanych rozwiązań. Warto podkreślić, że sporządzana ocena skutków społeczno-gospodarczych stanowi pomocny instrument przy podejmowaniu decyzji o zasadności podjęcia prac legislacyjnych i o kierunku tych prac.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest prowadzić wykaz prac legislacyjnych obejmujący projekty wydawanych przez siebie rozporządzeń. Wykaz ten dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wraz z opracowaniem wniosku o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów następuje opracowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
Do wniosku o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów projektu rozporządzenia dołącza się projekt, którego dotyczy wniosek, wraz z jego uzasadnieniem.
Wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów przedstawia się na formularzu.

Opracowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów może również nastąpić po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.

IV. Opracowanie projektu i uzasadnienia
 • Sporządzenie tekstu projektu
 • Organ uprawniony opracowując projekt rozporządzenia, obok materii właściwej ze względu na przedmiot projektu rozporządzenia, a także przedmiot ustawy, w której zawarte zostało upoważnienie do wydania tego rozporządzenia, powinien mieć na względzie również inne regulacje, w tym przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym, które należy wziąć pod uwagę, konstruując przepisy aktu wykonawczego. Przykładowo przepisem takim będzie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Ponadto przy opracowywaniu projektu rozporządzenia należy mieć na uwadze przepisy uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).

  Dodatkowo redakcja przepisów prawnych powinna uwzględniać zasady techniki prawodawczej ustalone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), a także wytyczne dotyczące niektórych zagadnień legislacyjnych oraz językowych zebrane w zbiorze pt. Dobre praktyki legislacyjne, które udostępnione są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

  W celu zapewnienia jednolitej postaci projektów aktów normatywnych projekt rozporządzenia należy opracować w specjalnie do tego przygotowanym szablonie projektu aktu prawnego, który można pobrać ze strony Rządowego Centrum Legislacji.

 • Sporządzenie uzasadnienia projektu
 • Nieodzownym elementem opracowania każdego projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów jest również obowiązek sporządzenia jego uzasadnienia. Uzasadnienie sporządza organ uprawniony do opracowania projektu rozporządzenia. Uzasadnienie składa się z części właściwej oraz z oceny skutków regulacji (OSR).

  • „Część właściwa” uzasadnienia
  • W „części właściwej” uzasadnieniu projektu ustawy powinny znaleźć się informacje dotyczące:

   • wyjaśnienia potrzeby i celu wydania aktu,
   • przedstawienia rzeczywistego (faktycznego) stanu w dziedzinie, która ma zostać uregulowana,
   • wskazania różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym (przewidywanych skutków prawnych wejścia aktu w życie),
   • przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

   Uzasadnienie projektu ustawy powinno zawierać również:

   • oświadczenie organu wnioskującego co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, które może przybrać następującą formę: Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej,
   • ocenę organu uprawnionego do opracowania projektu ustawy, czy projekt ten podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, np. Projektowana ustawa nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych albo Projektowana ustawa podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
  • OSR
  • OSR stanowi odrębną część uzasadnienia i jest sporządzana na gotowym formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (§ 28 ust. 1 i 5 Regulaminu). Formularz do OSR zawiera objaśnienia, które ułatwiają wypełnienie poszczególnych pól. W tym miejscu zauważenia wymaga, że przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów w zakresie sporządzania OSR wskazują jedynie minimum danych, jakie powinna zawierać OSR (§ 28 ust. 2 i 2a Regulaminu). Natomiast formularz do sporządzania OSR został tak zbudowany, aby organ uprawniony mógł umieścić w nim szereg innych informacji, które mają wpływ na sporządzenie rzetelnej i jak najbardziej wiarygodnej OSR.
   Koordynację sporządzania OSR zapewnia osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „koordynatorem OSR”.

   Wyjątek:

   Koordynator OSR może sporządzić OSR do projektu rozporządzenia opracowanego przez inny organ wnioskujący, jeżeli ze względu na wagę dokumentu uzna to za uzasadnione lub jeżeli sporządzenie takiej OSR poleci mu Prezes Rady Ministrów (§ 29 ust. 3 Regulaminu).

V. Obowiązek opracowania i dołączenia do projektu innych dokumentów

Jeżeli projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, to organ uprawniony dodatkowo zobowiązany jest dołączyć do projektu:

 • tabelę zgodności, czyli tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektywy lub dyrektyw, które są wdrażane projektem rozporządzenia, oraz projektowanych przepisów prawa. Wzór tabeli zgodności określony został w załączniku do niniejszego opracowania,
 • wyjaśnienie określające przyczyny wejścia w życie projektu rozporządzenia lub niektórych jego przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje, czy proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia uwzględnia wymogi w zakresie terminów wdrożenia dyrektywy lub dyrektyw.

VI. Ostatnią czynnością dokonywaną w ramach etapu opracowania projektu rozporządzenia jest umieszczenie pod tekstem projektu rozporządzenia:

 • sformułowania (w formie pieczątki, nadruku lub dopisku), że został on opracowany pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym,
 • podpisu kierownika właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej sprawującej obsługę organu wnioskującego.
Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź
Lp. Wykonanie następujących czynności Część opracowania Tak Nie
1 Czy złożono wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów III
2 Czy projekt został: opracowany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi IV pkt 1
opracowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej IV pkt 1
opracowany w szablonie projektu aktu prawnego  IV pkt 1
opatrzony sformułowaniem „za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym” VI pkt 1
podpisany przez kierownika właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej VI pkt 2
3 Czy uzasadnienie: spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 1–3 Regulaminu IV pkt 2 lit. a.
zawiera oświadczenie co do zgodności projektu z prawem UE IV pkt 2 lit. a.
zawiera ocenę, czy projekt podlega notyfikacji IV pkt 2 lit. a.
zawiera informację o przedstawieniu projektu właściwym organom i instytucjom UE IV pkt 2 lit. a.
4 Czy OSR została sporządzona na formularzu IV pkt 2 lit. b.
5 Czy do projektu dołączono: tabelę zgodności V pkt 1
wyjaśnienie określające przyczyny wejścia w życie projektu lub niektórych jego przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje, czy proponowany termin wejścia w życie ustawy uwzględnia wymogi w zakresie terminów wdrażania dyrektywy lub dyrektyw V pkt 2

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content